Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Dialog s "nevěřícím psem", VI. Takíja (taqijja) aneb moderní hon na muslima. Část 1

24. 06. 2017 12:46:13
Muslim v dnešní době prostě nemůže být dobrým člověkem. Pokud jsi muslim, tak jsi buď terorista, anebo potenciální terorista, nacista, anebo v nejlepším případě umírnění či dobrý nacista.

Pokud jsi vzdělaný muslim a máš nějaké hodnoty a morální zásady, tak to musí být přetvářka a snaha o klamání nevěřících psů, jelikož „vraždy, loupení a prznění vlastních dětí, mají (muslimové) to tak přímo napsané v tom koránu -příručce pro línou zvěř, lhát bezvěrcům je dokonce jejich svatá povinnost[1].

Prostě být muslimem v dnešní Evropě a obzvlášť v ČR, je jako vyznávat neo-čarodějnictví. Když čarodějka byla vyšetřována pro čarodějnictví a byla nevinná, tak stejně byla mučena a pak topena, a když vyplavala, tak to znamenalo, že byla vinná a pak ji oběsili nebo upálili na hranici.

Pomalu a jistě k tomu míříme a než se tak stane, je lepší odpovídat na pár jednoduchých otázek:

  • Existuje slovo či princip taqijja v koránském textu? A jaký má etymologický a historický kontext? Existuje v Koránu jediný verš či slovo, které vyzývá muslimy, aby zakládali své vztahy s nemuslimy na klamu, přetvářce a lhaní?

Za prvé, slovo taqijja v koránském textu nikde nenajdete, jelikož neexistuje v psaném koránském textu. Jde jen o jednu variantu recitace slova tuqát, ale v žádném případě nemá význam pokrytectví a lhaní, jak uvidíme později.

Klíčové dva verše, které jsou donekonečna citovány ve všech mediích i těch slovenských[2], aby prokázaly, že si muslimové nemají brát přátelé mezi „nevěřícími“, a že jejich vztah se musí zakládat pouze na „principu takija“, anebo přetvářce (pokrytectví) a klamání nemuslimů, jsou následující (český překlad od I.Hrbka):

„Nechť si věřící neberou nevěřící za přátele místo věřících! Kdo tak učiní, nedostane se mu od Boha ničeho, leda v případě, že byste se od nich obávali nějaké hrozby. A Bůh vás varuje před sebou samým a u Boha je cíl konečný.“ (Korán 3:28)

„Na toho, kdo zapře Boha poté, co již uvěřil - kromě toho, kdo byl donucen, zatímco srdce jeho klidné bylo ve víře - a zejména na toho, kdo hruď svou nevíře otevřel, dopadne hněv Boží a pro něj je připraven trest nesmírný.“ (Korán 16:106)

Fonetický přepis těchto dvou veršů v arabštině je následovný:

„Lé jattechid-il mumínů-nal káfiríne aulijá min důn-il muminín we man jafa ́l dhálike felajse minal- láhi fí šaj ́e illé an tattaqú minhom tuqát.“ (Korán 3:28)

man kafera bil-léhi min ba ́di iménihi illé men okrihe we qalbuhu motme-innon bil iméni we lékin man šaraha bil kofri sadran fea ́lajhom ghadhabon minal-láhi we lehom a ́dhébon a ́dhím.“ (Korán 16:106)

V předchozí sérii článků Dialog s „nevěřícím psem“ jsem etymologicky prokázal, že koránský text není kategorický a nerozděluje lidi na věřící vs. nevěřící, naopak je spíš rozlišuje podle určitých stavů, ve kterých se nacházejí. Každý z těch stavů pak obsahuje několik stupňů, které se liší ve své intenzitě. Proto slova jako Káfir, Muslim, Múmin, Muttaqí, Mohsin, Munáfiq a ummí mají mnohem komplexnější význam.[3]

Podobně ani slovo aulijá neznamená v klasické arabštině výhradně přátelé natož, aby slovo tuqát znamenalo přetvářka, pokrytectví či povolení ke lhaní nemuslimům.

Slovo aulijá má mnoho významů a neznalost jejich etymologického a historického kontextu v Koránu vede k četným překladatelským chybám nevyjímajíc ani Hrbkův, který často a bezdůvodně zaměňuje výrazy jako přítel, ochránce a pomocník. Nutno poznamenat, že Hrbek nepoužíval ve svém překladu Koránu, podle uvedené bibliografie, ani jeden arabský zdroj. Jinak řečeno, jeho překlad Koránu je z druhé ruky, buď z francouzského, anglického či německého jazyka. Opomíjet četné arabské zdroje, které se zabývaly výklady Koránů z etymologických, gramatických, historických, alegorických a právnických hledisek, má závažný vliv na pochopení tohoto textu.

Ve svém Slovníku koránských hesel, ar-Rágib al-Asfahání uvádí:

Aulijá je množné číslo od slova walijj, al-walé, at-twálí, označující blízkost, a to buď v prostoru, nebo ve vztazích, ať jsou příbuzenské či ne, blízkost ve víře. Wiláje znamená hlavně podpora, loajalita, spojenectví a aliance. Twallí al-amr, znamená vést a řídit záležitosti ostatních. Walijj znamená ochrance, obhájce a opatrovník. [4]

V al-Možem al-Wasít, walijj, mající množné číslo aulijá i walijůn:

  1. Když se vztahuje k povinnostem, znamená být zodpovědný za někoho, Walijj al-jatím je ten, který převezme péči nad sirotkem. Walijj je v jurisprudenci zákonný zástupce.

  2. Walijj al-amr anebo úli al-amr jsou lidé mající autoritu. „Vy, kteří věříte! Poslouchejte Stvořitele a poslouchejte posla a ty, kdož mezi vámi mají autoritu (úlil-amr).“ (Korán 4:54)

  3. Když se vztahuje k bohatství, majetku a dobrých věcí na zemi, Walijj Ni ́ma, znamená štědrý dobrodinec a laskavý poskytovatel.

  4. Al-Walijj, jeden z přívlastků a názvů Stvořitele - Ten, který se stará, pečuje, řídí veškeré záležitosti svých stvoření a je jejich pomocníkem a ochráncem.

  5. Když se vztahuje k člověku, „walijju Alláh,“ znamená milující a pokorný člověk, konající dobré skutky a dodržující své závazky vůči svému Stvořiteli, opak toho je být domýšlivý, vzpurný jako satan.

„ A ti, kteří milují svého Stvořitele, konají dobré skutky a vůči Němu své závazky dodržují (aulijá Alláh), žádné obavy mít nemusí a nebudou ani zarmoucení.“ (Korán 10:62)

Hrbkův překlad: „Nikoliv, přátelé Boží (aulijá) věru nemusí mít strach žádný, a nebudou zarmouceni“ (Korán 10:62)

6. Když se vztahuje ke Stvořiteli, znamená ochránce, pomocník a spojenec. I když kontext je stejný, bezdůvodně Hrbek toto slovo překládá jednou jako „ochránce“ a jednou jako „přátelé“.

„Bůh je ochráncem (walijj) těch, kdož uvěřili, a dal jim vyjít z temnot ke světlu. Avšak ochráncem (walijj) těch, kdož neuvěřili, jsou Tághútové, kteří je vyvedou ze světla do temnot.“ (Korán 2:257)

„... si vzali místo Boha za přátele (aulijá) satany, a přitom si myslí, že po správné cestě jsou vedeni.“ (Korán 7:30)

Přesnější překlady výše uvedených veršů z arabského originálu by byl:

„Alláh je walijj (ochráncem, spojencem a pomocníkem) těch, kdož dosáhli stavu imén (stav člověka, který překonal stav islámu a začíná vnímat věci vnitřním rozumem (srdcem) a vnitřním zrakem (basíra) a dosáhl souladu mezi rozumem a srdcem a jeho chování odpovídá jeho slovům), a dal jim vyjít z temnot ke světlu. Avšak walijj (ochráncem, spojencem a pomocníkem) těch, kdož jsou ve stavu Káfir (stav člověka, který získal určité poznání, pomocí něhož udržoval ostatní pod kontrolou a vědomě jimi manipuloval, místo aby jim pomohl, a je nevděčný vůči svému Stvořiteli), jsou Tághútové, kteří je vyvedou ze světla do temnot“. (Korán 2:257)

Sloveso Taghá znamená utiskovat, utlačovat a Tághút byla vlastnost jednoho božstva (Manát), kterého potomci Abrahama začali uctívat v Mekce místo Stvořitele. Taghút znamená utiskovatel a tyran[5]. Symbolizuje také každého nespravedlivého člověka, tyrana či diktátora, který touží po moci za každou cenu, a se kterým lidé uzavřeli různé formy spojenectví a hledali u něho ochranu a pomoc kvůli vzájemným materiálním ziskům. Cena za takové nespravedlivé spojenectví bude, že je vyvedou ze světla do temnot.

„si vzali místo Alláha za spojence a ochránce (walijj) satany, a přitom si myslí, že po správné cestě jsou vedeni. (Korán 7:30)

Satan, arabsky šajtán, ze slovesa šatane, znamená „vzdalovat se v prostoru od nějakého místa, nebo vzdalovat se od Pravdy. Šajtán není vlastní jméno, ale vlastnost každého, kdo je domýšlivý, nespravedlivý a rebelující[6]. Podle Koránu to nejsou démoni v klasickém a lidovém chápání ani padlí andělé, ale spíš pradávné a mocné bytosti na vysoké úrovni bytí z ohnivého žáru. Mají schopnost být neviditelní a pronikat do několika dimenzí, včetně té naší. Mimo to jsou schopné převzít jakoukoliv podobu, včetně té lidské. Mnozí, kteří se snažili vykládat Korán, nevěděli, jak mají chápat, zda-li doslovně, či alegoricky, následující verš o satanovi:

„...staň se společníkem majetku jejich i dětí jejich.“ (Korán 17: 64)

Ti, kteří výše uvedený verš vykládali alegoricky, mínili, že satani budou útočit na instituce manželství, aby se děti rodily a byly vychovány mimo ní. Džinové budou lidi neustále nabádat k cizoložství a lákat je, aby utráceli své peníze a jmění nemoudře a hlavně na to, co jim škodí.

Zajímavé je, že al-Qurtubí ve svém nejuznávanějším výkladu Koránu uváděl příhodu, kdy se Ajša tázala Mohameda zrovna ohledně tohoto verše. Mohamed odpovídal: „Mezi vámi (lidmi) jsou Mugharrabůn (jeden z významů slovesa gharube, je být cizí či cizorodý). Když Ajša nemohla pochopit, co tím myslel, Mohamed odpověděl, že se (na jejich plození) podíleli džinové.

Džin z arabského slovesa ženne, znamená mít schopnost se zamaskovat, zakrýt se a být neviditelným.[7] Tirmidhí dál uváděl vysvětlení al-Harawího, že se v klasické arabštině říká „mugharrabům“ těm, do kterých pronikl cizí rodokmen, a nejsou čistě lidské bytosti.[8]

Jinak řečeno, Korán varuje před uzavíráním jakékoliv aliance a spojenectví s těmi bytostmi, ať jsou mezi džiny nebo mezi lidmi, kteří usilují o spolupráci za získání moci ve hmotné či nehmotné formě. Tím spíš pak nad námi, jako lidským druhem, získají moc, aby s námi mohli manipulovat, jak se jim zachce.

„Když Korán přednášíš, hledej u Alláha útočiště před satanem vyloučením, jenž věru nemá pravomoc žádnou nad těmi, kdož dosáhli stavu imén a spoléhají na Stvořitele jejich, nýbrž má moc jen nad těmi, kdo za ochránce a spojence (walijj) si jej vzali (místo Stvořitele).“ (Korán 16:98-100)

Slovo walijj a jeho etymologie v koránském textu tolik neřeší pojem běžného přátelství mezi lidmi. Spíš se zabývá pojmem ochrany, a s kým má člověk uzavírat spojenectví k dosažení svých cílů. Se spravedlivými nebo s nespravedlivými? Se svým Stvořitelem nebo s Jeho vyloučenými bytostmi, jejichž dočasná pomoc je podmíněná zatracením?

A proto se skutečný boj v Koránu nemá odehrát mezi běžnými lidmi, jak je Korán nazval ummí [9], ale má se odehrávat mezi těmi, kteří si vědomě vybrali jít cestou spravedlivých a mezi těmi, kteří se vědomě spojili s nespravedlivými a tyrany a vzali si satana či iblíse[10] a jeho potomstvo za spojence a ochránce.

„Ti, kteří dosáhli stavu iménu, bojují na stezce Alláha, a ti, kdož vědomě odmítali vedení a byli nevděční (kafarů), bojují na stezce Tághúta (nespravedlivých tyranů a utlačovatelů). Bojujte proti spojencům satanovým (aulijá aš-šajtán).“ (Korán 4:76)

Pro srovnání Hrbkův překlad: „Ti, kdož uvěřili, bojují na stezce Boží, a ti, kdož neuvěřili, bojují na stezce Tághúta. Bojujte proti přátelům satanovým.“ (Korán 4:76)

Spojenectví mezi satany a nespravedlivými, tyrany a těmi, kteří s nimi souhlasili a následovali je, bude marné a bezvýsledné v Soudný den. Tragické je, že podle Koránu, se takových lidí zřekne i zapře je sám satan.

A věru den rozhodnutí bude časem schůzky pro všechny, a to bude den, kdy ochrana a spojenectví nebudou platné (maulan) a nikdo jim nebude nápomocný. “ (Korán 44: 40-41).

Pro srovnání Hrbkův překlad: „..a to bude den, kdy přítel nebude nic platný příteli a nikdo jim nebude nápomocný.“ (Korán 44:41)

„V den zmrtvýchvstání, vy jeden druhého zapřete (jakfur)[11]. “ (Korán 29:25).

„ A řeknou (ti, kteří se považovali za slabé a slepě následovali) "Pane náš, poslouchali jsme nadřízené své a velmože své a oni nás svedli z cesty! ...A řekne satan, až věc bude rozhodnuta: "Alláh slib pravdivý vám přislíbil, já také jsem vám slib dal, ten však jsem nesplnil. Vždyť já nad vámi jsem neměl pravomoc nijakou, leda abych vás volal a vy mi odpovídali. Nečiňte mi kvůli tomu předhůzky, ale vyčítejte to sami sobě! Já vám nemohu pomoci a také vy mi nemůžete pomoci a zříkám se toho, že jste mě dříve k Alláhovi přidružovali." (Korán 14:21-22)

Tím je ujasněno, že podle koránského textu nebude možné žádné přátelství s těmito bytostmi. Fungují na jiné bázi a úplně jinak než lidský druh. Necítí žádnou empatii a nemají žádné výčitky svědomí. Mají jen jeden cíl, držet nás pod kontrolu a uspíšit naší zkázu jako celého druhu. Jedině oni byli Koránem nazváni nepřítelem zjevným. Proto je velice chybné přeložit i v jejich případě slovo walijj, ve vztahu k lidem, jako přítel. Mezi lidmi si žádné přátelé neberou, jen je využívají.

„O Lidé, jezte dovolené a dobré z toho, co na zemi je, a nenásledujte stopy satanovy, vždyť on vaším nepřítelem je zjevným!“ (Korán 2:168)

Nepřátelství se v Koránu mezi lidmi dá překonat, neboť je buď výsledkem manipulace ze strany mocných nebo vzniklé ze sobeckých zájmů, vzájemného soupeření či závidění si mezi běžnými lidmi. V koránském kontextu, aby slovo walijj mělo jednoznačný význam jako přítel, bylo použito ve spojení s dalším slovem, a to je hamím, které v arabštině znamená velmi blízký přítel, starostlivý, soucitný, a empatický. Takový člověk není jen přítel, ale zároveň i ochránce, který se snaží chránit svého přítele před tím, co mu může ubližovat.[12]

„Dobré a špatné skutky si nejsou rovné; odplácej tím, co lepší je, a hle, ten, mezi nímž a tebou bylo nepřátelství, se stane jakoby přítelem horoucím (walijj hamím). Však dostane se toho pouze těm, kdož trpěliví jsou, a dosáhnou toho jen vlastníci velikého štěstí.“ (Korán 41:34-35)

Zrovna kontext tohoto verše je úplný opak toho, co se o Koránu tvrdí, jelikož jde o naději k dosažení upřímného přátelství i mezi bývalými nepřáteli.

Takový jev není v Koránu ojedinělý a často nazývá dokonce znesvářené a bojující skupiny a frakce „ichwaton“, čili bratři, aby jim znovu připomněl hlavní cíl, a to návrat k míru a ke společné podstatě, což je lidskost. Tato výzva není omezená jen na muslimy mezi sebou, ale verš dál pokračuje a zahrnuje celé lidstvo i přes odlišnost ras, jazyků, cest i učení.

„Bojují-li mezi sebou dvě skupiny věřící...usmiřte obě strany spravedlivě a buďte nestranní, neboť Alláh věru miluje ty, kdož jsou nestranní! Věřící jsou si přece bratry (ichwaton); usmiřujte tedy oba bratry své a buďte bohabojní - snad dostane se vám smilování!... O Lidé, věru jsme vás stvořili z muže a ženy a učinili jsme z vás národy a kmeny, abyste se vzájemně poznali. Avšak nejvznešenější z vás před Alláhem je atqákom“ (taqwá, je stav člověka, který si neustále uvědomuje přítomnost Stvořitele a staví si své vlastní mantinely a raději vynechává část dobrých věcí, aby se nepřiblížil k těm škodlivým, fyzicky i duchovně). (Korán 49:9-13)

„ A kdokoliv vedení hledá a po správné cestě kráčí, ten činí tak k prospěchu vlastní duší, zatímco ten, kdo se odvrací, ke své škodě tak činí. A ty nejsi nad nimi žádným dozorcem.“ „A zajisté Stvořitel tvůj je vůči lidem pln dobrodiní, však většina z nich vděčná není.“(Korán 39:41- 27:37 )

PS: Diskuze bude otevřena v následující části, kde probírám etymologicky další klíčová slova a uvádím jejich historický kontext a události s nimi spojené.

[1] http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Do-internetove-TV-prisel-muslim-zijici-v-CR-a-spustil-Allah-by-byl-rad-kdyby-vsichni-lide-byli-muslimove-489590/diskuse?p=2 V diskuzi nechybí volání po zahubení všech muslimů „a všechny jeho vyznavače je třeba- okamžitě a ihned trestat na hrdle“ a A můj Bůh Odin by byl rád, kdybychom vás muslimy do jednoho pobili!!!!“ Je znepokojující, že redakce podobné výzvy po masovém vraždění toleruje.

[2] Takíja bývá v češtině a ve slovenštině psána s k a jedním j, správný arabský přepis by byl taqijja a je definována „ako pretvárka o moslimskej identite jedinca. Pochádza z verša v Koráne, ktorý hovorí, „Nech si veriaci neberú neveriacich za priateľov namiesto veriacich! Kto tak učiní, nedostane sa mu od Boha ničoho, jedine v prípade vlastnej obrany.“ (illaa an-tattaqu minhum tuqah )(súra 3:28) podle: https://www.protiprudu.org/pochopenie-styroch-arabskych-slov-moze-zachranit-nasu-civilizaciu-pred-islamskou-nadvladou/

[3] Viz význam slov na konci blogu s názvem Dialog s "nevěřícím psem". Část 5 - stav imén a ihsén

http://berrezouga.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=578908

[4] Ar-Rágib al-Asfahání, Mufradát Alfádh al-Qurán (Slovník koránských hesel v kontextu)

[5] Tafsír al-Qurán, at-Tahrír wet-Tanuír, at-Tahír bin Ášúr

[6] Výkladový arabský slovník al-Možem al-Wasít

[7] Výkladový arabský slovník al-Možem al-Wasít

[8] Tafsír al-Qurtubí, An-Nisá, verš 64

[9] Ummí m.č ummijůn“. Umm arabsky znamená matka a ummí znamená člověk, který i když by dosáhl dospělého věku, zůstává pořád ve stavu neznalosti a nevědomí, jako kdyby ho teprve matka přivedla na svět. Nemusí být nutně negramotný, ale nechává za sebe přemýšlet druhé a nechává si interpretovat stav věcí, slepě následuje, než aby sám pátral či vyžadoval důkazy.

[10] Iblís: ar. rebelující (neprávem). Sloveso eblese vyjadřuje zoufalý stav. A když se týká provinilé osoby, vyjadřuje buď mlčení z udivení, nebo z nedostatku argumentů.

[11] Jakfur, ze slovesa kfr, pods.j káfír, nemá ani v tomto kontextu vyznám nevěřící (pes), ale ten, který věci zapře vědomě.

[12] Al-Možem al-Wasít

Autor: Hatem Berrezouga | sobota 24.6.2017 12:46 | karma článku: 18.45 | přečteno: 1549x

Další články blogera

Hatem Berrezouga

An Open Letter to Al-Jazeera from a Muslim living in Prague.

The Crazy and Shameful Reality of Islam and Muslim Leaders in the Czech Republic. Dear Al-Jazeera, Dear Mr. Heijmans, As a Muslim, I am outraged by the lies and the bias both Muslim community leaders, Raed Shaikh and Vladimir Sanka

22.11.2017 v 21:21 | Karma článku: 28.15 | Přečteno: 1467 | Diskuse

Hatem Berrezouga

Muslimská obec borgů (MOB).

Ani utajené odstoupení předsedy MOP, ani přeměna náboženské obce na „korporaci mladých konvertitů“, a ani součet jejich kolektivního vědomí nezabránily hanobení českého národa jako nejrasističtějšího vůči menšinám včetně Židů!

20.11.2017 v 13:11 | Karma článku: 33.51 | Přečteno: 1560 | Diskuse

Hatem Berrezouga

Reakce (bývalého) předsedy MOP na můj otevřený dopis.

Očekával jsem seriózní odpovědi, ale dostal jsem dopis, který je plný polopravd a lží ze strany předsedy, který v tichosti odešel z funkce, aniž by o tom dal vědět veřejnosti s tvrzením, že je to teď korporace s mladými Čechy!

16.11.2017 v 8:43 | Karma článku: 18.01 | Přečteno: 859 | Diskuse

Hatem Berrezouga

Druhý otevřený dopis předsedovi Muslimské obce Praha, proč jsem dostal ban místo odpovědi?

Velmi podivuhodná a neuspokojující byla reakce na vaší oficiální FB stránce ohledně šíření textů, které v jejich celkovém kontextu a nezkrácené v arabštině otevřeně schvalují domácí násilí, bití žen za odmítání sexuálního

14.11.2017 v 14:22 | Karma článku: 29.16 | Přečteno: 1200 |

Další články z rubriky Společnost

Jitka Zámečníková

VAŠE AUTO NENÍ TREZOR

Tak tenhle nápis máme vrytý do naší paměťové stopy asi všichni. Nechávat cenné předměty na sedadle automobilu může jen blázen... a já...

24.11.2017 v 17:21 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 21 | Diskuse

Karol Wild

Mám problém

Tím problémem je stručné hodnocení politiků i politických stran a hnutí. Slova létají vzduchem a každý použije to, co se mu hodí.

24.11.2017 v 17:17 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 16 | Diskuse

Jan Ziegler

Maršál Koněv se podílel na komunistickém teroru

Velký spor nyní vyřešilo zastupitelstvo Městské části Prahy 6, které i přes odpor komunistů rozhodlo, že u sochy maršála Koněva v Bubenči bude doplňková tabulka, jež připomene i kontroverzní činy tohoto vojevůdce.

24.11.2017 v 16:14 | Karma článku: 19.39 | Přečteno: 316 | Diskuse

Jana Slaninová

I povstaly nové Šárky a zapíchly Ctirady

"Muži, ta sexistická a zlá stvoření, jsou hodni vyhubení!" vzala si slovo šéfka všech žen, takto Svatá Číča. "A je jedno, jestli jsme jim to my ženy dovolily, či nikoli. Musí trpět, jako jsme po staletí trpěly my!"

24.11.2017 v 14:15 | Karma článku: 21.58 | Přečteno: 518 | Diskuse

Přemysl Čech

Rusko a doping: - my nic, jinde hledejte viníky

Podle ruského vicepremiéra a bývalého ministra sportu Vitalije Mutka nenese vinu za skandál kolem dopingu ruských biatlonistů a biatlonistek v souvislosti se ZOH v Soči v roce 2014 Rusko, ale naopak MOV a WADA. A kdyby jen to!

24.11.2017 v 13:15 | Karma článku: 9.90 | Přečteno: 206 | Diskuse
Počet článků 77 Celková karma 30.56 Průměrná čtenost 9521

Jmenuji se Hatem Berrezouga, vystudoval jsem anglickou literaturu v Tunisu a italsko-francouzskou filologii na FFUP v Olomouci. Přišel jsem do Čech v roce 1998, byl jsem aktivní v mezináboženských a mezikulturních debatách. Poté jsem se zabýval IT oblastí a již 10 let provádím turisty v historickém centru Prahy. V současné době se zabývám výukou cizích jazyků.

Kontaktní email: hatemb@seznam.czNajdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.