Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Dialog s "nevěřícím psem". Část 4 - stav islámu

6. 01. 2017 23:17:35
Poté co jsme společně objevili etymologický význam a kontext slov káfir, muslim a islám jako dín, či-li závazek a cesta, je vhodné vysvětlit její itinerář, který obsahuje další klíčová slova.

Omar, Mohamedův přítel, vyprávěl jednu příhodu, která se stala v přítomnosti mnoha muslimů: „ Když jsme seděli s Mohamedem, náhle se nám objevil jeden muž, měl zářivě bílé oblečení, velmi tmavé vlasy, nebyly na něm vidět znaky cesty a nikdo z nás ho neznal. Seděl naproti Prorokovi, opřel svá kolena o jeho a položil své ruce na jeho stehna a řekl mu „Mohamede, vyprávěj mi o islámu.“ Mohamed odpovídal „ Islám je šehádah, že není jiný stvořitel kromě Alláha, a že Mohamed je Jeho Rasůl, dodržovat Saléh, dávat Zekéh, Saum během Ramadánu a konat Hažž do Domu (v Mekce či Bekce), bude-li to v tvé moci. Muž na to odpověděl „Ano, je to tak, mluvil jsi pravdu“. Divili jsme se, že se ho zeptal a zároveň potvrdil pravost toho, co řekl. „Vyprávěj mi o Iménu. Mohamed na to řekl „Potvrdit existenci Stvořitele, Jeho andělů, seslaných knih, Poslů, Posledního Dne a potvrdit Qadar, ať přinese dobro či újmu“. Odpověděl: „Ano, je to tak, a co je Ihsén? Mohamed řekl: „Abys uctíval Stvořitele, jako kdybys Ho viděl, i když Ho nevidíš, On tebe vidí“. A dále: „Vyprávěj mi o Poslední hodině.“ „ Ten, kdo je tázán o ní stejně nic neví jako ten, kdo se na ní táže.“ „ A jaké jsou její znamení?“ „Až služebnice porodí vlastní paní[1] a až budou ti, kteří byli bosí, nazí a neschopní (á ́la) pasáčci ovcí soutěžit ve stavění vysokých budov.“ Muž odešel. Zůstal jsem ještě chvíli u Proroka, který mi pak řekl „Víš, kdo se přišel tázat?“ Odpověděl jsem, že Alláh a Jeho posel ví nejlépe. Řekl „Byl to Gabriel, přišel vás učit váš Dín[2].“

Gabriel ukázal Mohamedovi tři stupně k uvědomění si Stvořitele:

První stupeň je stav islámu[3]. K dosažení prvního stupně slouží pět pilířů:

Šehádah od kořene šhd znamená být svědkem něčeho a svědčit na základě znalosti[4]. Iléh v arabštině znamená předmět uctívání, ale když mu přidáme určitý člen al, pak znamená Ten, který zaslouží být právem uctíván, jelikož uctívání je aktem poděkování, uznání a vděčnosti vůči tomu, kdo dává. Tím pádem Alláh[5] znamená Stvořitel, který má být vzýván a poděkován.

„Alláh sám o sobě svědčí, že není božstva kromě Něho; a dosvědčují to i andělé a ti, jimž dáno bylo vědění. On stará se o spravedlnost.“ (Korán 3:18)

Svědectví Stvořitele sám o sobě je Jeho slovo.

„On je původcem nebes a země, a když rozhodne věc nějakou, pak řekne toliko "Staniž se!" a stane se.“ (Korán 2:117[6])

Korán shrnul celou koncepci existence Původce v jednom verši „Cožpak z ničeho byli stvořeni, či sami jsou stvořiteli?“ (Korán 52:35)

A jakmile člověk potvrzuje svou existenci, potvrzuje i svůj původ a fakt, že není vlastním stvořitelem. Negovat existenci Původu nejen implikuje negování vlastní existence, ale paradoxně je potvrzení Jeho; z gramatického hlediska, zápor není možný bez kladu. A proto slovo Alláh neznamená bůh Arabů ani Bůh, ale Původce všeho, a to i mimo tuto mrňavou planetu. Slovo bog (bůh), který se vyskytuje ve všech slovanských jazycích a odvozuje se od staroindického bhaga, "udílející, dávající", prezentuje jen jednu z mnoha Jeho vlastností. Další otázka je, jak se vnesl pojem Stvořitel do lidského povědomí napříč všemi kulturami, mytologiemi, časy, oblastmi a rozmanitostmi jazyků, když lidská mysl není schopna pojmenovat to, co není? A proto Korán neřešil ne-existenci původu, ale jeho chápání, a v tom se lidstvo odlišuje a rozchází a bude i nadále.

„Kdyby Pán tvůj chtěl, byl by věru učinil lidstvo národem jediným, avšak oni stále budou rozdílní... a kvůli tomu je stvořil...“ (Korán 11:118- 123)

Svědectví andělů znamená, že dostávají rozhodnutí přímo od Něj a svědectví lidí obdařených poznáním je, že všude vidí Jeho znamení a snaží se je chápat a o nich přemýšlet.[7]

„On stará se o spravedlnost“ tím, že nerozdělí rovnoměrně mezi svými bytostmi stejné vlastnosti, a tím pádem jsou na sobě neustále závislé, aby se naučily spolupracovat. Pak se jeho spravedlnost projevuje ve spolupráci všech a ne v úplné soběstačnosti, což je pouze Jeho vlastnost.[8]

„My rozdělujeme mezi ně živobytí jejich v pozemském životě a my povyšujeme jedny nad druhé v hodnostech, aby si jedni druhé brali do služeb. A milosrdenství Pána tvého je lepší než to, co oni hromadí.“ (Korán 43:32)

„A pomáhejte si navzájem ke spravedlnosti a ctnosti (Taqwé)[9], a nepomáhejte si k nespravedlnostem, nenávisti a nepřátelství“. (korán 5:2)

Podle Koránu je hierarchie přirozený řád, ale nemusí být důvodem k povyšování a aroganci.

Mohamed řikával: „O lidé, Váš Stvořitel je jen Jeden, a pro Něho Arab není lepší než ne-Arab, ani černý lepší než rudý, nejvznešenější z vás před zraky Alláha je ten, který si ho uvědomuje nejvíce (atqákom). Všichni jste Adamovy děti a Adam byl stvořen z hlíny. Přestaňte se chlubit vašimi rody, neboť před Alláhem nebudete mít žádnou váhu.“ (al-Bajhaqí)

Rasůl může znamenat jak posel, který má doručit určité zprávy, tak poselství samotné.

Lidský rozum je sám dostačující na to, aby poznal, že má původ a Tvůrce, ale je krátký na to, aby věděl, co od něj vlastně chce, a proč ho stvořil. Když se zeptali Alího, Mohamedova bratrance:Poznal jsi existenci Stvořitele díky Mohamedovi, anebo pravost poselství Mohameda skrze svého Stvořitele?“ Alí odpovídal „Kdybych poznal existenci Stvořitele díky Mohamedovi, tak bych věřil všemu, co Mohamed říká a stal by se spolehlivější a důvěryhodnější než sám Stvořitel. A kdybych poznal pravost Mohamedovo poselství přímo od Stvořitele, tak bych nepotřeboval žádného posla, pokud bych mohl mluvit přímo s Ním. Já jsem poznal existenci Stvořitele, jelikož Jeho existence je zjevná sama o sobě a Mohamed je jen posel, který mi přisel doručit zprávu o tom, co ode mě chce.“

Saláh neznamená jen modlitba. Základní význam tohoto slova ze strany člověka je invokace, vzývání a žádání o odpuštění, ale když se týká Stvořitele, je projevem Jeho milosrdenství vůči svým bytostem[10]. Je to nejnáročnější cvičení o pravidelnosti založené na dochvilnosti a respektování určeného času. Její čas však není fixní, ale jde s biologickými i vesmírnými hodinami. Saláh neučí meditaci jen v izolaci, ale uprostřed pohybů a stresu se člověk naučí vypnout pět krát denně po dobu deseti minut a uvědomí si, co má, naučí se nebrat nic jako samozřejmost a být za to vděčný. Je to dosažení rychlého stavu hluboké meditace spojený s pomalým pohybem, se správným dýcháním a se správnou zvukovostí a melodií během recitace koránských veršů. Kdo má zkušenost s Jógou, anebo s biblickými texty,[11] nemůže si nevšimnout podobnosti jejich pohybů. Takový pravidelný pohyb během celého dne má pozitivní efekt na svaly, klouby, páteř a celkové zdraví člověka. Je to náročná cesta a Stvořitel upozornil, že je k tomu potřeba velká dávka trpělivosti, praxe a soustředění.

„Hledejte pomoc v trpělivosti a v modlitbě! To věc je věru velmi obtížná, kromě pro al-Cháši ́ůn[12], kteří jsou si jistí, že se Stvořitelem svým se setkají, a že k Němu se navrátí.“ (Korán 2:45-46)

Zekéh. Trilaterální sloveso zeké znamená růst rostlin a jejich plodů. Říká se také země zekijja a znamená dobrá a požehnaná půda. Pokud se jedná o člověka, znamená jeho bezúhonnost, slušnost a čestnost, anebo také někoho chválit. V souvislosti s penězi zeké znamená jejich očista a také růst[13]. Zékeh je povinný peněžní příspěvek, který každý zámožný muslim vloží do společnosti a je pak rozdělen mezi oprávněné příjemce. Je to zákonná a zároveň morální i duchovní povinnost, která očisťuje majetek, duši i srdce od sobectví a následně očisťuje srdce příjemce od závisti, žárlivosti, strachu a nejistoty[14].

Saum. Trilaterální sloveso sáme znamená zdržet se čeho. Říká se země sawém, čili tvrdá a suchá. Saum znamená také mlčení a klid. Saum arríh je, když se vítr a příroda uklidní[15]. Jinak řečeno saum je zdržet se všeho, co způsobuje rozruch a neklid, a to jak fyzický tak duševní.

Hažž. Sloveso hažeže znamená směřovat, mířit, mít namířeno kam – a z něho jsou derivovaná podstatná jména jako hažžeton, což znamená rok či mahažžaton, cesta a al-hažžu, pout ́[16]. Člověk nemůže cestovat po celém světě, a proto byly k tomuto účelu určeny body setkávání. Dům v Mekce (Bakce) je návratem ke směru společné podstaty, jelikož byl postaven Abrahamem a Mohamed je považován jen za kontinuitu téže podstaty. Smysl poutě tkví v tom, že by člověk měl alespoň jednou v životě cestovat mimo své hnízdečko, aby se seznámil s diverzifikací a skrze ní našel jednotu v esenci.

„O lidé! Věru jsme vás stvořili z muže a ženy a učinili jsme z vás národy a kmeny, abyste se vzájemně poznali. Avšak nejvznešenější z vás před Alláhem, je ten, kdo si Ho nejvíc uvědomuje (atqákom).“ (Korán 49:13)

PS: Vážení čtenáři, části 4 a 5 na sebe navazují a poprosím, abyste je četli dohromady. V nich jsou probraná další klíčová slova v koránském kontextu, která doufám, pomohou k ujasnění nepochopených důležitých pojmů bohužel i ze strany muslimů. Než mi to budete vyčítat, že se to tak nepraktikuje, jedná se o text, jak by věci měly podle Koránu být a ne jaké mnohdy ve skutečnosti jsou. Přeji Vám hezké čtení. Hatem

[1] Není jasný význam tohoto podobenství, někteří ho vysvětlili tak, že děti budou vůči svým rodičům neposlušné a budou se k nim chovat, jako by byli jejich sluhové, anebo sluha bude pánem a pán se stane sluhou, je znakem převracení hodnotového systému. Schopní lidé budou pod nadvládou neschopných. Á ́la má několik významů, a to buď chudý člověk, anebo mn.č. od a ́jjil (dítě) a v přeneseném významu, nezodpovědný a neschopný, anebo ten, který parazituje na ostatních (mutetaffil).

[2] Viz blog o významu slova dín

[3] Viz blog o významu slova islám

[4] Arabský výkladový slovník Lisán al-Arab

[5] Bude následovat samostatný blog, který řeší etymologii slova Alláh a Jeho vlastnosti.

[6] Ša ́ráwí, Chawátir

[7] Ša ́rawi, Aqídat al-muslim

[8] Ša ́rawi, Chawátir

[9] Trilaterální sloveso „wqá(wiqájaten we weqá ́en - hifdhu iššaj ́i mimmé ju ́edhíhi we jadhurruh“) chránit někoho či něco před vším, co mu může způsobit škody, ať jsou fyzické či duchovní. Je to stav člověka, který si staví své vlastní mantinely a vynechává část dobrých věcí, aby se nepřiblížil k těm škodlivým, fyzicky i duchovně. Etymologie slova wqá nemá nic společného se slovem taqijá, který koránský text neobsahuje, ale k tomuto tématu bude uveřejněn samostatný blog.

[10] Arabský výkladový slovník Lisán al-Arab

[11] Umývání před modlením: „Mezi stan setkávání a oltář umístil nádrž a nalil do ní vodu k omývání. 31Mojžíš, Áron a jeho synové si z ní omyli ruce a nohy“ (Exodus 40:31)

Kleknutí na kolena: „Třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu, jako to činíval dříve.." (Daniel 6:10)

Vtisknutí tváře mezi kolena: „Elijáš mezitím vystoupil na vrchol Karmelu, sehnul se k zemi a vtiskl si tvář mezi kolena.“ (1. Královská 18:42)

Položení tváře na zem: “Tu padl Abram na tvář a Bůh k němu mluvil.“ (Genesis 17:3). „I odešli Mojžíš a Áron od shromáždění ke vchodu do stanu setkávání a padli na tvář. Tu se jim ukázala Hospodinova sláva. " (Numeri 20:6). „Poodešel (Ježíš) od nich, padl tváří k zemi a modlil se: „Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.“ " (Matouš 26:39)

Vzývání Stvořitele po modlitbě a zvedání rukou: Tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem. 5Proto ti dobrořečím po celý život, v tvém jménu pozvedám dlaně.“ (Žalmy 63:4-5)

[12] Chaša ́a: chušůa ́ je hluboký stav klidu a vnitřního míru, který se odráží na tělesné orgány. Hluboké uvědomování si přítomnosti Stvořitele, stav pokory, a zároveň odevzdaní se z lásky a soustředění.

[13] Arabský výkladový slovník Lisán al-Arab

[14] Hammudah Abd al-A ́tí, Zaostřeno na islám

[15] Arabský výkladový slovník al-Qámús al-Muhít

[16] Arabský výkladový slovník as-Siháh fil-Lugah

Autor: Hatem Berrezouga | pátek 6.1.2017 23:17 | karma článku: 14.76 | přečteno: 729x

Další články blogera

Hatem Berrezouga

An Open Letter to Al-Jazeera from a Muslim living in Prague.

The Crazy and Shameful Reality of Islam and Muslim Leaders in the Czech Republic. Dear Al-Jazeera, Dear Mr. Heijmans, As a Muslim, I am outraged by the lies and the bias both Muslim community leaders, Raed Shaikh and Vladimir Sanka

22.11.2017 v 21:21 | Karma článku: 28.15 | Přečteno: 1467 | Diskuse

Hatem Berrezouga

Muslimská obec borgů (MOB).

Ani utajené odstoupení předsedy MOP, ani přeměna náboženské obce na „korporaci mladých konvertitů“, a ani součet jejich kolektivního vědomí nezabránily hanobení českého národa jako nejrasističtějšího vůči menšinám včetně Židů!

20.11.2017 v 13:11 | Karma článku: 33.51 | Přečteno: 1560 | Diskuse

Hatem Berrezouga

Reakce (bývalého) předsedy MOP na můj otevřený dopis.

Očekával jsem seriózní odpovědi, ale dostal jsem dopis, který je plný polopravd a lží ze strany předsedy, který v tichosti odešel z funkce, aniž by o tom dal vědět veřejnosti s tvrzením, že je to teď korporace s mladými Čechy!

16.11.2017 v 8:43 | Karma článku: 18.01 | Přečteno: 859 | Diskuse

Hatem Berrezouga

Druhý otevřený dopis předsedovi Muslimské obce Praha, proč jsem dostal ban místo odpovědi?

Velmi podivuhodná a neuspokojující byla reakce na vaší oficiální FB stránce ohledně šíření textů, které v jejich celkovém kontextu a nezkrácené v arabštině otevřeně schvalují domácí násilí, bití žen za odmítání sexuálního

14.11.2017 v 14:22 | Karma článku: 29.16 | Přečteno: 1200 |

Další články z rubriky Společnost

Jitka Zámečníková

VAŠE AUTO NENÍ TREZOR

Tak tenhle nápis máme vrytý do naší paměťové stopy asi všichni. Nechávat cenné předměty na sedadle automobilu může jen blázen... a já...

24.11.2017 v 17:21 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 21 | Diskuse

Karol Wild

Mám problém

Tím problémem je stručné hodnocení politiků i politických stran a hnutí. Slova létají vzduchem a každý použije to, co se mu hodí.

24.11.2017 v 17:17 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 16 | Diskuse

Jan Ziegler

Maršál Koněv se podílel na komunistickém teroru

Velký spor nyní vyřešilo zastupitelstvo Městské části Prahy 6, které i přes odpor komunistů rozhodlo, že u sochy maršála Koněva v Bubenči bude doplňková tabulka, jež připomene i kontroverzní činy tohoto vojevůdce.

24.11.2017 v 16:14 | Karma článku: 18.39 | Přečteno: 316 | Diskuse

Jana Slaninová

I povstaly nové Šárky a zapíchly Ctirady

"Muži, ta sexistická a zlá stvoření, jsou hodni vyhubení!" vzala si slovo šéfka všech žen, takto Svatá Číča. "A je jedno, jestli jsme jim to my ženy dovolily, či nikoli. Musí trpět, jako jsme po staletí trpěly my!"

24.11.2017 v 14:15 | Karma článku: 21.58 | Přečteno: 518 | Diskuse

Přemysl Čech

Rusko a doping: - my nic, jinde hledejte viníky

Podle ruského vicepremiéra a bývalého ministra sportu Vitalije Mutka nenese vinu za skandál kolem dopingu ruských biatlonistů a biatlonistek v souvislosti se ZOH v Soči v roce 2014 Rusko, ale naopak MOV a WADA. A kdyby jen to!

24.11.2017 v 13:15 | Karma článku: 9.52 | Přečteno: 206 | Diskuse
Počet článků 77 Celková karma 30.56 Průměrná čtenost 9521

Jmenuji se Hatem Berrezouga, vystudoval jsem anglickou literaturu v Tunisu a italsko-francouzskou filologii na FFUP v Olomouci. Přišel jsem do Čech v roce 1998, byl jsem aktivní v mezináboženských a mezikulturních debatách. Poté jsem se zabýval IT oblastí a již 10 let provádím turisty v historickém centru Prahy. V současné době se zabývám výukou cizích jazyků.

Kontaktní email: hatemb@seznam.czNajdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.