Jsem muslim a Alláh mi nepřikázal, abych znásilnil svou ženu, pane pastore Fürste. Část II.

20. 07. 2015 22:56:15
Rád bych začal s dějinami psaní Prorokových výroků, pane pastore. O Muhammadovi, o kterém máme spoustu zpráv o jeho raném životě, i jeho největší odpůrci mezi Araby věděli, že byl sirotek a negramotný.

A najednou ve čtyřiceti letech Muhammad začal veršovat slova, která arabští básníci v té době, a až dodnes, nemohou klasifikovat ani jako poezii, ani jako prózu. Můžete říci o Muhammadovi cokoliv, ale nezmění to fakt, že negramotný člověk neznající ani psanou formu arabštiny, začal zničehonic veršovat o starých civilizacích bez přístupu k jejich zdrojům. Stal se nejen prorokem, ale i reformátorem kmenové společnosti, manželem, otcem, politikem, vojenským vůdcem, ekonomem, filozofem, astronomem, sociologem i lékařem v posledních dvaceti letech svého života jen proto, že k němu promluvil hlas během meditace v poušti, v jeskyni, který mu řekl „Čti“ a Muhammad odpovídal, že neumí číst a následně jako zázrak od negramotného člověka - kniha.

Můžeme spíše spekulovat o Muhammadově genialitě, než o jeho vymyšlené pedofilii a vyzývání ke znásilňování žen. Stačí, když si najdete čas a přečtete si, co o něm řekli někteří z největších myslitelů západního světa T. W. Arnold, Thomas Carlyle, J. W. Draper, G. B. Shaw či mírumilovný Gándhí.

Muhammad měl skupinu známou jako „pisatelé Zjevení“ a řekl jim, aby psali každý verš Koránu po celou dobu jeho Zjevení, a proto je nesmyslné tvrzení, že Korán nebyl napsán v jeho době a za jeho života, ale je to obsáhlé téma na samostatný blog.

Mezi prvními příkazy, které Muhammad udělil během Zjevení, byl naprostý zákaz pisatelům zapisovat jakákoliv jiná slova kromě Koránu. Abu Hurajra, jeden z Prorokových společníků vyprávěl, že: "Jednou Prorok přednášel a vysvětloval muslimům pár záležitostí a my jsme začali psát jeho slova. Prorok přestal mluvit a řekl nám: Co to píšete? A my řekli, to, co jsme od tebe teď slyšeli. A on nám odvětil, neřekl jsem vám, abyste psali jen Zjevení? Další jeho přátelé od něj žádali, jak vypráví Abú Saíd al-Chudrí, aby psali jeho moudrosti a on jim řekl, prosté ne. Dokonce Alí, jeho bratranec vyprávěl, jak Prorok byl během kázání nesvůj a řekl jim: „Ó lidé, hodně o mně lžete, a ten, který o mně bude schválně lhát, ať se připraví na své místo v pekle.“ A při jiné příležitosti říkal: „Nepište nic kromě Koránu a ten, který napsal něco jiného kromě Koránu, ať to vymaže. Můžete o mně mluvit, ale nelžete.

První muslimové tento zákaz pochopili, a proto se věda jako taková o psaní Prorokových výroků objevila kolem 150-200 let po jeho smrti. A jelikož se islám rozšiřoval do stále vzdálenějších míst a jiný islám byl v Persii, Iráku, Sýrii, Egyptě a v severní Africe, začali se objevovat tisíce, nepřeháním, když řeknu statisíce výroků, které Prorok údajně řekl. Jak šíité, tak sunnité varovali před falšováním výroků a až téměř 3 století po smrti Proroka, se objevili lidé jako Buchárí, Ahmad Ibn Hambal, Málik, Termidi, Abú Daúd, Nisáí a mezi šíity je nejznámější Al-Kulajní a Attusí, kteří se snažili založit vědecké postupy k zamezení takového jevu.

Problém je v tom, že sám Buchárí byl vyděšený z toho, jak píše ve své knize, že ze 600 000 výroků mohl ověřit původ a řetěz vypravěčů jen pro 7 563 výroků, které mohl vystopovat k Prorokovi. Jeho učitel, Ahmad Ibn Hanbal, před ním už vybral 30 000 výroků ze 750 000 a Buchárí odmítl skoro 90 % z nich. Sám Ibn Hanbal neměl čas zkomponovat svoji knihu al-Musnad, jak uvádí Addahbi ve své biografii pisatelů Prorokovy tradice, udělali to po něm jiní a hodně výroků přidali.

I v dnešní době se objevili juristé jako Albání, který znovu revidoval al-Buchárího dílo a řekl, že sice Buchárí a Muslim dělali výbornou vědeckou práci ve stopování řetězu vypravěčů, ale i přesto u nich našel nespolehlivé výroky. Dodal, že jsou to jen lidé, jako my a nikdo není neomylný.

Proč se tohle stalo? Juristé, kteří se zabývali filologií textu, došli k závěrům a zapisovatele rozdělili do čtyřech kategorií. Do první kategorie spadali ti, kteří psali všechno, co slyšeli a klasifikují se jako encyklopedisté, např. Jahja Ibn Mujín, který sám přiznal, že napsal více než 600 000 výroků, ale nezaměřil se na řetěz vypravěčů.

Další kategorie zneužívala fakt, že Prorokova tradice nebyla napsaná a záměrně falšovala jeho výroky buď kvůli politické rivalitě, nebo náboženskému a filozofickému soupeření mezi různými školami a sektami. A mezi nimi byli také ti, kteří nebyli muslimové a byli natolik nespokojení s muslimskou dominancí i v mnohých případech se špatným zacházením muslimů s nimi, že začali falšovat výroky, aby zničili islám zevnitř, jelikož tyto výroky byly v naprostém rozporu s koránským textem.

Do třetí kategorie patřili lidé jako Buchárí a Muslim, založili vědeckou disciplínu, jak ověřovat spolehlivost výroků, což byl i v té době nadlidský pokus, jelikož si uvědomovali, že existovalo přibližně 114 tisíc vypravěčů, kteří byli roztroušeni po různých islámských zemích.

Čtvrtá kategorie je známá jako racionalisté, a na rozdíl od Buchárího tvrdili, že ani spolehlivost řetězce vypravěčů není nejdůležitější, ale obsah výroků, a zda nejsou v rozporu s koránským textem i s racionálním uvažováním. Nejznámějším juristou byl Abú Hanífa, který přijal po kritickém a racionálním zkoumání jen 17 výroků.

Teď přejděme k Vašemu výroku od Buchárího. Doma mám dvě vydání. Celý Buchárí bez vysvětlení má 5 svazků, druhý mám na DVD a obsahuje 96 svazků, a to je nejznámější interpretace Buchárího od juristy Abú Hažr al Askalání. Když jsem se jal zkoumat Váš výrok, který znovu uvádím "Manželský slib, u něhož je nejvíce očekáváno jeho plnění, je mužovo právo užívat si vagíny své ženy." (Buchárí 7,62,81), upřímně mne zaujala sekvence čísel, které jste uváděl jako zdroj a rozhodl jsem se tento výrok hledat, jelikož obyčejně jsou výroky značeny a uváděny podle čísel, a to od 1 – 7 563, v případě Buchárího.

Nicméně jsem se nenechal odradit a předpokládal jsem, že jste uvedl číslování podle svazků. Svazek č. 7 pojednává o tom, jak nahradit rituální omývání tajamum, svazek č. 62 je o tradici dávných proroků a svazek č. 81 pojednává o osudu a žádný z nich neřeší sexualitu. Tak jsem si říkal, že jste měl možná na mysli čísla kapitol. Kapitola 7 mluví rovněž o tajamum, k. 62 pak o skutcích Prorokových přátel a k. 81 o láskyplnosti. Nemohl jsem předpokládat, že jste měl na mysli výrok č. 76 281, jelikož neexistuje. Jedině pokud byste měl jiný rukopis z 9. století.

Upřímně začal jsem hledat i kabalistické spojení a všiml jsem si vzrůstající sekvence lichých a sudých čísel 7, 6+2=8, 8+1=9. Číslo 7 je symbolem dokonalosti a Jahve řekl Noemovi, ať si ze všech čistých zvířat vezme 7 párů, Šalamoun postavil dům Boží za 7 let atd. Číslo 8 je symbolem nekonečna a věčnosti a číslo 9 uzavírá kruh čísel, přičemž nám oznámí něco nového, co se vyplodí společně s desítkou.

Jediná logická možnost, která zbyla, než abych začal vážně pochybovat o Vašich znalostech, že jste nečetl Buchárího díla a jen kopíroval články z internetu, byla ta, že čísla, která jste uvedl jako zdroj, jsou čísla výroků, které pojednávají o tomtéž. Pane pastore, žádná vagína se tam neobjevuje a budete překvapený, co jste vybral za výroky.

Výrok č. 7 vyprávěl Prorokův strýc Abú Sufján ibn Harb ještě před islámem, a který v té době bojoval s Muhammadem a mluvil o svém setkání s Herakleitem, hlavou východní křesťanské říše, který se s ním chtěl sejít, aby ověřil proroctví Muhammada a sám Herakleitos jej potvrdil.

Výrok č. 62 pojednává o Muhammadovi jako učiteli, který dal podobenství svým společníkům, aby byli jako datlovník, jehož listy neopadávají uprostřed pouště.

A č. 81 je asi nejzajímavější výrok, který jste vybral. Prorok Muhammad vyprávěl, že znamení Poslední hodiny je, že lidé a duchovní budou mluvit bez poznání, bude se rozšiřovat ignorance, cizoložství a bude doba, kdy počet žen bude hodně převyšovat počet mužů.

Všechny výroky jsem Vám naskenoval z originálu Buchárí a poprosil bych Vás, abyste mi poskytl totéž.

Říká se, že cesty Boží jsou nevyzpytatelné..

Možná jste přehlédl Jeremiášova slova: ‚Jsme moudří, my máme Hospodinův zákon‘? Ano, jenže jej falšuje falešné rydlo písařů. Stud polil moudré, zachvátil je děs, jsou polapeni. Hle, odvrhli Hospodinovo slovo, k čemu jim bude moudrost?

Možná jste přehlédl i Izajášova slova: I bude kniha předána tomu, kdo neumí číst, se slovy: „Přečti to.“ A on odpoví: „Neumím číst.“ Panovník praví: „Protože se tento lid přibližuje ke mně ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje a jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem, proto i já budu dále podivuhodně jednat s tímto lidem, divně, předivně. Zanikne moudrost jeho moudrých a rozumnost jeho rozumných bude zakryta.“ Běda těm, kdo své záměry skrývají hluboko před Hospodinem, v temnotách konají své činy a říkají: „Kdopak nás vidí a kdo o nás ví?“ Je to vaše převrácenost, jestliže je hrnčíř oceňován stejně jako hlína. Což říká dílo o tom, kdo je udělal: „On mě neudělal?“ Což výtvor řekne o svém tvůrci: „On ničemu nerozumí?“

Znáte snad jiného negramotného Proroka, pocházející z oblasti Paránu (Arábie), bydliště Ismaelitů podle Tóry, jejichž pouť se konala v Bakce (Mekka), a jehož zázrakem byla kniha dána tomu, kdo neumí číst, protože ti, kteří čtou Boží slovo záměrně lžou, a proto dále s nimi jedná podivuhodně, divně a předivně?

Pane Pastore, Alláh mi v žádném případě neřekl, abych znásilnil svou ženu, tak neberte Hospodinovo jméno nadarmo nebo možná nevíte, že Alláha uctívali i Vaši bratři křesťané před příchodem islámu, a to je tisíce let před Vámi a dodnes ho uctívají v jejich Evangeliích jako Allāh al-abb, Allāh al-ibn, Allāh al-rūḥ al-quds. Nebo snad nevíte, že se slovo Alláh vyskytuje jak v hebrejštině Elohim, v kananejštině jako El, v aramejštině jako Elah a v syrštině jako Alláha mající jednotný význam Stvořitel, kterému říkali a říkají Abba. A dodnes mu tak volají naší bratranci Mezrachi mezi Hebrejci a děti Eloah.

Alláh, kterého uznávám, není Hubal, a není měsíční bůh, jelikož řekl: „Ke znamením Jeho patří noc i den, slunce i měsíc, však neklaňte se ani slunci, ani měsíci, nýbrž klaňte se před Alláhem, jenž obojí stvořil, jestliže Jej uctíváte.“ (Korán 41:37)

Alláh, kterého uctívám, mi nařídil říci: "Uvěřili jsme v Boha a v to, co seslal nám, i v to, co seslal Abrahamovi, Ismaelovi, Izákovi, Jakubovi a kmenům, i v to, co bylo dáno Mojžíšovi, Ježíšovi, a v to, co bylo dáno prorokům od Pána jejich. My nečiníme rozdíl mezi nimi a do vůle Pána svého jsme odevzdáni!" (Korán 2:136)

Tak neberte, prosím Vás, Boží jméno nadarmo a neznesvěcujte ústa svá, pane pastore, jelikož Váš Pán říkal „Slyšte a rozumějte: Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje.“ A „Jeho služebník nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, schopný učit a být trpělivý. Má vlídně poučovat odpůrce. Snad jim dá Bůh, že se obrátí, poznají pravdu a vzpamatují se z ďáblových nástrah, do kterých se dali polapit, když podlehli jeho vůli.“

V dalších částech mého blogu mi dovolte, pane pastore, abych Vám uvedl z textu Koránu, jak nám Stvořitel nařídil, abychom se my muži chovali k našim ženám, které jsou zároveň naše matky, manželky i dcery.

Autor: Hatem Berrezouga | pondělí 20.7.2015 22:56 | karma článku: 36.51 | přečteno: 8269x

Další články blogera

Hatem Berrezouga

O Vánocích, aneb když je někdo přejedený, ale stále má místo pro Berrezougu.

Šéf Al-Firdausu mi vyhrožoval odpadlictvím, Lhoťan mě obvinil, že jsem vůdce radikálních muslimů v ČR a dvojitý agent IS a teď jistý pán Burkert aka „dekonšpirátor“ si vzal na sebe úkol odhalit jednoho „mohamedána“.

27.12.2018 v 11:04 | Karma článku: 19.30 | Přečteno: 615 |

Hatem Berrezouga

Opravdu islám evropské civilizaci nic nepřinesl?A co když Evropa sama rozšiřuje terorismus

Chtěl jsem psát sérii blogů o přínosech islámské civilizace do různých oblastí života, ale záhy jsem si uvědomil, že bych psal v minulém čase. Správná otázka by spíše zněla:Co přináší islám v současné době lidské civilizaci?

2.12.2018 v 22:08 | Karma článku: 41.27 | Přečteno: 5019 |

Hatem Berrezouga

Proč jsem stále muslimem?

To je otázka, kterou jsem dostal téměř po každém blogu kritizujícím některé islámské praktiky či chování muslimů a je to otázka, kterou si také sám sobě často kladu a budu se snažit na ni odpovídat.

18.11.2018 v 13:53 | Karma článku: 35.54 | Přečteno: 1500 |

Hatem Berrezouga

Aby se demokracie nezměnila v morální bahno

Když jsem psal „Jsem muslim a v těchto časech bych volil Zemana“, byly to jiné časy, kdy celá Evropa byla zaslepená svým destruktivním humanismem a bojem za „dobro“, ale věci se mění a moudrý vladař by je měl vnímat.

17.11.2018 v 15:13 | Karma článku: 16.63 | Přečteno: 861 |

Další články z rubriky Společnost

Oto Kaděrka

... politika je ŠPÍNA ... tamtěch...

Tak mne dnes radio sdělilo, že mediální guru z Barandova Jaroslav Soukup bude chtít ovládnout politickou scénu prostřednictvím své politické strany List Jaroslava Soukupa.

17.1.2019 v 9:53 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 0 | Diskuse

Lenka Káčerová

Návrat do práce

Návrat do práce po rodičovské dovolené je něco, z čeho máte na jednu stranu strach a na druhou stranu se těšíte...

17.1.2019 v 7:45 | Karma článku: 8.94 | Přečteno: 201 |

Pavel Szturc

Proč se vlastně stále motáme v kruhu?

Už delší dobu se mluví a píše o tom, jak je společnost rozdělena zhruba na dvě zdánlivě nesmiřitelné poloviny. Tento trend se týká v podstatě celé takzvané "západní společnosti". Naše země není a ani nemůže být výjimkou.

17.1.2019 v 7:28 | Karma článku: 7.26 | Přečteno: 204 | Diskuse

Tomáš Vodvářka

Den v ústavu pro mentálně hendikepované

Úroveň státu se pozná ne podle toho, jak jsou lidé bohatí, ale jak se stará o své nemohoucí a hendikepované spoluobčany. Nejsme na tom špatně.

17.1.2019 v 7:13 | Karma článku: 18.16 | Přečteno: 260 | Diskuse

Pavel Chalupský

Hendikep.

Berte prosím tohle slovo doslova a do písmene. Jde mi o pokus stanovit určitou pomyslnou citově výchovnou prioritu. Jde o hendikep ovlivňující člověka na celý život.

17.1.2019 v 6:44 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 61 | Diskuse
Počet článků 96 Celková karma 30.71 Průměrná čtenost 8638

Jmenuji se Hatem Berrezouga, vystudoval jsem anglickou literaturu v Tunisu a italsko-francouzskou filologii na FFUP v Olomouci. Přišel jsem do Čech v roce 1998, byl jsem aktivní v mezináboženských a mezikulturních debatách. Poté jsem se zabýval IT oblastí a již 10 let provádím turisty v historickém centru Prahy. V současné době se zabývám výukou cizích jazyků.

Kontaktní email: hatemb@seznam.cz

Najdete na iDNES.cz