Tahle země není pro muslimy - Část IV.

29. 06. 2015 22:30:00
Dále o sexualitě - Po otevření české společnosti, spousty Češek, které vyrostly na Angelice, snily o exotice a přitahovaly je snědí muži a představa o soudružnosti orientální rodiny, se vzbudily z tohoto krásného snu.

Pochopily, že ten muž nemá ani desetinu jejich zkušeností a vůbec není zvyklý na pojem svébytná a samostatná žena, která je schopná se uživit. Nedokázaly chápat žárlivost Arabů a jejich přehnanou představu o cti, a že ji musí chránit v české společnosti před problémy, které zde ani neexistují, leda v jejich mysli a představivosti. A proto se nikdo nemůže divit, že takové vztahy skončily krachem, jelikož se skutečně střetly dvě diametrálně odlišné a nekompatibilní kultury.

První islámští juristé si uvědomovali nebezpečí rozšiřování islámského práva, které se postupně vytvářelo, všude a varovali před tím, jelikož během jejich cest si všimli rozmanitosti kultur, což můžeme dnes vyjadřovat tak, že analyzovali věci z antropologického hlediska. Založili novou právnickou vědu, která se jmenuje „Fiqh Al-Amsár“ neboli právní věda vzdálených území. Varovali ostatní juristy před aplikací určitých pravidel mimo jejich prostor. Například považovali za nepřípustné praktikovat mnohoženství ve společnostech, které mají monogamní systém, protože tím škodí rodinnému systému tamní země, na rozdíl od společnosti, která ho má jako součást své kultury. Proto první juristé pochopili univerzalitu islámské legislativy v jejím setkání s univerzálními principy, jako spravedlnost, posvátnost života, majetku atd., ale v žádném případě aplikování jejich specifik.

Vycházeli jak z Koránu, tak z praxe Proroka v Medíně, který uzavřel smlouvu, známou jako „Medínská smlouva“, nejen mezi lidmi Knihy (zejména Židy a křesťany), ale také s arabskými kmeny, které nepřijali islám, ve které schválil, aby každá skupina svobodně praktikovala svou víru a svou legislativu s možností použít islámskou legislativu, pokud by chtěli (islámské dějiny obsahují spoustu událostí, ve kterých židovské a arabské kmeny přišli k Prorokovi, aby rozsoudil mezi nimi, aniž by ho uznávali jako svého Proroka).

A tobě jsme zjevili Muhammade Knihu s pravdou, aby potvrdila pravdivost toho, co už před ní bylo zjeveno (Tóra a Evangelium) jako měřítko. A rozsuzuj mezi nimi podle toho, co seslal Alláh a nenásleduj to, co může tě od pravdy oddalovat. A každému z vás jsme určili Legislativu a Způsob. Kdyby Alláh chtěl, byl by vás věru učinil národem jediným, avšak neučinil tak proto, aby vás vyzkoušel tím, co vám dal. Usilujte vzájemně v konání dobra! K Alláhu se uskuteční návrat vás všech, a On vás poučí o tom, o čem jste byli v rozporu. 5:48

Jedna nevysvětlitelná záhada v dějinách islámu, je, že někteří muslimové po Prorokově smrti přestali jednat podle Medínské smlouvy, kterou Prorok neporušil. Koránský text je natolik jasný, že kdyby Bůh chtěl, aby všichni měli stejný směr k modlitbě, stejnou legislativu, pak by ten verš zněl jinak a neřekl by, že až do Soudného dne budeme mezi sebou v rozepři a On nám vysvětlí, že důvod celého stvoření je jeho různorodost, a proto verš končí: I když jste jiní, usilujte společně v konání dobra, a to bez ohledu na to, jakou cestu nebo legislativu budete následovat.

Hlas těch juristů byl vždycky umlčen ortodoxními režimy, které je považovaly za odpadlíky a jen soupeřily mezi sebou v rozšiřování své moci a ke splnění svých ambicí zneužívaly neznalost prostých lidí a posílaly je umírat k dosažení svých světských cílů.

(PS: Bohužel musím pořád konstatovat, že český překlad Koránu je nepřesný a velice zavádějící, když je přeložen bez uvádění přesných událostí a vymezení určitých veršů a pravidel na určité časové události a v žádném případě nemají ani univerzální, ani nadčasový charakter. Kdyby existoval správný překlad, řešil by spoustu problémů a zabránil, aby se tolik lidí nechalo zneužívat. Upřímně se divím, když někdo konvertuje a nezná ani arabský jazyk, ani politické dějiny islámských národů.)

Neznalost muslima vlastních dějin, víry, ba i dokonce vytváření islámské legislativy a jejích pravidel ohledně rizik spojených s jeho dlouhodobým pobytem v neislámských zemích, způsobuje, že pak klade na ženu i na svou rodinu v Evropě tak obrovský tlak, který žádný člověk nemůže unést v cizím prostředí. Buď to jeho žena vydrží, nebo se nevyhnutelně odvrátí od islámu a bytostně ho nenávidí a všechno s ním spojené. Když po svém zahalení a omezování navíc začíná vnímat, že jejího muže přitahují odhalené ženy a dokonce jí začíná přesvědčovat, že může mít i druhou, i třetí, protože on se pokládá za spasitele všech žen, přece si naše sestra v islámu nemůže vzít nevěřícího Honzu. To je nejhorší forma cizoložství ve jménu Boha, kterou založili muslimové v Evropě.

Místo, aby následoval doporučení Koránu a emigroval do islámského prostředí, které jsou pro něho a jeho rodinu nejvhodnějším prostředím. Zatvrzele zůstává a zbytečně trápí celou svou rodinu a trápí i místní, kteří nechápu, co ten muslim od nich chce. Největší stav blouznění je, že muslim si sám způsobuje vlastní trápení a je schopný se přesvědčit, že Alláh ho zkouší a čím víc se trápí, tím více si myslí, že Bůh ho vybral k velkému úkolu a chystá pro něj velikou odměnu.

Muslim se tímto přístupem stává nejhorším otcem pro své děti, nedej bože, když má dcery. Jsou to další ženy a znovu ten blbý kolotoč o cti. Kdyby muslima zajímal psychický stav své ženy a svých dětí, tak by sbalil všech pět švestek a šel domů. Ale ne, on je schopný obětovat i vlastní děti, nasadí jim šátek ve škole mezi Evropany, kde je nemilosrdná šikana, zakazuje jim radosti, které si užívají Evropani, nesmějí přijímat ani darovat dárky při jiných náboženských oslavách a nedej bože, když to dítě se k tomu přiklání, pak je potrestáno. Muslim volá k zodpovědnosti své děti dříve než Bůh, který upřesnil, že děti budou za sebe zodpovědné až v dospělosti, a aby byly zodpovědné, musí vyrůst v nejprospěšnějším prostředí a muslim dělá opak toho všeho. Dobrovolně přijde mezi ty, které pokládá za nevěřící a dělá z vlastních dětí psychicky narušené a pohroma pro něj je, kdyby se jeho dcera, která se jeho vlastní vinou narodila v neislámském prostředí, zamilovala do spolužáka.

A co dělá muslim, buď ji přemlouvá, nebo přinutí, aby si vzala muslima, samozřejmě její city pro něj nemají váhu, ale muslim je schopný přesvědčit sám sebe, že to dělá z lásky ke své dceři, aby neskončila v pekle. Jemu však nedochází, že už má kvůli němu peklo na Zemi, protože neví, kam patří.

Vše proto, aby chránil tu svou vymyšlenou mužskou auru – ČEST, a aby ho ostatní souvěrci nepomlouvali. Tohle všechno by se nestalo, kdyby ten muslim zůstal doma a vychoval své děti ve svém kulturním prostředí a nemusel se snažit konvertovat celý Západ, aby je zbytečně chránil před něčím, co sám zavinil.

Největší ironie je, že pojem čest se úplně vytrácí, když muslim spí s Evropankou. A muslimský muž, ať kouká na porno, stráví noci v bordelech nebo v kriminálu, stačí, aby si pěstoval vousy, šel do mešity a pak, Alláh je odpouštějící, milosrdný. Ale jestli jeho žena či dcera udělá desetinu toho co on, je ocejchovaná do Soudného dne.

Nejzajímavější jev je, že se takový muslim v Evropě stane ortodoxnější než i velká část muslimů v tolerantnějších islámských zemích, kde se muslimové mohou radovat ze života, chodit na koncerty atd., nikoliv však v Evropě, která nabízí a otevírá pro muslima extrémní svobody a takový kulturní šok má na něj neblahý vliv. Buď se úplně pokazí a musí ho vyhodit z každého klubu, jelikož neumí ani pít, ani se normálně bavit se ženami a alkohol v něm vzbuzuje agresivitu na rozdíl od domácích, jejichž pijácké dějiny nepoznaly zlom jako v islámském světě, kde se přestalo pít na několik století a ztratili nejen toleranci k alkoholu, ale i celou svou pijáckou kulturu. Anebo se uzavírá v sobě a vytváří takovou nepřístupnou enklávu, ze které mají všichni strach.

Muslim by se divil, kdyby četl předislámskou i ranou islámskou poezii, která oslavovala víno a obsahovala obrovský smysl pro krásu, hudbu a umění. Tehdejší muslimové nepochopili zákaz pití jako zákaz veškerých radovánek, které jednou byly spjaty s pitím a ani nevytvořili morální policii, která bije lidi porušující islámské zákazy jako v dnešních ortodoxních zemích, protože byli natolik moudří, aby pochopili, že jakýkoliv nátlak donucuje lidi k pokrytectví, které je v Koránu horší než nevíra. A proto během vlády Omara, když mu vyprávěli, že jeden z jeho známých začal pít a viděli ho opilého a sprostého na ulici a slyšel, že ostatní muslimové mu nadávají, pokáral je a řekl jim, vyzývejte Boha, aby mu odpustil a ukázal mu cestu a nebuďte nepřátele k vašemu bratrovi, když hřeší.

Tolerance a milosrdenství úplně zmizelo z náboženské praxe v islámské společnosti před několika stoletími a nahradila je prázdná a intolerantní ideologie vytvářející povrchní a hrubé jedince, kteří vynakládají veškeré jejich úsilí na vzhled a hlavně co si o nich ostatní myslí.

Muslim tím způsobil své největší trápení, že ztratil upřímné spojení s duchovnem, které mu mělo především přinášet klid v duši, ale místo toho se v něm vytvořilo několik temných paradoxních sil, které ho roztrhaly uvnitř na kusy. Ztráta jeho rovnováhy, jak duchovní tak kulturní nezpůsobuje jen problémy v jeho vlastní zemi, ale kamkoliv jde, přináší tyto problémy s sebou. Evropa, ne Evropa, muslim bude mít vždycky problémy se integrovat, protože on sám neví, jak má integrovat veškeré protikladné síly v sobě, aby mezi nimi našel harmonický vztah. To vysvětluje i to sobecké chování muslima, který dělá všechno proto, aby chránil své postavení a zájmy v Evropě. Protože ztratil jakoukoliv duchovní hloubku, ztratil tím i sebereflexi a pokoru.

Doufám, že se mi podařilo trochu objasnit složitý mechanismus sexuální a duševní rozpolcenosti muslima, který v extrémních případech může vést až k „honour killing“, tedy vraždy ze cti.

Autor: Hatem Berrezouga | pondělí 29.6.2015 22:30 | karma článku: 47.44 | přečteno: 21852x

Další články blogera

Hatem Berrezouga

O Vánocích, aneb když je někdo přejedený, ale stále má místo pro Berrezougu.

Šéf Al-Firdausu mi vyhrožoval odpadlictvím, Lhoťan mě obvinil, že jsem vůdce radikálních muslimů v ČR a dvojitý agent IS a teď jistý pán Burkert aka „dekonšpirátor“ si vzal na sebe úkol odhalit jednoho „mohamedána“.

27.12.2018 v 11:04 | Karma článku: 19.30 | Přečteno: 616 |

Hatem Berrezouga

Opravdu islám evropské civilizaci nic nepřinesl?A co když Evropa sama rozšiřuje terorismus

Chtěl jsem psát sérii blogů o přínosech islámské civilizace do různých oblastí života, ale záhy jsem si uvědomil, že bych psal v minulém čase. Správná otázka by spíše zněla:Co přináší islám v současné době lidské civilizaci?

2.12.2018 v 22:08 | Karma článku: 41.27 | Přečteno: 5020 |

Hatem Berrezouga

Proč jsem stále muslimem?

To je otázka, kterou jsem dostal téměř po každém blogu kritizujícím některé islámské praktiky či chování muslimů a je to otázka, kterou si také sám sobě často kladu a budu se snažit na ni odpovídat.

18.11.2018 v 13:53 | Karma článku: 35.54 | Přečteno: 1501 |

Hatem Berrezouga

Aby se demokracie nezměnila v morální bahno

Když jsem psal „Jsem muslim a v těchto časech bych volil Zemana“, byly to jiné časy, kdy celá Evropa byla zaslepená svým destruktivním humanismem a bojem za „dobro“, ale věci se mění a moudrý vladař by je měl vnímat.

17.11.2018 v 15:13 | Karma článku: 16.63 | Přečteno: 861 |

Další články z rubriky Společnost

Tomáš Flaška

Jaký je rozdíl mezi teroristou a komunistou?

Stačí si vzít dva příklady. Klasický terorista někdy v osmdesátých létech pronikl do banky, vzal si tam rukojmí a hrozil že je zabije, pokud nebudou z vězení propuštěni jeho druhové (vláda neprohlásí to a to, noviny napíší to...).

17.1.2019 v 10:40 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 0 | Diskuse

Oto Kaděrka

... politika je ŠPÍNA ... tamtěch...

Tak mne dnes radio sdělilo, že mediální guru z Barandova Jaroslav Soukup bude chtít ovládnout politickou scénu prostřednictvím své politické strany List Jaroslava Soukupa.

17.1.2019 v 9:53 | Karma článku: 7.87 | Přečteno: 124 | Diskuse

Lenka Káčerová

Návrat do práce

Návrat do práce po rodičovské dovolené je něco, z čeho máte na jednu stranu strach a na druhou stranu se těšíte...

17.1.2019 v 7:45 | Karma článku: 10.35 | Přečteno: 235 |

Pavel Szturc

Proč se vlastně stále motáme v kruhu?

Už delší dobu se mluví a píše o tom, jak je společnost rozdělena zhruba na dvě zdánlivě nesmiřitelné poloviny. Tento trend se týká v podstatě celé takzvané "západní společnosti". Naše země není a ani nemůže být výjimkou.

17.1.2019 v 7:28 | Karma článku: 7.26 | Přečteno: 231 | Diskuse

Tomáš Vodvářka

Den v ústavu pro mentálně hendikepované

Úroveň státu se pozná ne podle toho, jak jsou lidé bohatí, ale jak se stará o své nemohoucí a hendikepované spoluobčany. Nejsme na tom špatně.

17.1.2019 v 7:13 | Karma článku: 20.45 | Přečteno: 322 | Diskuse
Počet článků 96 Celková karma 30.71 Průměrná čtenost 8638

Jmenuji se Hatem Berrezouga, vystudoval jsem anglickou literaturu v Tunisu a italsko-francouzskou filologii na FFUP v Olomouci. Přišel jsem do Čech v roce 1998, byl jsem aktivní v mezináboženských a mezikulturních debatách. Poté jsem se zabýval IT oblastí a již 10 let provádím turisty v historickém centru Prahy. V současné době se zabývám výukou cizích jazyků.

Kontaktní email: hatemb@seznam.cz

Najdete na iDNES.cz