Hatem Berrezouga

Vojna a Mír v Koránu - Zabíjejte je všude, kde je dostihnete. Část 1.

20. 08. 2017 23:33:52
„Zabíjejte je všude, kde je dostihnete.“ Koránský verš, který mi donekonečna opakují pod mými blogy, abych si přiznal, že „Korán není slovo Boží“, a že „ospravedlňuje teroristické útoky a zabíjení nevěřících“

a „lidé, kteří ovládají arabštinu, se shodují, že český překlad Koránu je oproti originálu velice mírný.“

Můj slib, že o tom napíšu rozsáhlou rubriku, byl interpretován jako vyhýbaní se odpovědi. Mé volání po veřejné debatě bylo interpretováno jako manipulace.

Proto postupně ujasním etymologický a historický kontext onoho slavného koránského verše a dalších často citovaných, abychom společně objevili, do jaké míry jsou pravdivá taková tvrzení.

Zaprvé manipulace s koránským textem i s jakýmkoliv jiným textem probíhá tak, když se text či jeho malá část cituje mimo svůj kontext, aby vyhovoval něčím záměrům.

Začneme umístěním části onoho verše do jeho celkového kontextu z arabského originálu a pak ho srovnáváme s českým překladem od p. Hrbka, který má četné a občas vážné překladatelské problémy:

„A ptají se tě na měsíční fáze (ahilla mn. č. od hílal). Odpověz: "To jsou znamení k určení a měření času pro lidi a pro stanovení poutě." Zbožnost (al-birr) nespočívá v tom, že přicházíte do domů svých zadní stranou, nýbrž zbožný je ten, který si uvědomuje Svého Stvořitele nejlépe (ittaqá- taqwá). Vcházejte do domů svých předními dveřmi a uvědomte si Alláha - snad budete úspěšní! A bojujte na stezce Alláha proti těm, kteří bojují proti vám, avšak nečiňte bezpráví, neboť Alláh nemiluje utlačovatele a ty, kdož se bezpráví dopouštějí (mu ́tadín). Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť útisk a pronásledování (fitnah) je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíže Mešity posvátné (al Masžid-al-Harám), dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je - takový je trest Káfir-ín. Jestliže však přestanou, Alláh věru je odpouštějící, slitovný! A bojujte proti nim, dokud nebude konec útlaku a pronásledování (Fitnah) a dokud nebude Dín (Stvořitelem určená Cesta) patřit Alláhovi. Jestliže však přestanou, pak skončete boj a projevy nepřátelství (udwán), s výjimkou těch, kteří pokračují ve vašem utlačování.

Bojovat (kvůli útlaku a pronásledování je dovoleno, kdybyste byli napadeni i) v Měsíci Harám a nespravedlnosti podléhají zákonu spravedlivého vyrovnání (Qisás). Kdokoliv proti vám vystoupí nepřátelsky a napadá vás, pak i vy proti němu tak vystupte, podobně jako on vystupoval proti vám. A uvědomte si Alláha (tím, že nebudete překročit spravedlnost) a vězte, že Alláh stojí na straně těch, kdo si ho nejlépe uvědomují. Rozdávejte na stezce Alláha, avšak nevrhejte se do zkázy vlastníma rukama! Konejte dobré skutky, neboť Alláha miluje ty, kdož dobré skutky konají.“

Korán 2: 189 -195

Etymologie klíčových slov a jejich koránský kontext

Birr[1], od slovesa barara, neznamená jen zbožnost, ale hlavně pravdomluvnost, oddanost a věrnost. Šamr následně komentoval Mohamedův výrok „Buďte pravdomluvní, pravdomluvnost vás vede k al-Birr“ čili k poctivosti, k dobrému charakteru a ke všemu dobrému. Bylo to nejen zvykem, ale otázkou cti u arabských kmenů a hlavně u Korajčovců, dodržovat své smlouvy a svá slova. Porušení úmluv „hanth“ a zrada „ghadr“ byly nepřípustné a největší hanba jakéhokoliv kmene. Proto i když Kurajčovci byli proti Mohamedovi a obviňovali ho z magie, posedlosti ďáblem, básnictví, nebo že ho Korán naučil cizinec, neodvážili se ho obvinit ze lhaní. A to z jediného důvodu, že byl před posláním známý všem kmenům jako „as-Sádiq, al-Amín“ čili pravdomluvný a důvěryhodný.

Začátek koránského verše napravuje chování muslimů po pouti, když jsou ve stavu zasvěcení. Když přicházeli z pouti domů, místo aby vešli hlavními dveřmi, vešli zadní stranou, oknem či otvorem ve zdi. Byl to předislámský zvyk a považovali to za projev „Birr“, což Korán napravil a nabádal je, aby nehledali podstaty ve zbytečných rituálech, ve starých zvycích či hledání směru... Ve stejné Kapitole jim Korán vysvětlil, v čem „Birr“ spočítává:

Al-Birr nespočívá v tom, že obracíte tváře k východu či západu, al-Birr je, když věříte v Alláha a Soudný den, v anděly, Knihu a posly; když z lásky k němu rozdáváte ze svého jmění příbuzným, sirotkům, potřebným, poutníkům, těm, kdo prosí, a otrokům, aby se vykoupili z otroctví; když dodržujete modlitbu a pravidelně udílíte almužnu; když plníte smlouvy, které jste uzavřeli; když trpělivě snášíte bolest a utrpení a veškerá protivenství v dobách zmatků. Takoví jsou lidé pravdy, Alláha si uvědomující.“ Korán 2:177

Taqwá[2] Waqáhu alláhu waqjan we wiqájaten we wáqijah „sánehu we saterahu a ́nil adhé“, čili chránit někoho a nastavit závoj či štít mezi ním a vším, co mu může způsobit újmu jak fyzickou či duchovní.

Je to stav člověka, který si neustále uvědomuje přítomnost Stvořitele, staví si své vlastní mantinely a raději vynechává část dobrých věcí, aby se nepřiblížil k těm škodlivým, fyzicky i duchovně.

Fitnah[3], testovací metoda ohněm, skrze kterou se oddělilo kvalitní zlato nebo stříbro od nekvalitního. Přeneseně ve vztahu k člověku znamená způsob, jakým se člověk vypořádá s různými zkouškami v podobě slastí i strastí: neštěstí, utrpení, nesnáze, nepřízeň osudu, nespravedlnost, útlak, pronásledování, pokušení (penězi, mocí, dětmi, krásou, ženami...), úspěch atd. Fitnah může také znamenat Kufr, čili vědomé odmítání toho, co je správné a pravdivé, nevděčnost vůči Stvořiteli a přidružování k Němu (širk).


"Což si lidé myslí, že budou jen tak tvrdit: "Dosáhli jsme stavu imén (vyšší stupeň víry než islám)", a že zkoušeni nebudou (lé juftenůn)? Vždyť jsme již zkoušeli (fatenné) ty, kdož před nimi byli, a Alláh věru pozná ty, kdo pravdu mluví, i ty, kdo lžou." Korán 29:2-3


Komentátoři koránského textu se lišili ve vysvětlení části verše „Fitnah je horší než zabití“. Ti, kteří pochopili fitnah jako útisk, pronásledování a mučení, které podstoupili první muslimové, komentovali, že je v očích Alláha mučení, pronásledování a nespravedlivé zabíjení lidských bytostí horší než porušení posvátnosti určitých míst a určitých měsíců v roce. Lidský život je posvátnější než kameny a dny, a proto povolil utlačovaným bojovat a bránit se, i kdyby se ten boj odehrál v měsíci harám a v Jeho posvátném Domě, pokud tam byli napadeni.

Ti, kteří pochopili fitnah jako kufr a širk, čili vědomé odříkání Stvořitele a přidružování k Němu i pod hrozbou mučení a zabití, komentovali, že je pro muslimy lepší, aby zemřeli, než aby se odvrátili od víry.

Masžid al-Harám[4], masžid ze slovesa sažede, znamená místo, kde se člověk klání a položí tvář na zem na znamení pokory a uctívání. Harám neznamená posvátný, ale spíš to, co je zakázané. Opak harám čili zakázané, je halál, povolené.

Sloveso ahrame znamená být pod něčí ochranou nebo vejít do chráněného místa, ve kterém je člověk nedotknutelný. Zdržovat se pomluv a planých řečí ve stavu zasvěcení, ve kterém se člověk odříká části povolených věcí.

Masžid al-Harám, znamená doslova místo klanění určené k uctívání, a ve kterém je každý pod ochranou a jeho práva a život jsou nedotknutelné. Stejný má vyznám „aš-šahr al-harám“ čili měsíc, ve kterém je zakázáno bojovat. Dohromady jsou to 4 měsíce a jeden z nich se jmenuje Muharram, ostatní měsíce jsou Dul-Qa ́da, Dul-Hižža a Ražab.

Abú Bakr vyprávěl, že Mohamed pravil: "Čas uzavřel svůj kruh a přišel ke dni, kdy Alláh stvořil nebesa a zemi. Rok se skládá z dvanácti měsíců, z nichž jsou čtyři posvátné, a z nich tři jsou po sobě jdoucí Dul-Qa ́da, Dul-Hižža, Muharram a také Ražab, měsíc kmene Mudaru...Pak se nás prorok zeptal, co je to za měsíc? My jsme řekli, Alláh a Jeho Posel vědí lépe. Prorok se na nějakou dobu odmlčel, až jsme si mysleli, že ho pojmenuje jinak než jeho skutečným jménem. Pak se zeptal, není to měsíc Dul-Hižža? Odpověděli jsme kladně. Pak se zeptal, a co to je za město, copak to není město s Alláhovým domem (Kaaba)? My jsme řekli, že ano. A on se zeptal, a co to je za den, copak to není den oběti (an-Nahr)? Odpověděli jsme kladně. Na to prohlásil, vaše krev, váš majetek a vaše čest jsou vám všem posvátné, stejně jako je posvátný tento váš den v tomto vašem posvátném městě a v tomto vašem posvátném měsíci. Brzy se setkáte se svým Pánem a On se vás zeptá na vaše skutky. Proto se po mém odchodu neuchylujte k nevíře a nesekejte si navzájem krky. Nech ten, kdo je přítomen, předá toto poselství tomu, kdo chybí. Předal jsem vám přikázání Alláhovo? My jsme pokorně prohlásili, že ano. On pak řekl, ó Alláhu, buď svědkem." Buchárí a Muslim

Káfir Korán nazýval „káfir“ toho, který získal určité poznání, pomocí něhož udržoval ostatní pod kontrolou a vědomě jimi manipuloval místo, aby jim pomohl. Takový člověk se stává i nevděčným vůči svému Stvořiteli tím, že utajoval klíčové informace a ostatní úmyslně sváděl z cesty, jelikož rozšíření takového poznání by šlo proti jeho vlastním zájmům. A proto když se Mohamed snažil přesvědčit mocné mezi Araby, aby se k němu přidali, začali proti němu bojovat hlavně ze strachu ze ztráty moci a kontroly, jelikož hlásal rovnost všem v otrokářské společnosti. Mohamedova lidská logika spočívala v přesvědčení mocných z Mekky, aby ho následovali, a tím pádem by je následoval i běžný lid, který mají pod kontrolou. Následně mu byl zjeven verš, který ho usměrňoval

„Avšak věru ti, kteří vědomě skrývají pravdu a nevděční jsou vůči Stvořiteli (kafarů), varuješ-li je či nikoliv, stejně uvěřit a následovat nebudou.“ Korán (2-6)

Dín déne, jedínu, dajnen, we dínen. Má v arabštině a v koránskému textu několik významů. Všechno co má určitou lhůtu, zapůjčit někomu něco do určité lhůty nebo být zadlužen a mít vůči někomu závazek. Znamená také den zúčtování a odměny či komunita nebo obec, která následuje určitou cestu, tradice a zvyklosti. Zvyklost se časem mění v přesvědčení[5].

Dín podle koránského kontextu je ta samá cesta, kterou Stvořitel ukázal všem Prorokům a všem národům. Specifika jsou odlišné a odpovídají potřebám každého národa, ale jádro poselství je stejné. Z tohoto hlediska islám není „nové náboženství“ ani vynález Mohameda:

„On vám uzákonil jako Dín to, co kdysi uložil Noemovi - a to, co jsme vnukli tobě a co jsme uložili i Abrahamovi, Mojžíšovi a Ježíšovi: "Dodržujte Dín a nerozštěpujte se ohledně něho!" Jak to těžké je pro modloslužebníky to, k čemu je vyzýváš (aby uctívali jenom jednoho Stvořitele)! Alláh si k tomu vybírá, koho chce a vede k tomu toho, kdo kajícně se k Němu obrací.“ 42:13

A to je význam věty „dokud nebude Dín (Stvořitelem určená Cesta) patřit Alláhovi“, že se Mekka a hlavně její Masžid-al Harám - „Kaaba“ vrátí k původní Abrahamově cestě bez uctívání model a bez přidružování ke Stvořiteli.

Qisás [6]sloveso iqtassa znamená v arabštině oplatit někomu nespravedlnost či ránu ve stejné míře. Islám naprosto zakázal krevní mstu, která byla praktikovaná mezi arabskými předislámskými kmeny. Tehdy loajalita náležela jenom kmeni a právo bylo vždy na straně silných, ať jsou či nejsou spravedliví. Moc byla jediným meřítkem a garantem práva. Smysl pro spravedlnost téměř neexistoval. Čest a moc každého kmene byly nejpodstatnější faktory k jeho existenci. Když jeden kmen zabil jednoho člověka z jiného kmene, jeho soukmenovci se zavázali jej pomstít a zakázali si veškeré radosti a radovánky, dokud nedosáhnou své msty. Většinou potrestali viníka a s ním celý jeho kmen včetně vůdce, příbuzných, žen a dětí, což způsobovalo nekonečné války a násilí mezi arabskými kmeny. Pomstě či krevní mstě se arabsky říká „Thá ir“. Islám zakázal krevní mstu a místo toho povolil qisás, čili zákon spravedlivého vyrovnání a učinil tak lidský život posvátný a zakázal nespravedlivé zabití.

„Nezabíjejte nikoho, jehož život Alláh učinil posvátným – leda na základě náležitého zákona a práva“ Korán 6:151

Podle zákona spravedlivého vyrovnání (qisás) vám náleží zachraňovat své životy, jste-li rozumní. 2:179

Podle Koránu a islámského práva jedinci nesmí vzít právo do svých rukou a stát se soudci a katy. Soudce však může vydat vraha nejbližším obětem, aby byl popraven v jejich přítomnosti, jejich srdcím se ulevilo a jejich touha po spravedlnosti byla naplněna. Pak Alláh vyzval muslimy, když se jim dostane spravedlnosti, aby se učili odpouštět, a proto místo popravy mohou žádat od vraha výkupné nebo mu mohou také odpustit, pokud vrah upřímně litoval. Korán nedal nejbližším obětem právo, aby vzaly zákon do svých rukou a nedal ani pravomoc soudu, aby rozhodoval místo nich a odpouštěl vrahům bez jejich souhlasu. Člověk může podle islámu odpustit teprve tehdy, až se mu dostane spravedlnosti, v opačném případě by došlo k dvojnásobné křivdě pro příbuzné zavražděného. Pokud viník slíbil rodině oběti peněžní náhradu, nesmí otálet s placením a nesmí to brát jako povolení k další vraždě, naopak by si měl vrah uvědomit, že zavražděním nějakého člověka zabije vlastně sám sebe, a že odpuštění není zaručeno. Upřímně kající se viník byl Koránem nazýván bratrem, čehož nemůže být dosaženo, dokud se člověku nedostane skutečné spravedlnosti a pak teprve bude schopný skutečně odpustit a nebude mít nutkání vzít zákon do vlastní ruku.

...“O vy, kdo věříte, byl Vám předepsán zákon spravedlivého vyrovnání (qisás) v případě (úmyslného) zabití: muž svobodný za muže svobodného, otrok za otroka, žena za ženu. A bude-li někomu něco bratrem jeho odpuštěno (že, přijímá peněžní náhradu a daruje mu život), ať příbuzní oběti nežádají více, než viník může splácet, a ať viník neotálí ve splácení. A toto je ulehčení a milost od Pána vašeho; kdo pak přestoupí toto nařízení, tomu dostane se trestu bolestného.” Korán 2:178

Hrbek přeložil úplně opačně výše uvedené ohledně qisás, čili zákonu podle spravedlivého vyrovnání jako zákon krevní msti z předislámské doby a navíc zakázané Koránem.

„Vám, kteří věříte,jest předepsán zákon krevní msty za zabití: muž svobodný za muže svobodného, otrok za otroka, žena za ženu. A bude-li komu sleveno něco bratrem jeho, pak nechť následován je zvyk uznaný a budiž zaplacení přijato s dobrou vůlí. A toto je ulehčení a milost od Pána vašeho; kdo pak přestoupí toto nařízení, tomu dostane se trestu bolestného. V zákonu krevní msty je pro vás život, ó nadaní rozmyslem! Snad budete bohabojní!“ Korán 2: 178-179

„Měsíc posvátný proti měsíci posvátnému;i věci posvátné podléhají zákonu krevní msty!“ Korán 2: 194

Ted můžeme srovnat český překlad koránských veršů z kapitoly 2: 189 -195 od pana Hrbka bez uvedení etymologického a koránského kontextu klíčových slov:

„ A budou se tě ptát na novoluní. Odpověz: "To jsou znamení času pro lidi a pro stanovení poutě." Zbožnost (al-Birr) nespočívá v tom, že přicházíte do domů svých zadní stranou, nýbrž zbožnost je u těch, kdož jsou bohabojní. Vcházejte do domů svých předními dveřmi a bojte se Boha (Taqwa) - snad budete blažení! A bojujte na stezce Boží proti těm, kdož bojují proti vám, avšak nečiňte bezpráví, neboť Bůh nemiluje ty, kdož se bezpráví dopouštějí. Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry (Fitnah) je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíže Mešity posvátné (Masžid al-Harám), dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je - taková je odměna nevěřících! (Káfir) Jestliže však přestanou... tedy Bůh věru je odpouštějící, slitovný! A bojujte proti nim, dokud nebude konec svádění od víry (Fitnah) a dokud nebude všechno náboženství (Dín) patřit Bohu. Jestliže však přestanou, pak skončete nepřátelství, ale ne proti nespravedlivým. Měsíc posvátný proti měsíci posvátnému (aš-šahr al-harám); i věci posvátné podléhají zákonu krevní msty! (Qisás) Kdokoliv proti vám vystoupí nepřátelsky, pak i vy proti němu tak vystupte, podobně jako on vystupoval proti vám. A bojte se Boha a vězte, že Bůh stojí na straně bohabojných.”

Korán 2: 189 -195

P.S. To je první část celé série, která umístí koránské verše ohledně pravidel válčení v islámu do etymologického a koránského kontextu. Diskuze bude otevřená v následující části, kde proberu historický kontext tohoto verše a další verše s nimi spojené s prezentováním stručného přehledu předislámských kmenových struktur, vazeb a spojenectví, abychom lépe pochopili celkový kontext dějů. Podle této metodologie postupně proberu každou válku či misi, které se Mohamed sám účastnil.

Aby bylo předem jasné, tohle není můj názor, ale používám nejuznávanější výklady Koránu z hlediska etymologie, historie a práva, a zároveň nejrozsáhlejší arabské výkladové slovníky. A proto jestli muslimové nemají ponětí o tom, co mají napsáno nebo jaké "dějiny" po Mohamedovi vznikly, když se začali ve jménu islámu chovat jako imperialistické mocnosti, to je na další bádání a pak srovnávání mezi koránskou teorií a islámem v praxi. Proto předem a bez obalu říkám, jaký mám cíl při psaní této rubriky, a to oddělit učení od praxe muslimů, která mnohdy není v souladu s ním a v žádném případě to nebude pokus o jejich obhajobu nebo omlouvání jejich činů.

[1]

[2] Ar-Rágib al-Asfahání, Mufradát Alfádh al-Qurán (Slovník koránských hesel v kontextu)

[3]

[4]

[5] Zdroj: http://berrezouga.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=569667

[6]

Zvyšte článku karmu!
Autor: Hatem Berrezouga | | karma: 27.62 | přečteno: 2243 ×
Facebook Twitter Google Plus
Poslední články autora
PŘEJÍT NA ÚVODNÍ STRÁNKU iDNES.cz