Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Dialog s "nevěřícím psem". Část 5 - stav imén a ihsén

7. 01. 2017 0:20:00
Jakmile člověk pracuje na pěti pilířích stavu islámu, přijde druhý stupeň, který je vyšší, a to je imén.

Slovo Imén [1] bývá mylně přeloženo jako víra. Trilaterální sloveso emn znamená dosáhnout stavu bezpečí – emn a emén je bezpečí. Emín znamená být důvěryhodný, eméneh je důvěra a imén je opak kufr. Káfír vědomě utajuje poznání, které je pro druhé prospěšné a je nevděčný a první mezi Káfírín byl Iblís (satan).

„A když řekli jsme andělům: "Pomáhejte Adamovi v konání jeho úkolu (usžudú). Všichni přikyvovali souhlasně s úctou (sežedú) kromě Iblíse (satana), jenž to odmítl z pýchy (ebé), povyšoval se a stal se jedním z těch, kdo vědomě odmítli vedení a byli nevděční vůči svému Stvořiteli (a byl jedním z Káfir-ín).“ (Korán 2:34)

Podle definice v arabštině, imén znamená následovat důkazy, které rozum pochopí a srdce potvrdí [2]. Imén je stadium, kterého člověk dosáhne po racionálním badání a po zavedení do praxe toho, co pochopil. Znalost a praxe vedou do stavu jistoty a nalezení klidu v srdci. Je to stav jistoty, který bude podroben zkouškám přímo od Stvořitele samotného, aby člověk dokázal, že je tak, jak si o sobě myslí po získání vědomostí, jelikož je velký rozdíl mezi objevit a pochopit to, co je správné a podle toho žít.

At ́ si lidé nemyslí, že o sobě budou tvrdit, že dosáhli stavu „imén“ a nebudou vyzkoušeni! Vždyť jsme již zkoušeli ty, kdož před nimi byli, a Alláh věru pozná ty, kdo pravdu mluví, i ty, kdo předstírají.“ (Korán 29:2-3)

„Vy, kteří věříte! Proč říkáte to, co nečiníte? Je zavrženíhodné u Alláha, že říkáte něco, co neděláte.“[3](Korán 61: 3-4)

Korán rozlišuje mezi dvěma nástroji, které slouží ke vnímání. Rozum a srdce. Zajímavé je, že podle Koránu rozum a srdce jsou dvě formy inteligence pro vnímání dvou odlišných a přitom velice propojených světů. Rozum pro vnější svět a srdce pro vnitřní svět.

Rozum je v arabštině aql, který je derivovaný od „iqál el-baír“, což doslova znamená obojek, pomocí kterého dirigujeme a usměrňujeme zvířata. V tom případě aql plní stejnou funkci a pomáhá člověku, aby se orientoval v životě a omezoval jeho chování.

Srdce je v arabštině „qalb“[4]. V Koránu je používán na mnoha místech jako nástroj k porozumění a přemyšlení.

„V tom věru je připomenutí pro toho, kdo qalb má či pozorně poslouchá a je sám svědkem očitým.“ (Korán 50:37)

Sloveso qlb znamená také něco převrátit, obracet a být nestálý. Básníci uvádí, že se srdci říká qalb kvůli jeho nestálosti.

Stejně jako Korán rozlišuje dva způsoby vnímání, rozlišuje také dva způsoby vidění či zraky.

Basar je zrak, který vidí vnější svět.

Basíra je zrak, který vidí vnitřní svět.

Podle Koránu se tyto dva světy, vnitřní a vnější, prolínají a qalb jako zástupce vnitřního světa má převahu.

„Což necestovali po zemi a neměli srdce, aby chápali, a uši, aby slyšeli, avšak nejsou to oči jejich, jež jsou nevidoucí, nýbrž slepá jsou srdce v hrudích jejich.“ (Korán 22:46)

Mohamed říkával: „V těle existuje jeden orgán, pokazí-li se on, všechno ostatní se pokazí, a to je al-qalb“ (Buchárí)

Člověk, který dosáhne druhého stupně, imén, se nazývá mu ́min. Toto pojmenování v Koránu neoznačuje věřícího člověka v běžném chápání, ale je to ten, kdo vnímá svět v mnohem komplexnější formě a jeho vnímání se rozšiřuje o vnitřní dimenze. Je to zároveň ten, který zavede do praxe to, co poznal a dosáhl stavu jistoty a souladu mezi rozumem a srdcem. Jeho slova odráží jeho chování a naopak.

Slovo víra ani věřící v koránském textu neexistují, jelikož vyloučí, aby člověk dosáhl stadia imén bez poznání a překonání stavu islámu. Když beduíni mezi Araby o sobě tvrdili, že dosáhli stavu imén, Korán odvrátil jejich tvrzení následovně:

„A říkají kočovní Arabové: "Dosáhli jsme stavu klidu a jistoty (émenné)!" Rci: "Nedosáhli jste tohoto stavu! Spíše řekněte: Přistoupili jsme k islámu, neboť imén ještě nevešel do srdcí vašich.“ (Korán 49:14)

Mohamed často vzýval Stvořitele „Ty, který můžeš obracet srdce, upevni to mé na Tvé cestě a ukaž mi pravdu jako pravdu a nepravdu jako nepravdu.“ Jelikož nejhorší, co může postihnout člověka, je překroucené vnímání a vidění nespravedlnosti jako spravedlnost a toho, co je nesprávné jako správné.

Mohamed varoval před pácháním hříchů a nespravedlností, jejichž dlouhodobý efekt je tvrdost srdce, absence jakékoliv empatie a znaků milosrdenství, a to může vést až do stavu usmrcení a zapečetění srdce. Navíc se kolem zraku vytvoří závoj, který člověku brání ve správném vnímání a padne do zajetí svých tužeb a ega.

„Viděl jsi toho, který následoval své vášně, touhy a domněnky a vzal si je za boha místo Alláha, který ho kvůli tomu dál nechal bloudit[5] a zapečetil sluch i srdce jeho a zastřel zrak jeho závojem? Kdo povede jej kromě Alláha správnou cestou? Kdy se vzpamatujete? Říkají: "Neexistuje leč tento náš život pozemský, zemřeme a žijeme a pouze čas nás zahubí!" Však o tom, co říkají, žádných vědomostí nemají a jenom se tak dohadují. Odpověz: "Alláh život vám dává a vám ho bere; a posléze vás shromáždí ve Dne zmrtvýchvstání, o němž pochybnosti není, však většina z lidí to neví. (Korán 45:23-26)

Až člověk překoná stupeň iménu, dosáhne vyššího stupně, nazývaný ihsén“.

Hsn znamená být krásný a ihsén je dosažení stavu krásy a vyššího bytí. Jak řekl Mohamed, je to stav, ve kterém si člověk uvědomuje svého Tvůrce, jako kdyby Ho viděl a pokud Ho nevidí, On ho vidí, stav neustálého uvědomování si. Jen hrstka lidí jej dosáhla a byla pro ně otevřená brána nebes, aniž by museli zemřít. Když se ar-růh či duše oprostí od těla ve vědomém stavu anebo skutečně cestuje vesmírem tělem i duší.

„A takto jsme ukázali Abrahamovi malekút nebesa i zemi, aby se stal jedním z můqinín.“ (Korán 6:75)

Malekůt, podle vysvětlení Ibn Abbáse, je způsob, jakým byla stvořena nebesa a země[6] a Stvořitel jej ukázal Abrahamovi, aby dosáhl stavu naprosté jistoty či al-jaqín. Když to, co bylo neviditelné, se stalo viditelným. Je to mnohem vyšší stav než imén. Je to stav nazývaný itmi ́nén. Stav, ve kterém člověk nejen dosáhne poznání neviditelného vnitřním zrakem, ale skutečně vidí, jak se věcí tvoří. Navíc mu může Stvořitel poskytnout jednu či více z Jeho schopností (jako například oživit mrtvé). Člověk může přímo konat mocné činy, ale pouze s dovolením Stvořitele, což neznamená, že by se tím stal Stvořitelem[7] nebo jeho součástí či esencí.

A Pravil Abraham: "Pane můj, ukaž mi, jak oživuješ mrtvé!" I odpověděl: "Což tys nedosáhl stavu imén?" Řekl: "Ano, avšak je to, abych dosáhl stavu itmi ́nén pro uklidnění srdce mého (že to uvidím nejen vnitřním zrakem, ale na vlastní oči a hlavně abych pochopil, jak to děláš)!" Stvořitel pravil: "Vezmi čtyři ptáky a přitiskni je k sobě (aby ses ujistil, že jsou skutečné a pak je obětuj), potom umísti na každé hoře část z nich a posléze je zavolej - a přiletí rychle k tobě. A věz, že Alláh je mocný, moudrý!" (Korán 2:260)

V koránském textu neexistuje dualita věřící versus nevěřící. Každému národu se spravedlivě dostalo stejné vedení, ale zanechaly jej za sebou a začaly následovat jiné tradice, které se časem staly přesvědčením. Soudit není úkolem člověka, jelikož ani nemá záruku, že nemá převrácené vnímání.

„..a nebuďte z těch, kdož učení své rozštěpili a stali se různými stranami. A každá strana se těší jen ze svých vlastních názorů...a dali jsme jim Písmo, moudrost i proroctví...a dali jsme jim jasné důkazy...a rozešli se v názorech svých teprve poté, když se jim vědění dostalo, a to ze vzájemné nevraživosti a závisti. Pán tvůj pak mezi nimi rozsoudí v den zmrtvýchvstání to, v čem se rozcházeli.“ (Korán 30:32 / 45:16-17)

Korán spíš rozlišuje lidi podle určitých stavů, ve kterých se nacházejí. Každý z těch stavů obsahuje několik stupňů, které se liší ve své intenzitě.

Káfir od kfr - Káfír- mn.č. Káfírůn a Kuffár“. Primární význam je ten, kdo získal určité poznání, pomocí něhož udržoval ostatní pod kontrolou a vědomě jimi manipuloval místo, aby jim pomohl. Takový člověk se stává i nevděčným vůči svému Stvořiteli tím, že utajoval klíčové informace a ostatní úmyslně sváděl z cesty, jelikož rozšíření takového poznání by šlo proti jeho vlastním zájmům.

Muslim od slm je ten, který následuje cestu postavenou na hledání znamení, pátrání po znalostech a jejich správném pochopení (význam slova dín). Až ji najde, má ji dobrovolně a bez pýchy přijímat, následovat a hlavně pracovat na uzdravování svého nitra stejně jako svého zevnějšku. Mohamed sám definoval, kdo je muslimem následovně: "al-muslim men selime ennasu min lisénihi we jedihi". (Abú Hurajra) V překladu "Muslim je ten, u kterého jsou lidé v bezpečí před jazykem a rukou," což znamená, že lidem nebude ubližovat pomluvami, křivým svědectvím (jazykem) a ani násilím (rukou).

Když člověk vidí značné části dnešních muslimů, jak se k sobě a k ostatním chovají, nestačí se divit.

Múmin od emn je ten, který překoná stav islámu a koná pět základních pilířů, které mu pomohly uzdravit jeho vnějšek a vnitřek. Začíná vnímat věci vnitřním rozumem (srdce) a vnitřním zrakem (basíra) a dosáhne souladu mezi rozumem a srdcem a jeho chování odpovídá jeho slovům. Jak Aiša říkávala „Nepamatuji si, že by Mohamed vyprávěl tolik jako vy, moc nemluvil a byl chodící Korán.“ A Mohamed definoval múmin následovně: "al-mumin men emmenehu ennes." V překladu: " Múmin je ten, do kterého lidé vkládají svou důvěru", a to díky jeho důvěryhodnosti, integritě a hlubokému vnímání.

Muttaqí od wqá (wiqájaten we weqá ́en - hifdhu iššaj ́i mimmé ju ́edhíhi we jadhurruh) znamená chránit někoho či něco před vším, co mu může způsobit škody, ať jsou fyzické či duchovní. Je to stav člověka, který si neustále uvědomuje přítomnost Stvořitele a staví si své vlastní mantinely a raději vynechává část dobrých věcí, aby se nepřiblížil k těm škodlivým, fyzicky i duchovně.

Mohsin od hsn, být krásný. Označuje toho, kdo dosáhl stavu krásy.

Munáfiq od nfq – (pokrytec). Nfq doslova znamená kopat tunel či noru. Abú Abajd vyprávěl, že staří Arabové připodobňovali chování takového člověka k hlodavci, který si postaví zadní vrátka anebo vyhrabe dva vchody, aby oklamal ostatní. De facto munáfiq je v arabštině klamač, který hraje na obě strany. Proto je v Koránu jejich postavení nejhorší ze všech stavů, jelikož navenek se projevuje jinak, ale jeho skutečné úmysly jsou v doupěti skryté přede všemi[8].

Ummí ummí m.č ummijůn“. Umm arabsky, znamená matka a ummí znamená člověk, který i když by dosáhl dospělého věku, zůstává pořád ve stavu neznalosti a nevědomí, jako kdyby ho teprve matka přivedla na svět. Nemusí být nutně negramotný, ale nechává za sebe přemýšlet druhé a nechává si interpretovat stav věcí, slepě následuje, než aby sám pátral či vyžadoval důkazy.

PS: Další blog bude o významu slova qadar nebo-li vůle.

[1] Arabský výkladový slovník Lisán al-Arab

[2] Muhammad M. aš-Ša ́ráwí, Aqídat al-Muslim.

[3] Verš Hrbek přeložil následovně: „Vy, kteří věříte! Proč říkáte to, co nečiníte? Bůh velice nenávidí, že říkáte něco, co neděláte.“ (Korán 61:3-4) Maqten znamená krajně držet něco v nelibosti důsledkem určitého chování, které je považováno za zavrženíhodné. Místo toho použil sloveso v činném rodě, které připisuje nenávist ke Stvořiteli, což je z hlediska Jeho vlastností vážná významová chyba.

[4] Arabský výkladový slovník Lisán al-Arab

[5] Verš významově přeložen podle Tafsír aš-Ša ́ráwího. Stvořitel dal člověku svobodnou vůli, aby dobrovolně kráčel k Němu či nikoliv. Nechal ho dál bloudit, protože preferoval vlastní ego. Hrbek nejasně přeložil zmíněný verš, který může být mylně interpretován, jako kdyby Stvořitel záměrně nechával lidi bloudit: „Co soudíš o tom, jenž učinil si božstvem svým svou vášeň a jemuž Bůh dal vědomě zbloudit a zapečetil sluch i srdce jeho a zastřel zrak jeho rouškou?“

[6] Tafsír al-Tabarího

[7] Al- Šáráwí, Qadáje al-Imén

[8] Arabský výkladový slovník Lisán al-Arab

Autor: Hatem Berrezouga | sobota 7.1.2017 0:20 | karma článku: 17.80 | přečteno: 875x

Další články blogera

Hatem Berrezouga

An Open Letter to Al-Jazeera from a Muslim living in Prague.

The Crazy and Shameful Reality of Islam and Muslim Leaders in the Czech Republic. Dear Al-Jazeera, Dear Mr. Heijmans, As a Muslim, I am outraged by the lies and the bias both Muslim community leaders, Raed Shaikh and Vladimir Sanka

22.11.2017 v 21:21 | Karma článku: 28.15 | Přečteno: 1467 | Diskuse

Hatem Berrezouga

Muslimská obec borgů (MOB).

Ani utajené odstoupení předsedy MOP, ani přeměna náboženské obce na „korporaci mladých konvertitů“, a ani součet jejich kolektivního vědomí nezabránily hanobení českého národa jako nejrasističtějšího vůči menšinám včetně Židů!

20.11.2017 v 13:11 | Karma článku: 33.51 | Přečteno: 1560 | Diskuse

Hatem Berrezouga

Reakce (bývalého) předsedy MOP na můj otevřený dopis.

Očekával jsem seriózní odpovědi, ale dostal jsem dopis, který je plný polopravd a lží ze strany předsedy, který v tichosti odešel z funkce, aniž by o tom dal vědět veřejnosti s tvrzením, že je to teď korporace s mladými Čechy!

16.11.2017 v 8:43 | Karma článku: 18.01 | Přečteno: 859 | Diskuse

Hatem Berrezouga

Druhý otevřený dopis předsedovi Muslimské obce Praha, proč jsem dostal ban místo odpovědi?

Velmi podivuhodná a neuspokojující byla reakce na vaší oficiální FB stránce ohledně šíření textů, které v jejich celkovém kontextu a nezkrácené v arabštině otevřeně schvalují domácí násilí, bití žen za odmítání sexuálního

14.11.2017 v 14:22 | Karma článku: 29.16 | Přečteno: 1200 |

Další články z rubriky Společnost

Jitka Zámečníková

VAŠE AUTO NENÍ TREZOR

Tak tenhle nápis máme vrytý do naší paměťové stopy asi všichni. Nechávat cenné předměty na sedadle automobilu může jen blázen... a já...

24.11.2017 v 17:21 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 21 | Diskuse

Karol Wild

Mám problém

Tím problémem je stručné hodnocení politiků i politických stran a hnutí. Slova létají vzduchem a každý použije to, co se mu hodí.

24.11.2017 v 17:17 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 16 | Diskuse

Jan Ziegler

Maršál Koněv se podílel na komunistickém teroru

Velký spor nyní vyřešilo zastupitelstvo Městské části Prahy 6, které i přes odpor komunistů rozhodlo, že u sochy maršála Koněva v Bubenči bude doplňková tabulka, jež připomene i kontroverzní činy tohoto vojevůdce.

24.11.2017 v 16:14 | Karma článku: 18.39 | Přečteno: 316 | Diskuse

Jana Slaninová

I povstaly nové Šárky a zapíchly Ctirady

"Muži, ta sexistická a zlá stvoření, jsou hodni vyhubení!" vzala si slovo šéfka všech žen, takto Svatá Číča. "A je jedno, jestli jsme jim to my ženy dovolily, či nikoli. Musí trpět, jako jsme po staletí trpěly my!"

24.11.2017 v 14:15 | Karma článku: 21.58 | Přečteno: 518 | Diskuse

Přemysl Čech

Rusko a doping: - my nic, jinde hledejte viníky

Podle ruského vicepremiéra a bývalého ministra sportu Vitalije Mutka nenese vinu za skandál kolem dopingu ruských biatlonistů a biatlonistek v souvislosti se ZOH v Soči v roce 2014 Rusko, ale naopak MOV a WADA. A kdyby jen to!

24.11.2017 v 13:15 | Karma článku: 9.52 | Přečteno: 206 | Diskuse
Počet článků 77 Celková karma 30.56 Průměrná čtenost 9521

Jmenuji se Hatem Berrezouga, vystudoval jsem anglickou literaturu v Tunisu a italsko-francouzskou filologii na FFUP v Olomouci. Přišel jsem do Čech v roce 1998, byl jsem aktivní v mezináboženských a mezikulturních debatách. Poté jsem se zabýval IT oblastí a již 10 let provádím turisty v historickém centru Prahy. V současné době se zabývám výukou cizích jazyků.

Kontaktní email: hatemb@seznam.czNajdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.