Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Jsem muslim a Alláh mi nepřikázal, abych znásilnil svou ženu. Část III.

24. 07. 2015 14:31:00
Vážení čtenáři, celou dobu jsem se zaměřoval na problematiku integrační a emigrační politiky a nekompatibilní chování určité části muslimů.

Soustředil jsem se na muslimy arabského a afrického původu, u kterých převládají spíše zvyklosti nad pochopením víry. Snažil jsem se vyhnout jakémukoliv zevšeobecňování a upřímně jsem kritizoval neslučitelné chování nejen s evropským prostředím, ale i s dobrými mravy a selským rozumem. Koneckonců nikdy jsem nemluvil o 1,5 miliardě muslimů a nemluvil jsem ani o islámu jako víře, ale spíš o tom, jak ho muslimové vědomě či nevědomě porušují, i když Korán sám se staví proti jejich osobním zájmům.

Celou dobu jsem přehlížel despekt, vulgaritu, očerňování, které přicházejí už i od části lidí z druhé strany, a místo abych na to reagoval, jsem usuzoval, že je lepší říct, v čem mají pravdu a objasnit jiné kulturní důvody, které se skrývají za integračními problémy, jelikož mým cílem bylo, po určení diagnózy, vést zdravý dialog k nalezení společného řešení.

Ale když už ani pojmy jako víra či respektování náboženského cítění nemají žádný význam a každý mluví jen tak o islámu a píše, že Prorok Muhammad je pedofil, obcuje s kozami, lhář a navíc nás učí, že znásilnění ženy je v pořádku a k podpoře takových tvrzení dochází i k falšování textu z Koránu a výroků, usoudil jsem, že musím vysvětlit, v co věřím.

V žádném případě Vás nehodlám přesvědčovat, ale jestli máte důkazy z arabského textu, budou vítány, seriózní otázky, budou také vítány, ale čísla z internetu a nadávky koneckonců ukáží jen úroveň tohoto člověka a pro mě je neznalý fanatik fanatikem, ať je bílý, černý nebo marťan.

Budu se snažit být co nejstručnější, ale jelikož se budu snažit prezentovat Zjevení, které trvalo více než 20 let, zaměřím se na každou oblast jednotlivě, počínaje sexualitou, jestli opravdu jsme taková zvířata, že když nenajdeme ženu k znásilnění, tak kozu.

Korán analyzuje věci na několika úrovních z obecného do specifického, anebo opačně a někdy jsou informace o jednom tématu rozmístěny na různých místech, což vyžaduje od člověka velký přehled o celistvosti Koránu, aby je bral všechny v úvahu, anebo jsou verše, které mají různé způsoby čtení a úplně jinou syntaktickou strukturu a nosí více než jeden význam, a to je opravdu velký oříšek pro juristy a lingvisty.

V našem případě základ sexuálního vztahu spojující dvě samostatné a odlišné osoby, muže a ženu, Korán řeší na všech těchto komplexních úrovních dohromady. V zájmu přehlednosti, budu klasifikovat nejzásadnější verše a hlavně ty sporné, pojednávající o vztahu dvou bytostí, které mají různé způsoby projevování a vztahují se k nim různé zákonitosti podle jejich vzájemného chování.

Začnu cílem aktu stvoření člověka v páru, které tkví ve vzájemném poznávání, respektování odlišností, podporování se v morálce a ctnosti a ne ve vzájemném znásilňování.

„Lidé, stvořili jsme vás z jediného páru muže a ženy a učinili z vás národy a kmeny, abyste se mohli vzájemně poznávat. Nejvznešenější z vás před zraky Alláha je ten, kdo je nejctnostnější. A Alláh je vševědoucí a o všem všechno ví.“ (Korán 49:13)

Lidé jsou si rovni v islámu a zrovna důvod, proč výše uvedený verš byl zjeven, byl, že se Arabové, i po přijetí islámu, stále chlubili svými otci a vznešeností svých rodů a kmenů, až se našli i ti, kteří vyjádřili svou nelibost, když volal k modlitbě bývalý černý otrok Bilál, kterého Prorok osvobodil. Navíc nesouhlasili s Muhammadovým nařízením, aby si bývalí otroci mohli vzít svobodné ženy, což v té době bylo pro Araby pořád nepředstavitelné.

Následně Muhammad přednášel: „O lidé, Váš Stvořitel je jen Jeden, a pro Něho Arab není lepší než ne-Arab, ani černý lepší než rudý, nejvznešenější z vás před zraky Alláha je ten, který si ho uvědomuje nejvíce. Všichni jste Adamovy děti a Adam byl stvořen z hlíny. Přestaňte se chlubit vašimi rody, neboť před Alláhem nebudete mít žádnou váhu.“ (al-Bajhaqí)

Myslím, že lidé, kteří se pořád chovají tímto arogantním a nafoukaným způsobem mezi muslimy, by si měli uvědomit, že tím vyloučili už podruhé svého Proroka, tentokrát ne z jeho města, ale ze svých životů.

Po nastolení rovnoprávnosti mezi lidmi, se Korán zaměřil na jejich interní vztahy a zakázal pomlouvání a zesměšňování druhých.

„Vy, kteří věříte! Nechť neposmívají se jedni lidé druhým, možná že tito jsou lepší než oni! A nechť jedny ženy se neposmívají druhým, možná že tyto jsou lepší než ony! Neurážejte se vzájemně a nenazývejte se hanlivými přezdívkami!“ (Korán 49:11)

Respekt se neomezil jen na muslimy mezi sebou, ale i mezi ostatními národy mající jiné vyznání nebo bez vyznání.

„Neurážejte ty, kteří vedle Alláha uctívají někoho jiného, aby v neznalosti své neuráželi Alláha.“ (Korán 6:108)

A stejně řekl muslimům, aby byli spravedliví, i vůči těm, kteří se k nim chovali špatně.

„Vy, kteří věříte! Buďte přímí před Alláhem a buďte svědky spravedlivými i vůči těm, kteří k vám byli nespravedliví a nedovolte, aby váš odpor k nim vás neodradil od spravedlnosti. Buďte spravedliví - a to je blíže k bohabojnosti - a uvědomte si Alláha, neboť Alláh je dobře zpraven o všem, co děláte.“ (Korán 5:8)

„O vy, kdo věříte! Usilujte vždy o spravedlnost, svědčíte-li před Alláhem, i kdyby to bylo proti vám samotným, vašim rodičům či příbuzným.“ (Korán 4:135)

Záhada je, odkud pochází verš, že muslim má potrestat znásilněnou ženu, anebo že její znásilnění je trest od Alláha? Když Alláh sám říkal muslimům, aby se chovali spravedlivě, dokonce i k těm, kteří jim ublížili. A upřímně budu rád, až mi takový verš z Koránu poskytnete.

Korán netvrdí, že žena byla stvořena ze žebra muže. Její tvorba byla samostatná jako Adamova, ale ze stejného druhu a výroky, které o tom mluví, jsou spíše pozdější výpůjčky z jiných tradic připisované Muhammadovi.

Ó lidé, buďte si vědomi svého Pána, jenž vás stvořil z jediné bytosti a z téhož stvořil její družku a z nich dvou pak dal vzniknout nesčetným mužům a ženám; uvědomujte si Alláha, skrze Nějž se dožadujete svých vzájemných práv, a dbejte na pravidla o pokrevních svazcích, neboť Alláh vás pozoruje bez ustání.“ (Korán 4:1).

Dále je probírán úděl ženy na vyloučení z ráje a je uveden jiný příběh. Nebyla to žena, která sváděla Adama, ale byl to Adam, který neuposlechl jako první a jeho žena ho následovala. I když nosí stejnou zodpovědnost za neuposlechnutí, výčitky směřují na něj.

„A výsledkem bylo, že oba pojedli z onoho stromu, a tu se jim zjevila jejich nahota; oba počali sešívat dohromady listy ze Zahrady, aby se jimi zakryli. A tak Adam neuposlechl svého Pána a sešel z pravé cesty.“ (Korán 20:121).

V Koránu rození dětí není chápáno jako trest pro ženu k vykoupení, naopak žena, když se stane matkou, má třikrát větší odměnu než muž a děti se k ní mají chovat třikrát laskavěji.

Za Prorokem přišel muž a zeptal se: „Posle Alláha, kdo z lidí si nejvíce zaslouží moji dobrou společnost?“ Prorok odvětil: „Tvoje matka.“ Muž se zeptal, kdo dál, a Prorok zopakoval: „Tvoje matka.“ Muž se opět zeptal, kdo si dále zaslouží jeho společnost, a Prorok opět odpověděl: „Tvoje matka.“ Muž se pak zeptal: „A kdo pak?“ Až poté se ozvalo: „Tvůj otec.“ (Al-Buchárí a Muslim).

Jak má vypadat vztah mezi členy rodiny?

„A nařídili jsme člověku, aby byl laskavý ke svým rodičům: v nesnázích ho matka nosí a v bolestech ho rodí; a jeho nošení a odstavení trvalo třicet měsíců. A když dojde na vrchol sil a dosáhne věku čtyřiceti let, řekne: ́Ó můj Pane! Kéž jsem vděčný za Tvé dobrodiní, jímž jsi zahrnul mne i mé rodiče, kéž konám zbožné skutky, v nichž nacházíš zalíbení, a kéž je i mé potomstvo dobré. Kajícně se k Tobě obracím a upřímně se odevzdávám do Tvé vůle.“ (Korán 46:15)

Váš Stvořitel nařídil, abyste neuctívali nikoho jiného než Jeho a abyste byli laskaví ke svým rodičům. Když jeden z nich nebo oba dosáhnou ještě za vašeho života vysokého věku, nebuďte k nim ani slůvkem neuctiví a neodbývejte je stroze, nýbrž je oslovujte s úctou, a z milosrdenství k nim skloňte křídla pokory a řekněte: „Pane můj! Smiluj se nad nimi, tak jako oni o mě pečovali, když jsem byl malý! Váš Stvořitel ví nejlépe, co je ve vašich srdcích, a konáte-li zbožné skutky, věru odpouští kajícníkům, kteří se k němu opětovně obracejí. Dávejte příbuzným po právu, a také potřebným a poutníkům, avšak nerozhazujte svá jmění rozmařile.“ (Korán 17:23-26).

Jaký má být podle Koránu vztah mezi mužem a ženou? Znásilnění?

A k Jeho Znamením patří, že vám z vašeho druhu stvořil chotě, abyste u nich mohli spočinout v pokoji, a mezi vaše srdce vnesl lásku a milosrdenství: to jsou Znamení pro ty, kdo přemýšlejí.“ (Korán 30:21)

Podle Koránu, když Adam a Eva získali schopnost se rozhodovat svobodně a nést za sebe zodpovědnost, začali si uvědomovat své pudy a instinkty, které jim způsobovaly protichůdné pocity mezi rozumem a srdcem, tělem a duší. Jejich pád byl nevyhnutelný bez jakéhokoliv svádění. Jestli člověk začal zakrývat své tělesné křivky, pak protože spadl na nižší úroveň existence a návrat do vyšší úrovně, kde neplatí tato omezení mezi ostatními bytostmi, které nemají v sobě tyto paradoxy, nebude to pro něj snadný úkol.

Úkol, který je pro člověka nejen těžký, ale může způsobit i jeho hlubší pád než na planetu Zemi, když si vybral svobodu jednání za zodpovědnost. Na druhé straně z něj může udělat výjimečnou bytost, pokud to ustojí a dokáže dosáhnout vyšší úrovně bytí, i přes ty paradoxy, které v sobě má. Proto se ostatní bytosti divily, když si Adam, jako jediný, vybral tu Zodpovědnost (Svěřenou věc), kterou Stvořitel nabídl všem.

„Nabídli jsme Zodpovědnost (Svěřenou věc) všem bytostem mezi nebesům, zemi i horám, ale ony odmítly je nést a zalekly se ji; a vzal ji na sebe člověk, ačkoli byl vůči sobě nespravedlivý a nevědomý.“ (Korán 33:72)

I když Stvořitel zdůrazňoval, že při stvoření Adama a Evy, v nich stvořil také přirozené schopnosti a intuici, aby rozeznávali, co je správné a co není, „A Ten, který duše stvořil a vnuknul ji schopnost rozeznávat, co jí škodí, a co jí prospívá“ (Korán 91:7-8), postaral se o to, aby sem tam poslal někoho, kdo člověku připomene základní směrnice, a co člověk zapomněl.

O jakou Zodpovědnost (Svěřenou věc), a o jakých bytostech se jedná vzhledem k tomu, že Korán zdůrazňuje existenci různých nebes stvořených ve vrstvách nad sebou a minimálně sedmi planet podobných té naší, s uvědoměním, že číslo sedm znamená nejen dokonalost stvoření, ale i nekonečnost možností stvoření a pluralitu, o tom se až dodnes názory liší.

Když se muslimové zeptali Ibn Abbáse, na jehož hruď Prorok položil svou ruku a žádal, aby Alláh rozšířil jeho poznání, na význam veršů jako „Alláh je Stvořitel všech světů“, a „ Alláh je ten, jenž stvořil sedm nebes a podobný počet zemí. Jeho nařízení sestupuje skrze ně, abyste věděli, že Alláh je nad každou věcí všemocný, a že Alláh objímá věděním Svým věci všechny.“ (Korán 65:12) odpověděl: „Sedm zemí, v každé z nich Muhammad jako ten váš, Adam jako Adam, Noe jako Noe, Abraham jako Abraham, Mojžíš jako Mojžíš a Ježíš jako Ježíš.“ Při jiné příležitosti řekl: „Lidé, nevyprávějte ostatním, co jejich rozum nemůže obsáhnout. Chcete, aby řekli, že Váš Prorok a Váš Stvořitel lžou?“

Co tím Ibn Abbás chtěl říct, o tom se až dodnes vedou spory, prostě člověk neměl tušení, s čím souhlasil. Zajímavé je, že slovo člověk v arabštině je odvozeno od slova insán, a slovesa nesije, znamenající zapomínat, jako kdyby byla zapomnětlivost podstata člověka, a určitě není jen jeho jediná vlastnost.

Člověk byl věru stvořen nevyvážený, když dotkne se ho neštěstí, je ustrašený, když dotkne se jej dobré, je odmítavý.“ (Korán 70:19-21 )

Člověk musí najít rovnováhu a duchovno ve svém nitru, aby překonal své instinkty a ego, tím, že obrátí rovnice své přirozenosti, aby byl trpělivý při neštěstí, štědrý při hojnosti, ale to je na jiné povídání..

Korán neustále zdůrazňuje propojenost těla, jak na fyzické, tak duchovní úrovni.

„Ó děti Adama! Obdařili jsme vás oděvy, abyste mohli skrýt svůj stud a také se měli čím ozdobit, avšak roucho cudnosti, to je pro vás nejlepší. Taková jsou znamení Alláha pro ty, jež by si lidé měli pamatovat.” (Korán 7:26)

Autor: Hatem Berrezouga | pátek 24.7.2015 14:31 | karma článku: 37.42 | přečteno: 11893x

Další články blogera

Hatem Berrezouga

An Open Letter to Al-Jazeera from a Muslim living in Prague.

The Crazy and Shameful Reality of Islam and Muslim Leaders in the Czech Republic. Dear Al-Jazeera, Dear Mr. Heijmans, As a Muslim, I am outraged by the lies and the bias both Muslim community leaders, Raed Shaikh and Vladimir Sanka

22.11.2017 v 21:21 | Karma článku: 28.15 | Přečteno: 1468 | Diskuse

Hatem Berrezouga

Muslimská obec borgů (MOB).

Ani utajené odstoupení předsedy MOP, ani přeměna náboženské obce na „korporaci mladých konvertitů“, a ani součet jejich kolektivního vědomí nezabránily hanobení českého národa jako nejrasističtějšího vůči menšinám včetně Židů!

20.11.2017 v 13:11 | Karma článku: 33.51 | Přečteno: 1561 | Diskuse

Hatem Berrezouga

Reakce (bývalého) předsedy MOP na můj otevřený dopis.

Očekával jsem seriózní odpovědi, ale dostal jsem dopis, který je plný polopravd a lží ze strany předsedy, který v tichosti odešel z funkce, aniž by o tom dal vědět veřejnosti s tvrzením, že je to teď korporace s mladými Čechy!

16.11.2017 v 8:43 | Karma článku: 18.01 | Přečteno: 859 | Diskuse

Hatem Berrezouga

Druhý otevřený dopis předsedovi Muslimské obce Praha, proč jsem dostal ban místo odpovědi?

Velmi podivuhodná a neuspokojující byla reakce na vaší oficiální FB stránce ohledně šíření textů, které v jejich celkovém kontextu a nezkrácené v arabštině otevřeně schvalují domácí násilí, bití žen za odmítání sexuálního

14.11.2017 v 14:22 | Karma článku: 29.16 | Přečteno: 1200 |

Další články z rubriky Společnost

Jitka Zámečníková

VAŠE AUTO NENÍ TREZOR

Tak tenhle nápis máme vrytý do naší paměťové stopy asi všichni. Nechávat cenné předměty na sedadle automobilu může jen blázen... a já...

24.11.2017 v 17:21 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 58 | Diskuse

Karol Wild

Mám problém

Tím problémem je stručné hodnocení politiků i politických stran a hnutí. Slova létají vzduchem a každý použije to, co se mu hodí.

24.11.2017 v 17:17 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 43 | Diskuse

Jan Ziegler

Maršál Koněv se podílel na komunistickém teroru

Velký spor nyní vyřešilo zastupitelstvo Městské části Prahy 6, které i přes odpor komunistů rozhodlo, že u sochy maršála Koněva v Bubenči bude doplňková tabulka, jež připomene i kontroverzní činy tohoto vojevůdce.

24.11.2017 v 16:14 | Karma článku: 20.23 | Přečteno: 350 | Diskuse

Jana Slaninová

I povstaly nové Šárky a zapíchly Ctirady

"Muži, ta sexistická a zlá stvoření, jsou hodni vyhubení!" vzala si slovo šéfka všech žen, takto Svatá Číča. "A je jedno, jestli jsme jim to my ženy dovolily, či nikoli. Musí trpět, jako jsme po staletí trpěly my!"

24.11.2017 v 14:15 | Karma článku: 21.75 | Přečteno: 525 | Diskuse

Přemysl Čech

Rusko a doping: - my nic, jinde hledejte viníky

Podle ruského vicepremiéra a bývalého ministra sportu Vitalije Mutka nenese vinu za skandál kolem dopingu ruských biatlonistů a biatlonistek v souvislosti se ZOH v Soči v roce 2014 Rusko, ale naopak MOV a WADA. A kdyby jen to!

24.11.2017 v 13:15 | Karma článku: 10.25 | Přečteno: 209 | Diskuse
Počet článků 77 Celková karma 30.56 Průměrná čtenost 9522

Jmenuji se Hatem Berrezouga, vystudoval jsem anglickou literaturu v Tunisu a italsko-francouzskou filologii na FFUP v Olomouci. Přišel jsem do Čech v roce 1998, byl jsem aktivní v mezináboženských a mezikulturních debatách. Poté jsem se zabýval IT oblastí a již 10 let provádím turisty v historickém centru Prahy. V současné době se zabývám výukou cizích jazyků.

Kontaktní email: hatemb@seznam.czNajdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.