Hatem Berrezouga

Dialog s "nevěřícím psem", VI. Takíja (taqijja) aneb moderní hon na muslima. Část 1

24. 06. 2017 12:46:13
Muslim v dnešní době prostě nemůže být dobrým člověkem. Pokud jsi muslim, tak jsi buď terorista, anebo potenciální terorista, nacista, anebo v nejlepším případě umírnění či dobrý nacista.

Pokud jsi vzdělaný muslim a máš nějaké hodnoty a morální zásady, tak to musí být přetvářka a snaha o klamání nevěřících psů, jelikož „vraždy, loupení a prznění vlastních dětí, mají (muslimové) to tak přímo napsané v tom koránu -příručce pro línou zvěř, lhát bezvěrcům je dokonce jejich svatá povinnost“ [1].

Prostě být muslimem v dnešní Evropě a obzvlášť v ČR, je jako vyznávat neo-čarodějnictví. Když čarodějka byla vyšetřována pro čarodějnictví a byla nevinná, tak stejně byla mučena a pak topena, a když vyplavala, tak to znamenalo, že byla vinná a pak ji oběsili nebo upálili na hranici.

Pomalu a jistě k tomu míříme a než se tak stane, je lepší odpovídat na pár jednoduchých otázek:

Za prvé, slovo taqijja v koránském textu nikde nenajdete, jelikož neexistuje v psaném koránském textu. Jde jen o jednu variantu recitace slova tuqát, ale v žádném případě nemá význam pokrytectví a lhaní, jak uvidíme později.

Klíčové dva verše, které jsou donekonečna citovány ve všech mediích i těch slovenských[2], aby prokázaly, že si muslimové nemají brát přátelé mezi „nevěřícími“, a že jejich vztah se musí zakládat pouze na „principu takija“, anebo přetvářce (pokrytectví) a klamání nemuslimů, jsou následující (český překlad od I.Hrbka):

„Nechť si věřící neberou nevěřící za přátele místo věřících! Kdo tak učiní, nedostane se mu od Boha ničeho, leda v případě, že byste se od nich obávali nějaké hrozby. A Bůh vás varuje před sebou samým a u Boha je cíl konečný.“ (Korán 3:28)

„Na toho, kdo zapře Boha poté, co již uvěřil - kromě toho, kdo byl donucen, zatímco srdce jeho klidné bylo ve víře - a zejména na toho, kdo hruď svou nevíře otevřel, dopadne hněv Boží a pro něj je připraven trest nesmírný.“ (Korán 16:106)

Fonetický přepis těchto dvou veršů v arabštině je následovný:

„Lé jattechid-il mumínů-nal káfiríne aulijá min důn-il muminín we man jafa ́l dhálike felajse minal- láhi fí šaj ́e illé an tattaqú minhom tuqát.“ (Korán 3:28)

„man kafera bil-léhi min ba ́di iménihi illé men okrihe we qalbuhu motme-innon bil iméni we lékin man šaraha bil kofri sadran fea ́lajhom ghadhabon minal-láhi we lehom a ́dhébon a ́dhím.“ (Korán 16:106)

V předchozí sérii článků Dialog s „nevěřícím psem“ jsem etymologicky prokázal, že koránský text není kategorický a nerozděluje lidi na věřící vs. nevěřící, naopak je spíš rozlišuje podle určitých stavů, ve kterých se nacházejí. Každý z těch stavů pak obsahuje několik stupňů, které se liší ve své intenzitě. Proto slova jako Káfir, Muslim, Múmin, Muttaqí, Mohsin, Munáfiq a ummí mají mnohem komplexnější význam.[3]

Podobně ani slovo aulijá neznamená v klasické arabštině výhradně přátelé natož, aby slovo tuqát znamenalo přetvářka, pokrytectví či povolení ke lhaní nemuslimům.

Slovo aulijá má mnoho významů a neznalost jejich etymologického a historického kontextu v Koránu vede k četným překladatelským chybám nevyjímajíc ani Hrbkův, který často a bezdůvodně zaměňuje výrazy jako přítel, ochránce a pomocník. Nutno poznamenat, že Hrbek nepoužíval ve svém překladu Koránu, podle uvedené bibliografie, ani jeden arabský zdroj. Jinak řečeno, jeho překlad Koránu je z druhé ruky, buď z francouzského, anglického či německého jazyka. Opomíjet četné arabské zdroje, které se zabývaly výklady Koránů z etymologických, gramatických, historických, alegorických a právnických hledisek, má závažný vliv na pochopení tohoto textu.

Ve svém Slovníku koránských hesel, ar-Rágib al-Asfahání uvádí:

Aulijá je množné číslo od slova walijj, al-walé, at-twálí, označující blízkost, a to buď v prostoru, nebo ve vztazích, ať jsou příbuzenské či ne, blízkost ve víře. Wiláje znamená hlavně podpora, loajalita, spojenectví a aliance. Twallí al-amr, znamená vést a řídit záležitosti ostatních. Walijj znamená ochrance, obhájce a opatrovník. [4]

V al-Možem al-Wasít, walijj, mající množné číslo aulijá i walijůn:

  1. Když se vztahuje k povinnostem, znamená být zodpovědný za někoho, Walijj al-jatím je ten, který převezme péči nad sirotkem. Walijj je v jurisprudenci zákonný zástupce.

  2. Walijj al-amr anebo úli al-amr jsou lidé mající autoritu. „Vy, kteří věříte! Poslouchejte Stvořitele a poslouchejte posla a ty, kdož mezi vámi mají autoritu (úlil-amr).“ (Korán 4:54)

  3. Když se vztahuje k bohatství, majetku a dobrých věcí na zemi, Walijj Ni ́ma, znamená štědrý dobrodinec a laskavý poskytovatel.

  4. Al-Walijj, jeden z přívlastků a názvů Stvořitele - Ten, který se stará, pečuje, řídí veškeré záležitosti svých stvoření a je jejich pomocníkem a ochráncem.

  5. Když se vztahuje k člověku, „walijju Alláh,“ znamená milující a pokorný člověk, konající dobré skutky a dodržující své závazky vůči svému Stvořiteli, opak toho je být domýšlivý, vzpurný jako satan.

„ A ti, kteří milují svého Stvořitele, konají dobré skutky a vůči Němu své závazky dodržují (aulijá Alláh), žádné obavy mít nemusí a nebudou ani zarmoucení.“ (Korán 10:62)

Hrbkův překlad: „Nikoliv, přátelé Boží (aulijá) věru nemusí mít strach žádný, a nebudou zarmouceni“ (Korán 10:62)

6. Když se vztahuje ke Stvořiteli, znamená ochránce, pomocník a spojenec. I když kontext je stejný, bezdůvodně Hrbek toto slovo překládá jednou jako „ochránce“ a jednou jako „přátelé“.

„Bůh je ochráncem (walijj) těch, kdož uvěřili, a dal jim vyjít z temnot ke světlu. Avšak ochráncem (walijj) těch, kdož neuvěřili, jsou Tághútové, kteří je vyvedou ze světla do temnot.“ (Korán 2:257)

„... si vzali místo Boha za přátele (aulijá) satany, a přitom si myslí, že po správné cestě jsou vedeni.“ (Korán 7:30)

Přesnější překlady výše uvedených veršů z arabského originálu by byl:

„Alláh je walijj (ochráncem, spojencem a pomocníkem) těch, kdož dosáhli stavu imén (stav člověka, který překonal stav islámu a začíná vnímat věci vnitřním rozumem (srdcem) a vnitřním zrakem (basíra) a dosáhl souladu mezi rozumem a srdcem a jeho chování odpovídá jeho slovům), a dal jim vyjít z temnot ke světlu. Avšak walijj (ochráncem, spojencem a pomocníkem) těch, kdož jsou ve stavu Káfir (stav člověka, který získal určité poznání, pomocí něhož udržoval ostatní pod kontrolou a vědomě jimi manipuloval, místo aby jim pomohl, a je nevděčný vůči svému Stvořiteli), jsou Tághútové, kteří je vyvedou ze světla do temnot“. (Korán 2:257)

Sloveso Taghá znamená utiskovat, utlačovat a Tághút byla vlastnost jednoho božstva (Manát), kterého potomci Abrahama začali uctívat v Mekce místo Stvořitele. Taghút znamená utiskovatel a tyran[5]. Symbolizuje také každého nespravedlivého člověka, tyrana či diktátora, který touží po moci za každou cenu, a se kterým lidé uzavřeli různé formy spojenectví a hledali u něho ochranu a pomoc kvůli vzájemným materiálním ziskům. Cena za takové nespravedlivé spojenectví bude, že je vyvedou ze světla do temnot.

„si vzali místo Alláha za spojence a ochránce (walijj) satany, a přitom si myslí, že po správné cestě jsou vedeni. (Korán 7:30)

Satan, arabsky šajtán, ze slovesa šatane, znamená „vzdalovat se v prostoru od nějakého místa, nebo vzdalovat se od Pravdy. Šajtán není vlastní jméno, ale vlastnost každého, kdo je domýšlivý, nespravedlivý a rebelující[6]. Podle Koránu to nejsou démoni v klasickém a lidovém chápání ani padlí andělé, ale spíš pradávné a mocné bytosti na vysoké úrovni bytí z ohnivého žáru. Mají schopnost být neviditelní a pronikat do několika dimenzí, včetně té naší. Mimo to jsou schopné převzít jakoukoliv podobu, včetně té lidské. Mnozí, kteří se snažili vykládat Korán, nevěděli, jak mají chápat, zda-li doslovně, či alegoricky, následující verš o satanovi:

„...staň se společníkem majetku jejich i dětí jejich.“ (Korán 17: 64)

Ti, kteří výše uvedený verš vykládali alegoricky, mínili, že satani budou útočit na instituce manželství, aby se děti rodily a byly vychovány mimo ní. Džinové budou lidi neustále nabádat k cizoložství a lákat je, aby utráceli své peníze a jmění nemoudře a hlavně na to, co jim škodí.

Zajímavé je, že al-Qurtubí ve svém nejuznávanějším výkladu Koránu uváděl příhodu, kdy se Ajša tázala Mohameda zrovna ohledně tohoto verše. Mohamed odpovídal: „Mezi vámi (lidmi) jsou Mugharrabůn (jeden z významů slovesa gharube, je být cizí či cizorodý). Když Ajša nemohla pochopit, co tím myslel, Mohamed odpověděl, že se (na jejich plození) podíleli džinové.

Džin z arabského slovesa ženne, znamená mít schopnost se zamaskovat, zakrýt se a být neviditelným.[7] Tirmidhí dál uváděl vysvětlení al-Harawího, že se v klasické arabštině říká „mugharrabům“ těm, do kterých pronikl cizí rodokmen, a nejsou čistě lidské bytosti.[8]

Jinak řečeno, Korán varuje před uzavíráním jakékoliv aliance a spojenectví s těmi bytostmi, ať jsou mezi džiny nebo mezi lidmi, kteří usilují o spolupráci za získání moci ve hmotné či nehmotné formě. Tím spíš pak nad námi, jako lidským druhem, získají moc, aby s námi mohli manipulovat, jak se jim zachce.

„Když Korán přednášíš, hledej u Alláha útočiště před satanem vyloučením, jenž věru nemá pravomoc žádnou nad těmi, kdož dosáhli stavu imén a spoléhají na Stvořitele jejich, nýbrž má moc jen nad těmi, kdo za ochránce a spojence (walijj) si jej vzali (místo Stvořitele).“ (Korán 16:98-100)

Slovo walijj a jeho etymologie v koránském textu tolik neřeší pojem běžného přátelství mezi lidmi. Spíš se zabývá pojmem ochrany, a s kým má člověk uzavírat spojenectví k dosažení svých cílů. Se spravedlivými nebo s nespravedlivými? Se svým Stvořitelem nebo s Jeho vyloučenými bytostmi, jejichž dočasná pomoc je podmíněná zatracením?

A proto se skutečný boj v Koránu nemá odehrát mezi běžnými lidmi, jak je Korán nazval ummí [9], ale má se odehrávat mezi těmi, kteří si vědomě vybrali jít cestou spravedlivých a mezi těmi, kteří se vědomě spojili s nespravedlivými a tyrany a vzali si satana či iblíse[10] a jeho potomstvo za spojence a ochránce.

„Ti, kteří dosáhli stavu iménu, bojují na stezce Alláha, a ti, kdož vědomě odmítali vedení a byli nevděční (kafarů), bojují na stezce Tághúta (nespravedlivých tyranů a utlačovatelů). Bojujte proti spojencům satanovým (aulijá aš-šajtán).“ (Korán 4:76)

Pro srovnání Hrbkův překlad: „Ti, kdož uvěřili, bojují na stezce Boží, a ti, kdož neuvěřili, bojují na stezce Tághúta. Bojujte proti přátelům satanovým.“ (Korán 4:76)

Spojenectví mezi satany a nespravedlivými, tyrany a těmi, kteří s nimi souhlasili a následovali je, bude marné a bezvýsledné v Soudný den. Tragické je, že podle Koránu, se takových lidí zřekne i zapře je sám satan.

„A věru den rozhodnutí bude časem schůzky pro všechny, a to bude den, kdy ochrana a spojenectví nebudou platné (maulan) a nikdo jim nebude nápomocný. “ (Korán 44: 40-41).

Pro srovnání Hrbkův překlad: „..a to bude den, kdy přítel nebude nic platný příteli a nikdo jim nebude nápomocný.“ (Korán 44:41)

„V den zmrtvýchvstání, vy jeden druhého zapřete (jakfur)[11]. “ (Korán 29:25).

„ A řeknou (ti, kteří se považovali za slabé a slepě následovali) "Pane náš, poslouchali jsme nadřízené své a velmože své a oni nás svedli z cesty! ...A řekne satan, až věc bude rozhodnuta: "Alláh slib pravdivý vám přislíbil, já také jsem vám slib dal, ten však jsem nesplnil. Vždyť já nad vámi jsem neměl pravomoc nijakou, leda abych vás volal a vy mi odpovídali. Nečiňte mi kvůli tomu předhůzky, ale vyčítejte to sami sobě! Já vám nemohu pomoci a také vy mi nemůžete pomoci a zříkám se toho, že jste mě dříve k Alláhovi přidružovali." (Korán 14:21-22)

Tím je ujasněno, že podle koránského textu nebude možné žádné přátelství s těmito bytostmi. Fungují na jiné bázi a úplně jinak než lidský druh. Necítí žádnou empatii a nemají žádné výčitky svědomí. Mají jen jeden cíl, držet nás pod kontrolu a uspíšit naší zkázu jako celého druhu. Jedině oni byli Koránem nazváni nepřítelem zjevným. Proto je velice chybné přeložit i v jejich případě slovo walijj, ve vztahu k lidem, jako přítel. Mezi lidmi si žádné přátelé neberou, jen je využívají.

„O Lidé, jezte dovolené a dobré z toho, co na zemi je, a nenásledujte stopy satanovy, vždyť on vaším nepřítelem je zjevným!“ (Korán 2:168)

Nepřátelství se v Koránu mezi lidmi dá překonat, neboť je buď výsledkem manipulace ze strany mocných nebo vzniklé ze sobeckých zájmů, vzájemného soupeření či závidění si mezi běžnými lidmi. V koránském kontextu, aby slovo walijj mělo jednoznačný význam jako přítel, bylo použito ve spojení s dalším slovem, a to je hamím, které v arabštině znamená velmi blízký přítel, starostlivý, soucitný, a empatický. Takový člověk není jen přítel, ale zároveň i ochránce, který se snaží chránit svého přítele před tím, co mu může ubližovat.[12]

„Dobré a špatné skutky si nejsou rovné; odplácej tím, co lepší je, a hle, ten, mezi nímž a tebou bylo nepřátelství, se stane jakoby přítelem horoucím (walijj hamím). Však dostane se toho pouze těm, kdož trpěliví jsou, a dosáhnou toho jen vlastníci velikého štěstí.“ (Korán 41:34-35)

Zrovna kontext tohoto verše je úplný opak toho, co se o Koránu tvrdí, jelikož jde o naději k dosažení upřímného přátelství i mezi bývalými nepřáteli.

Takový jev není v Koránu ojedinělý a často nazývá dokonce znesvářené a bojující skupiny a frakce „ichwaton“, čili bratři, aby jim znovu připomněl hlavní cíl, a to návrat k míru a ke společné podstatě, což je lidskost. Tato výzva není omezená jen na muslimy mezi sebou, ale verš dál pokračuje a zahrnuje celé lidstvo i přes odlišnost ras, jazyků, cest i učení.

„Bojují-li mezi sebou dvě skupiny věřící...usmiřte obě strany spravedlivě a buďte nestranní, neboť Alláh věru miluje ty, kdož jsou nestranní! Věřící jsou si přece bratry (ichwaton); usmiřujte tedy oba bratry své a buďte bohabojní - snad dostane se vám smilování!... O Lidé, věru jsme vás stvořili z muže a ženy a učinili jsme z vás národy a kmeny, abyste se vzájemně poznali. Avšak nejvznešenější z vás před Alláhem je atqákom“ (taqwá, je stav člověka, který si neustále uvědomuje přítomnost Stvořitele a staví si své vlastní mantinely a raději vynechává část dobrých věcí, aby se nepřiblížil k těm škodlivým, fyzicky i duchovně). (Korán 49:9-13)

„ A kdokoliv vedení hledá a po správné cestě kráčí, ten činí tak k prospěchu vlastní duší, zatímco ten, kdo se odvrací, ke své škodě tak činí. A ty nejsi nad nimi žádným dozorcem.“ „A zajisté Stvořitel tvůj je vůči lidem pln dobrodiní, však většina z nich vděčná není.“(Korán 39:41- 27:37 )

PS: Diskuze bude otevřena v následující části, kde probírám etymologicky další klíčová slova a uvádím jejich historický kontext a události s nimi spojené.

[1] http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Do-internetove-TV-prisel-muslim-zijici-v-CR-a-spustil-Allah-by-byl-rad-kdyby-vsichni-lide-byli-muslimove-489590/diskuse?p=2 V diskuzi nechybí volání po zahubení všech muslimů „a všechny jeho vyznavače je třeba- okamžitě a ihned trestat na hrdle“ a „A můj Bůh Odin by byl rád, kdybychom vás muslimy do jednoho pobili!!!!“ Je znepokojující, že redakce podobné výzvy po masovém vraždění toleruje.

[2] Takíja bývá v češtině a ve slovenštině psána s k a jedním j, správný arabský přepis by byl taqijja a je definována „ako pretvárka o moslimskej identite jedinca. Pochádza z verša v Koráne, ktorý hovorí, „Nech si veriaci neberú neveriacich za priateľov namiesto veriacich! Kto tak učiní, nedostane sa mu od Boha ničoho, jedine v prípade vlastnej obrany.“ (illaa an-tattaqu minhum tuqah )(súra 3:28) podle: https://www.protiprudu.org/pochopenie-styroch-arabskych-slov-moze-zachranit-nasu-civilizaciu-pred-islamskou-nadvladou/

[3] Viz význam slov na konci blogu s názvem Dialog s "nevěřícím psem". Část 5 - stav imén a ihsén

http://berrezouga.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=578908

[4] Ar-Rágib al-Asfahání, Mufradát Alfádh al-Qurán (Slovník koránských hesel v kontextu)

[5] Tafsír al-Qurán, at-Tahrír wet-Tanuír, at-Tahír bin Ášúr

[6] Výkladový arabský slovník al-Možem al-Wasít

[7] Výkladový arabský slovník al-Možem al-Wasít

[8] Tafsír al-Qurtubí, An-Nisá, verš 64

[9] Ummí m.č ummijůn“. Umm arabsky znamená matka a ummí znamená člověk, který i když by dosáhl dospělého věku, zůstává pořád ve stavu neznalosti a nevědomí, jako kdyby ho teprve matka přivedla na svět. Nemusí být nutně negramotný, ale nechává za sebe přemýšlet druhé a nechává si interpretovat stav věcí, slepě následuje, než aby sám pátral či vyžadoval důkazy.

[10] Iblís: ar. rebelující (neprávem). Sloveso eblese vyjadřuje zoufalý stav. A když se týká provinilé osoby, vyjadřuje buď mlčení z udivení, nebo z nedostatku argumentů.

[11] Jakfur, ze slovesa kfr, pods.j káfír, nemá ani v tomto kontextu vyznám nevěřící (pes), ale ten, který věci zapře vědomě.

[12] Al-Možem al-Wasít

Zvyšte článku karmu!
Autor: Hatem Berrezouga | | karma: 17.54 | přečteno: 1547 ×
Facebook Twitter Google Plus
Poslední články autora
PŘEJÍT NA ÚVODNÍ STRÁNKU iDNES.cz