Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Válka symbolů: Lidl, kříž a půlměsíc. Část 1.

17. 09. 2017 15:18:06
Za umazání křížů z řecký produktů Lidlu a za vyškrtnutí vepřového masa z jídelníčku podle mnohých, ať jsou obyčejní smrtelníci či duchovní, může islám!

Už bych se ani nedivil, až si jednou přečtu, že islám může i za globální oteplování, jelikož nemalá část ekonomických migrantů pochází z islámských teplých krajin[1].

V dnešní době zkrátka islám může za veškeré lidské utrpení a za všechny masakry, které se staly před, během i po době jeho existence. Zaútočí mimozemšťané? Přijedou naši planetu osvobodit od "náboženství ZLA“.

Islám je teď v kurzu a je nepřítelem číslo 1. Až ho porazíme, dosáhneme konečně světového míru a vlk bude pobývat s beránkem a levhart s kůzletem odpočívat.

Lidská paměť je totiž neskutečně krátká a zapomíná, jak často tyhle písníčky slyšela a kolikrát na ně tancovala. Lidské dějiny se hemží nepřáteli číslo 1.

Tolik nenávisti a válek vzniklo k jejich odstranění... Pomohlo to? Sysifos by Vám řekl: „Určitě Ne“. A stejně jako jeho donekonečna se kutálející balvan, se nám pokaždé vrátí nový nepřítel. A pokud takového nebude, tak najdeme způsob, jak si jej vymyslet.

Člověk básní o míru a o svobodě, ale stejně v míru nechce žít a ve svobodě žít neumí. Míru člověk dosáhne teprve tehdy, až přestane hledat vnější nepřátele a začne bojovat proti svým vnitřním a svobodný bude tehdy, jakmile se naučí nést odpovědnost za každé svá rozhodnutí, které učiní, a to i za rozhodnutí být nečinný.

Milí čtenáři, než budete frustrovaní z toho, že musíte „slimákům“ ustoupit, nezranit jejich citlivou duši, „lézt do řitě“[2] a přizpůsobit se jim místo toho, aby se oni přizpůsobili Vám, podívejme se nejdřív na pozici islámu vůči neislámským náboženským symbolům, rituálům a stravovacím návykům (včetně té saudské, kterou považuji v dnešním světě za intolerantní).

V předchozích blozích jsem již ujasnil, že Korán nezakazuje muslimům, aby si brali přátele mezi nemuslimy, kteří proti nim nebojují, a že slovo walijj v arabštině neznamená běžné přátelství mezi lidmi, ale ochranu a uzavírání různých spojeneckých dohod k dosažení cílů, a hlavně to bývá během období války. Podrobnosti najdete zde[3].

„Alláh vám nezakazuje chovat se laskavě a spravedlivě k těm, kteří s vámi nebojují kvůli vaší víře ani vás nevyhánějí z domovů vašich, neboť Alláh miluje ty, kdo jednají spravedlivě. Alláh vám pouze zakazuje hledat ochranu a spojenectví (twallůhom) u těch, kdo vás napadají kvůli vaší víře a vyhánějí vás z vašich domovů a pomáhají druhým, když vás vyhánějí. Je nespravedlivý ten, kdo se s nimi spojuje a hledá u nich ochranu (jatawallhom)." (Korán 60: 8-9)

Korán jednoznačně povoluje nemuslimům, kteří žijí v islámských zemích, aby soudili podle vlastních zákonů v záležitostech svých náboženských povinností a rodinného práva.

I když Korán neuznává božství Ježíše (nicméně jej považuje za velkého Proroka) a má kritický postoj k autentičnosti židovských a křesťanských pramenů, ve kterých lidské zásahy hrály velkou roli, kritizuje některé muslimy, Židy a křesťany za to, že porušují vlastní Písmo a vybírají z toho jen to, co jim vyhovuje, uznává původní božský původ všech zjevení, platnost jejich zákonů a nedotknutelnost práva jejich stoupenců, aby v souladu s nimi žili i soudili, a to i kdyby žili v islámských zemích.

A seslali jsme Tóru, v níž je správné vedení i světlo, aby podle ní soudili proroci, kteří následovali cestu islámu, mezi těmi, kteří vyznávají židovství; Podobně, aby podle toho soudili rabíni a učení, kterým bylo svěřeno střežení Písma, a aby byli tomu svědky (že se podle Tóry soudí). Nebojte se lidí, nýbrž bojte se Mne a nekupujte za Má znamení věci ceny nicotné! Ti pak, kdož nesoudí podle toho, co seslal Alláh, to jsou ti, kteří vědomě pravdu odmítají (Káfir-ůn).

A předepsali jsme jim v Tóře: duši za duši, oko za oko, nos za nos, ucho za ucho, zub za zub a zranění podléhají zákonu spravedlivého vyrovnání (Qisás). A kdo odpustí a odevzdá své právo (na spravedlivé vyrovnání), bude to pro něj vykoupením (odčiněním) z hříchů. Ti pak, kdo nesoudí podle toho, co seslal Alláh, ti věru jsou nespravedliví.(Dhálimůn)

A vypravili jsme ve stopách jejich Ježíše, syna Mariina, aby potvrdil pravdivost toho, co obsaženo bylo předtím v Tóře, a dali jsme mu Evangelium, v němž je správné vedení a světlo, aby potvrdilo pravdivost toho, co bylo předtím v Tóře, a stalo se správným vedením i připomenutím pro bohabojné. Nechť vlastníci Evangelia soudí podle toho, co Alláh v něm seslal; ti pak, kdož nesoudí podle toho, co Alláh seslal, stali se (vůči Němu) neposlušní (Fésiqůn)[4].

I tobě (Mohamede) jsme seslali Písmo s pravdou, aby potvrdilo pravdivost toho, co už před ním bylo zde z Písma, a bylo jeho svědkem a ochranou (Muhajminen ́alajhi). A rozsuzuj mezi nimi podle toho, co seslal Alláh, a nenásleduj jejich náklonnosti a domněnky (Ahwé-ehom)[5], vzdaluje se tak od toho, čeho se ti z pravdy dostalo. A každému z vás jsme určili Šaríu (sloveso šara ́a ar. znamená začít něco dělat, dále když se vztahuje k vodě, znamená místo, odkud pramení, když se vztahuje k pravidlům, znamená uzákonit, co má být praktikováno, a když se vztahuje k nějaké skupině lidí či národu, znamená, že jsou si všichni rovní před zákonem[6]) a Minháž (jasnou cestu k následování). Kdyby byl Alláh chtěl, byl by vás věru učinil národem jediným, avšak neučinil tak proto, aby vás vyzkoušel tím, co vám dal. Předstihujte se vzájemně v konání dobrých skutků! Ke Stvořiteli se uskuteční návrat vás všech, a On vás poučí o tom, o čem jste byli v rozporu.“

(Korán 5:44-48)

Bohužel opět musím upozornit na závažnost překladatelských chyb v češtině, kde buď koránský verš nedává žádný význam, nebo jsou použita slova mající opačný význam, jako např. Qisás, který neznamená mstu, ale zákon spravedlivého vyrovnání, anebo jsou použita urážlivá slova vůči křesťanům, neexistující v arabském textu, jako např. označení za hanebníky, a že jsou jejich učení scestná. Sloveso fasaqa v souvislosti se zákony a pravidly znamená jejich překročení, nerespektovaní ustanovené hranice a vzpouru proti nim. Hewé neznamená scestná učení, ale následování svých tužeb, náklonnost svému egu a předsudky. Český Hrbkův překlad:

„..zub za zub a za zranění mstu. A kdo místo toho dá almužnu, bude to pro něj vykoupením z hříchů.... Nechť vlastníci evangelia soudí podle toho, co Bůh v něm seslal; ti pak, kdož nesoudí podle toho, co Bůh seslal, jsou hanebníci. I tobě jsme seslali Písmo s pravdou, aby potvrdilo pravdivost toho, co už před ním bylo zde z Písma, a bylo jeho ochranou. A rozsuzuj mezi nimi podle toho, co seslal Bůh, a nenásleduj jejich učení scestná, vzdaluje se tak od toho, čeho se ti z pravdy dostalo. A každému z vás jsme určili pravidla a dráhu vyšlapanou...”

At-Tabarí ve svém výkladu uvedl historický kontext výše citovaného verše: Když k Mohamedovi přišli někteří zástupci židovských kmenů a chtěli od něj, aby mezi nimi rozsoudil, tak je odkázal na Tóru, jelikož od něj chtěli, aby odpustil viníkovi, který pochází z bohaté židovské rodiny, což Mohamed odmítl a ujasnil, že nepřišel porušit Mojžíšovy zákony, a má-li soudit podle islámu, tak zákony platí na všechny, bez rozdílu. Navíc Korán znovu zdůrazňoval zákaz lichvy a úplatků v Tóře, což vzbudilo nelibost všech obchodníků, kterým Korán vyčítal, že přestoupili k islámu jen na oko, ale jejich srdce nejsou přesvědčená. První muslimové pochopili část verše „a každému z vás jsme určili Šaríu a Minháž“ podle vyprávění Qatédí: „Alláh určil stejnou cestu, ale různá pravidla. Tóra má vlastní pravidla, Evangelium má vlastní pravidla a Korán má vlastní pravidla. V nich Alláh povoluje či zakazuje každému národu, co On chce, aby je vyzkoušel, a tím se udělá rovnítko mezi tím, kdo ho poslouchá a tím, kdo vzpurný je. Dín (cesta) je jedna, a to je čistý monoteismus, a to je poselství všech proroků.“

Tyto koránské verše a jejich historický kontext jsou naprostým důkazem, že ani Korán ani Mohamed a ani první muslimové netvrdili, že se celý svět má podřídit jedné jediné „šaríe“ (legislativě), a to té islámské. Naopak Korán dal právo nemuslimům následovat své vlastní učení. Mohamed může mezi nimi rozsoudit, pokud chtějí, ale že budou stoupenci každé víry odlišní a budou se rozcházet sami mezi sebou, to bude jejich zkouška a nebude to úkol Mohameda je nutit k přijmutí islámských pravidel, i kdyby sám věřil, že jsou správná. Alláh mu následně zjevil konec verše, že by to bylo proti účelu a cíli Jeho stvoření: „Kdyby byl Alláh chtěl, byl by vás věru učinil národem jediným, avšak neučinil tak proto, aby vás vyzkoušel tím, co vám dal. Předstihujte se vzájemně v konání dobrých skutků! Ke Stvořiteli se uskuteční návrat vás všech, a On vás poučí o tom, o čem jste byli v rozporu.“

Mohamed potvrdil Korán Medínskou dohodou (Medínskou smlouvou), která zaručuje svobodu vyznání jak Židům, křesťanům, i arabským kmenům. Některé kmeny tuto dohodu porušily a účastnily se vyhlazovací války proti Mohamedovi a muslimům. Mohamed potrestal jen viníky mezi zúčastněnými kmeny (historické podrobnosti budou následovat v rubrice Vojna a míru v Koránu). Ani Mohamed ani chalífové po jeho smrti neporušili pravidla o svobodě vyznání nemuslimů.

A co téměř většina lidí neví, islámská právní věda, i přes mé výhrady k určitým středověkým školám, nezakazuje nošení kříže, ba naopak zakazuje, aby muslimové zasahovali do náboženské svobody druhých. Níže přikládám islámský právnický text z arabštiny ohledně náboženských práv nemuslimů v islámských zemích[7]:

  1. „Muslimové mají zakázáno nutit nemuslimy, aby se odvrátili od své víry, nebo aby následovali jinou cestu. Alláh v Koránu zakázal donucování. "Nebudiž žádného donucování ve víře! A již bylo jasně rozlišeno správné vedení od toho nesprávného!" (Korán 2:256)

  2. Lidé knihy mají právo praktikovat svobodně veškeré rituály, které vyžaduje jejich náboženství, jejich církve nesmí být zbourány ani jejich kříže zničeny. Mohamed říkal „Nechte je, aby svobodně věřili, čemu chtějí“. Ba muslim nemá právo omezit práva své ženy, pokud je Židovka či křesťanka, aby navštívila synagogy a kostely a podle toho žila.

  3. Islám nemuslimům povolil, co jim jejich víra povolila ohledně stravování: muslim nemá právo ani v islámských zemích zakázat konzumaci vepřového či vína, i když pro muslimy je jejich konzumace zakázaná.

  4. Islám povolil nemuslimům řešit soudní spory ohledně manželství, rozvodu a alimentů podle jejich rodinného práva bez jakýchkoliv omezení.

  5. Islám zaručil ochranu důstojnosti a právo na svobodný projev a argumentaci v rámci slušnosti a racionality. "A s lidmi Knihy veďte rozhovory co nejzdvořileji, pokud však nepatří k těm, kdo jsou nespravedliví, a řekněte: "Věříme ve zjevení, jež bylo sesláno nám a jež bylo sesláno i vám; náš Stvořitel a váš Stvořitel Jediným jsou a Jemu sledujeme podle cesty islámu". (Korán 29:46)

  6. Islám ohledně trestu a odměny jedná stejně, jak s muslimy i nemuslimy. Ohledně dědictví, nemají se vzájemně dědit.

  7. Islám povolil jejich jídlo a uzavírání manželství s nimi.

  8. Islám povolil přátelské návštěvy mezi muslimy a nemuslimy, návštěvy nemocných, rozdávání a přijímání dárků a veškeré obchodní a sociální transakce. Je známo, že Mohamed zemřel a jeho brnění bylo v zástavě u jednoho Žida. I Mohamedovi přátelé kdykoliv měli hostinu, podělili se se svými židovskými sousedy. Tím, že islám povolil veškeré interakce s nemuslimy, aby žili mezi nimi i pod jednou střechou, byla to vlastním způsobem snaha o sblížení, a aby si nemuslimové uvědomili, že se jedná o stejnou víru.“

V rámci výše zmíněného:

Tvrdit, že kříž vadí muslimům a kvůli nim musí byt odstraněn i v evropských zemích z jejich institucí, je největší nesmysl, který se dnes rozšiřuje v mediích a na sociálních sítích. Kříž by podle islámu muslimovi nevadil, ani kdyby byl v jeho vlastním domě a jeho žena byla křesťanka.

Jestli se evropské země rozhodli odstranit své vlastní náboženské symboly, za to islám nemůže, ale může za to jedna evropská ideologie, ve francouzštině známá jako „La laïcité“. Ta se rozhodla separovat církev od státu a odstranit veškeré náboženské symboly z evropských státních institucí.

Islám ani v islámských zemích nemuslimům nezakázal konzumaci vepřového a pití alkoholu, a to dovoluje i ta nejintolerantnější saudská legislativa. Psát v mediích, že školy či školky zakážou vepřové maso kvůli muslimům, je z hlediska islámu, abych použil moderní výraz „ Největší náboženský HOAX“ a svědčí o neznalosti základních principů soužití v islámu a v islámských zemích.

Islám povolil nemuslimům, aby měli vlastní soudy, a aby se řídili vlastními zákony ohledně rodinného práva a nepovažoval to za snahu prosazovat cizí legislativu a existenciální hrozbu, jelikož muslimové uznávají stejný zdroj zjevení, i když pravidla jsou odlišná. Z toho vyplývá několik nedorozumění:

  1. Neznalost mnoha Evropanů, proč se muslimové snaží i v Evropě řídit podle vlastního rodinného práva a nepochopení ze strany muslimů, proč na to Evropa reaguje tak intolerantně, když v jejich zemích Židé a křesťané mohou tuto svou výsadu mít.

  2. Muslimové, kteří chtějí prosazovat šaríu všude na světě, neznají ani základní koránský text, který to zakazuje, jelikož cíl stvoření je odlišnost kultur, učení, legislativ, ras a ne jejich sjednocení. A kdo bude rozsuzovat mezi nimi, bude jejich Stvořitel, až se k němu všichni navrátíme, jelikož podle Koránu, úloha člověka je starat se jen o vlastní spásu a pokud možno ukázat cestu svým blízkým i cizím lidem, ale jejich záchrana není jeho úkol, jak to prokazují četné koránské příběhy, když samotní proroci nemohli zachránit ani své nejbližší členy rodiny. Tak když ani oni nemohli, jak bude chtít neznalý muslim prosazovat něco, co sami jeho proroci nemohli.. Takové snahy byly dokonce pokárány Stvořitelem, jak uvidíme v příštím blogu o svobodě vyznání v Koránu ve srovnání s pozdějšími právnickými školami. Navíc neznají základy islámské právní vědy, ve které juristé sami zakazují aplikaci určitých pravidel mimo jejich prostor a také kontext, ve kterém vznikly.

Proto tihle „týpci“ mezi muslimy, kteří volají po zavedení šaría všude a věří, že islám jednou bude dominovat světu, by si měli raději číst Korán, než pěstovat vousy a řvát na ulicích. Tragédie je, že velké množství z nich jsou placeni západními sociálními dávkami.

Pak se někdo může zeptat „Ale Hatem, co tvůj blog „Když si muslim stěžuje na diskriminaci? Taková skoro encyklopedie diskriminace proti náboženské svobodě?

Právě o to mi celou dobu šlo, konfrontovat muslimy s těmi texty, aby viděli rozpory mezi koránskou šaríou a těmi intolerantními pravidly, které vznikly pár století po Koránu jako součást islámské právní vědy „Fiqh“, a které se neprávem odkazují na islám a neprávem se nazývají šaríou. Nejsou to ani božská zjevení ani neomylná pravidla, nýbrž názory určitých juristů, které jsou výplodem jejich doby a ohledně svobody vyznání a práv nemuslimů jsou v přímém rozporu s Koránem samotným. A to budu prokázat v druhé části této rubriky.

PS: Omlouvám se, ale diskuze bude otevřena až v druhé části rubriky vzhledem k tomu, že na ni přímo navazuje.

[1] https://m.novinky.cz/articleDetails?aId=448420&sId&mId

[2] http://www.parlamentnilisty.cz/politika/poslanecka-snemovna/Lezeni-muslimum-do-rite-Poprava-a-urazka-nas-vsech-Obcane-nenakupujte-v-Lidlu-Toto-nam-o-smazanych-krizich-rekli-Zaoralek-Belobradek-Keller-ci-Okamura-502644

[3] Dialog s "nevěřícím psem", VI. Takíja (taqijja) aneb moderní hon na muslima Zdroj: http://berrezouga.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=610708

[4]

[5]

[6] O respektování židovské a křesťanské legislativy v Koránu podle Tafsír at-Tabarího.

[7] Soužití mezi muslimy a nemuslimy a respektování jejich náboženských rituálů a pravidel podle islámské právní vědy: Fiqh as-Sunnah.

Autor: Hatem Berrezouga | neděle 17.9.2017 15:18 | karma článku: 24.48 | přečteno: 1949x


Další články blogera

Hatem Berrezouga

Muslimští králové a duchovní žádají své souvěrce o nošení jarmulky a kříže ze solidarity.

Takhle reagovali muslimští představitelé, v pozitivním a tolerantním duchu, na výzvy rakouského prezidenta a britského ministra zahraničí o solidaritu s hidžábem. Bohužel je to hoax.

19.2.2018 v 22:27 | Karma článku: 36.95 | Přečteno: 1533 |

Hatem Berrezouga

Salafismus v ČR aneb když integrace vede spíš k dezintegraci.

Přijal jsem pozvání na jednu akci pořádanou OPU v rámci česko-afgánských vztahů. Po promítání dokumentárního filmu, který se zabýval především rekrutováním západních muslimů ze strany IS, jsem ujasnil následující body:

13.2.2018 v 17:24 | Karma článku: 37.30 | Přečteno: 2073 |

Hatem Berrezouga

Ať jste voliči Zemana či Drahoše, nakonec přece jen vyhrálo Česko.

Nemusím Vám lhát, jsem rád za výsledek voleb. Chápu, že spousta lidí touží po změně, ale ne každá změna znamená zlepšení. Podívejte se, jak jsme dopadli my, když nás západní mocnosti přesvědčily,že Arabské jaro je změna k lepšímu.

27.1.2018 v 22:37 | Karma článku: 46.47 | Přečteno: 9490 |

Hatem Berrezouga

Terorismus v ČR aneb až kam sahá králičí nora.

Jaký je to pocit, když jsi sám muslim, byl jsi aktivní v islámských organizacích, znáš ta prostředí, znáš ty lidi, znáš jejich machinace, i přesto na vlastní kůži prožíváš dezinformační kampaň, ale můžu Vás ujistit, že ne z Ruska.

25.1.2018 v 10:25 | Karma článku: 35.61 | Přečteno: 1961 |

Další články z rubriky Společnost

Ivo Panuš

Prodlužování hokejové agónie Jaromíra Jágra je tanec slona v porcelánu a cesta do pekel.

Účelové, dvou sekundové, nastupování do zápasů za Kladno k povinnému získání 15-ti zápasové kvóty, tajemné a mlžící informace pro veřejnost ohledně jeho zdravotního stavu ...protěžování, které není férové vůči jeho "spoluhráčům" .

20.3.2018 v 23:42 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 0 | Diskuse

Johana Kroupová

Trochu i hodně jiní rodiče

Běžné ráno. Nadávky, opakování vět do nekonečna. Únava. Bezmoc. Křik a nadávky pokračující i venku před domem. Nikdo nepochopí proč. Sousedé si myslí bůhvíco. Autismus se věkem nelepší. Ani jeho lehčí forma Aspergerův syndrom.

20.3.2018 v 20:54 | Karma článku: 9.40 | Přečteno: 220 | Diskuse

Tomáš Zdechovský

Pitomost jménem kupé pro ženy!

Někteří si toho možná ani nevšimli, ale před několika lety byla zavedena v některých vlacích Českých drah menší novinka: Kupé, která jsou vyhrazená pouze ženám. Proč? Prý proto, aby se ženy mohly cítit ve vlacích bezpečně.

20.3.2018 v 16:53 | Karma článku: 32.74 | Přečteno: 1129 | Diskuse

Veronika Ďuríčková

Czexit, brexit a referendum

Evropská unie není v poslední době moc oblíbená. Dalo by se spíš říci, že je dost silně neoblíbená. Spousta lidí ví, že by bylo nejlepší ji opustit. Vyplývají tyhle závěry ale skutečně ze znalosti faktů?

20.3.2018 v 16:24 | Karma článku: 13.73 | Přečteno: 352 | Diskuse

David Wiltsch

V zemi nepokrytého bláznovství

Když si naši předkové vybájili posměšné město Kocourkov, zajisté by je ani za mák nenapadlo, že Kocourkov se jednou stane skutečným a jeho mor i osvěta zalijí celou zemi.

20.3.2018 v 13:11 | Karma článku: 18.53 | Přečteno: 679 | Diskuse
Počet článků 91 Celková karma 38.81 Průměrná čtenost 8884

Jmenuji se Hatem Berrezouga, vystudoval jsem anglickou literaturu v Tunisu a italsko-francouzskou filologii na FFUP v Olomouci. Přišel jsem do Čech v roce 1998, byl jsem aktivní v mezináboženských a mezikulturních debatách. Poté jsem se zabýval IT oblastí a již 10 let provádím turisty v historickém centru Prahy. V současné době se zabývám výukou cizích jazyků.

Kontaktní email: hatemb@seznam.cz

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.