Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Odpadlictví: šaría, temná tvář islámu

4. 08. 2017 19:55:39
Existuje něco jako svoboda vyznání v islámu? Pokud uznáváte šaríu jako součást islámu, tak NEEXISTUJE. Teď budeme odborně a podrobně prozkoumat to, o čem každý muslim buď lže, nebo o tom neví.

Co níže budete číst, jsou oficiální stanoviska nejdůležitějších islámských právních škol, zejména: Šáfiovské, Málikovské, Hanífovské a Hanbalovské, která představuje hlavní směr v Saudské Arábii, a podle které jsou formováni a zaškolováni hlavní konvertité v ČR, kteří působí v islámských centrech nebo založili vlastní internetové stránky, a co propaguje většina islámských center v celé Evropě pod kontrolou ortodoxních a ropných zemí:

Většina legislativních knih pojednávající o odpadlictví, v ar. Ridda, začínají jeho definicí.

Z hlediska arabského jazyka, ridda znamená návrat a zpětný pohyb. „A neobracejte kroky své (lé tartaddů), abyste se neobrátili v ty, kdož ztrátu utrpí!" (Korán 5:21)

Z legislativního hlediska, odvrácení se od islámu a znovu býti ve stavu Kufru (Káfir), stavu pojmenovaném podle Koránu „irtidád“ čili odvracení se (odpadnutí). „Pro ty z vás, kdož se ze své víry odvrací (odpadnou - jarted) a jako kufár zemřou, marné bude jejich konání na tomto i onom světě - ti ohně obyvateli se stanou a nesmrtelní v něm budou.“ (Korán 2:217)

Podle šaríi člověk odpadne od islámu slovem, činem, přesvědčením a/nebo pochybováním.

Slovem znamená, že uráží Alláha či odmítá jednu či více z jeho vlastností, uráží Mohameda či ostatní proroky, tvrdí, že Mohamed byl poslán jen pro Araby a ne pro celé lidstvo, odmítá seslání ostatních zjevených knih, existenci andělů, odmítání jakéhokoliv islámského pilíře, nebo se vysmívá čemukoliv, co je islámem pevně stanoveno „Když se jich tážeš, tu věru řeknou: "My jsme jen tak tlachali a bavili se!" Rci: "Jak jste se mohli posmívat Alláhu, Jeho znamením a Jeho poslu?" Nevymlouvejte se! Stali jste se nevěřícími (Kafartum) poté, co dostalo se vám víry pravé...“ (Korán 9:66)

Činem či skutkem je například klanění se ohni, slunci či měsíci, jinak řečeno uctívání čehokoliv jiného kromě Alláha a jakékoliv formy zneuctění Koránu (házením do špíny, pálením atd.)

Přesvědčením, pokud muslim začne přidružovat k Alláhovi tím, že začne věřit, že má pomocníky ve spravování Svého království nebo prostředníky, které spolu s Ním začíná uctívat nebo věří, že zplodil dítě nebo má družku... Muslim také odpadne, pokud povoluje, co Alláh zakázal, anebo zakazuje, co povolil.

Muslim odpadne od islámu, pokud bude tvrdit, že ostatní lidé a národy mohou mít jinou správnou cestu kromě islámu, jako třeba Židé, křesťané, buddhisté, hinduisté. Odpadne, i kdyby se jen jako muslim snažil k nim přiblížit nebo je jen relativně prezentoval jako možné správné směry. Jelikož všeobecné pravidlo o jejich přesvědčení je takové, že se protiví islámu, odmítají jeho pravidla a jdou proti islámské tradici (sunna) a proti všemu, na čem se muslimská umma (národ či obec) shodla.

Pochybováním, kdyby muslim pochyboval a zpochybňoval správnost islámského učení i kritérií výše zmíněných a jeho nejistota nadále trvala, odpadne od islámu. Což znamená, že odpadne, i kdyby to sám o sobě neřekl, ale ostatní ho mohou za odpadlíka označit, pokud splňuje výše uvedená kritéria a stačí k tomu svědectví dvou muslimů.

Trest za odpadlictví v islámu:

Ve všech islámských směrech i těch šíitských (i když mají ještě jiné varianty) a podle všech škol a shody všech juristů (ižmá), se odpadnutí trestá SMRTÍ.

Ibn Abbas vyprávěl, podle neuznávanějších a nejspolehlivějších sbírek hadíthů od Al-Buchárího a Muslima, že Mohamed pravil: „Ten, který změní svou víru (odpadne), zabijte ho“. A podle jiného vyprávění od ibn Masúda: „Krev (život) muslima, který věří v Alláha, a že jsem jeho Prorokem, je zakázána kromě toho ženatého muže, který cizoložil, toho, kdo zabije a toho, kdo se odvrátí od své víry a jde cestou odlišnou od většiny.“ Buchárí a Muslim

Podmínky k vykonání trestu smrti jsou následující:

  1. Dosažení věku puberty. Dítě, které ještě nevnímá a nebere ohled na slova, která pronese nebo činy, které vykoná, nejsou považovány za akty odpadnutí od islámu. Ale pokud si dítě už dobře uvědomuje, co říká (jelikož Ali se stal muslimem v 8 letech) počká se, až dosáhne věku puberty a musí se kát, pokud se nekaje, trestá se smrtí. Pokud dítě zemře přirozenou smrtí před dosažením věku puberty, kdy se měl kát, zemře stejně jako odpadlík (Káfír).

  2. Rozum: Blázen není zodpovědný za to, co říká nebo koná. Taková zásada platí i u opilého člověka, který trpí dočasnou ztrátou rozumu, pokud pronese či spáchá cokoliv, co ho může uvrhnout do odpadlictví. Počká se, až vystřízliví a musí se kát. Pokud se nekaje, musí byt popraven. Pokud zemře ve stavu opilosti a nekaje se, zemře jako odpadlík (Káfir).

  3. Svobodná volba. Člověk je odpadlík, pokud pronese či koná tyto činy vědomě a ne z donucení (jakákoliv forma mučení..).

  4. Islám. Dotyčný člověk, ať je muž či žena, musí být muslimem. Nemůžeme mluvit o nevěřících, kteří nepřijali islám jako o odpadlících. Trest smrti se vykoná jak na muže, tak ženu mezi muslimy a není v tom žádný rozdíl podle většiny juristů kromě Abú Hanífy, který říkal že, "Žena by neměla být popravena za odpadlictví, ale musí být vězněna a měla by jí být každý den nabízena možnost pokání, až se kaje a vrátí se k islámu nebo zemře ve vězení, protože Prorok Mohamed zakázal zabití žen." (Fiqh as Sunna, sv.2, str.305)

Pokání odpadlíka před jeho popravou:

Každý, kdo byl obviněn z odpadlictví, bude mu dána třídenní lhůta na změnu svého postoje a pokání, jelikož se možná stal odpadlíkem kvůli pár nejasnostem ohledně islámského učení. A to je podle vyprávění Málika a Šafiího, jedněch z nejvýznamnějších islámských juristů vůbec a zakladatelů dvou islámských právních škol Málikovské a Šáfiovské, že "jeden muž ohlásil Omarovi odpadnutí jiného muže od islámu. Když se Omar tázal, co s ním provedli? Řekli mu, že mu usekli hlavu. Omar neschválil jejich čin, měli mu dát 3 dny, během nichž dostane málo vody a jeden kus chleba, aby mohl změnit svůj postoj před tím, než bude trest vykonán."

Vězení, málo jídla a vody během třech dnů jsou podmínkou, kterou nastavily všechny islámské právnické školy, aby odpadlík mohl změnit názor, a pokud to neudělá, bude popraven jako Káfir.

V žádném případě zde nemůžeme mluvit ani o debatě či fundované argumentaci. Člověk, ve vězení, téměř bez vody a jídla má třídenní ultimátum, aby přijal názor většiny ohledně islámských nauk. Pokud trvá na svém, pak ví předem, že jde nevyhnutelně na smrt. Pak mi ještě vyprávějte pohádku o svobodě vyznání dle šaría.

Kdo může vykonat trest smrti:

Imám nebo jeho zástupce. Čili někdo, kdo má oficiální autoritu, jelikož je to Boží trest.

Pokud zabije odpadlíka běžný muslim, a to bez povolení imáma či jeho zástupce, bude to považováno za chybu vzhledem k tomu, že obešel autority. Nebude však potrestán za vraždu, a ani není povinen platit peněžní náhradu (rodině zemřelého), jelikož krev odpadlíka je povolena ze všeobecného hlediska a jeho odpadnutí povoluje jeho zabití v každém případě, i kdyby nestihl pokání.

A pokud odpadlík z islámu stihl utéct do Domu Války (Dár al-Harb či Dár al-Kufr, země Války a nevěřících, čili dnešní Západ v protikladu zemi muslimů, Dár al-Islám), jeho krev je povolena všem muslimům a každý ho může zabít a vzít jeho majetek, jelikož se stal nepřítelem islámu a bojovníkem proti němu.

Co se týká dětí muslimských rodičů, jsou vždy považovány za muslimy, i kdyby oba rodiče odpadli od islámu a utekli do země nemuslimů. Jakmile budou jejich děti chyceny v islámských zemích spravovaných podle šaríi, budou nuceny přijmout islám. Nehrozí jim trest smrti, ale budou uvězněny do té doby, než se budou kát a stanou se z nich muslimové.

Navíc podle islámské legislativy urážet Mohameda je čin, který nepřijímá ani pokání a trestá se jedině smrtí.

Hledat kořeny islámského terorismu? Nechoďte moc daleko, je to v jádru islámu samotném, v jeho šárii a její interpretaci i koránských veršů, kterým nejuznávanější komentátoři Koránu dali jiný význam, jak historicky i etymologicky. A tady se skrývá náš ďábel pocházející z ortodoxních zemí a jeho sluhové (imámové), kteří jsou rozprášení po celém světě a učí šáríu jako posvátný pilíř islámu, společně s prorokovou tradicí a s Koránem. Vidíte, že nejsme až tak opravdoví monoteisti, jak tvrdíme, máme také vlastní posvátnou Trojici.

Stačí v arabštině vygooglovat „ odpadlictví v islámu“ a z 99% narazíte na trest smrti od Al-Azharu přes Asii až do SA.

A možná teď pochopíte, proč se muslimové zabíjí v Evropě buď navzájem, nebo ostatní Evropany. Třeba toho muslima, kterého zabili v Německu, protože si dovolil porušit Ramadán a lízal pitomou zmrzlinu veřejně nebo toho, kterého zabili, protože si dovolil popřát křesťanům hezké Vánoce nebo zastřelili neznabohy, novináře a karikaturisty ze Charlie Hebdo, jako urážku Mohameda, bez potřeby mít podporu nějaké místní islámské autority.. Odkud myslíte, že tohle všechno pochází? Z té samé šaríi, která jim povoluje zabít každého odpůrce islámu v domu Války bez přítomnosti ani svolení žádné islámské autority. A za odměnu po něm ještě mohou dědit...

Prosím Vás, milí muslimové a drazí konvertité, kteří neznají mou mateřštinu a mou kulturu, přestaňte lidem lhát do očí a citovat jeden famózní koránský verš, jehož platnost šaría sama zrušila! jinými verši a výroky od Mohameda, "Nebudiž žádné donucování ve víře." Nebo o tom snad také nevíte? Tak prosím, přeložte podklady, které přikládám níže.

PS: Tento blog je hlavně určen islámským organizacím v ČR a jejich konvertitům, aby si uvědomili, jaké jsou následky podle islámské šáríi říct o někom přímo či nepřímo, že je odpadlík, převlečený Žid, pokrytec a zrádce islámu. Jinak řečeno, moje krev je díky vám povolená všem muslimům, a tím jste překročili červenou linii, a kvůli tomu jsem podal trestní oznámení, které bohužel Policie ČR uzavřela, jelikož to nepovažovala za relevantní hrozbu. A proto jen abych vás informoval, jelikož jsem stále muslim, který je dobře informován o své víře a o šáríe, beru to už osobně, když ani cizí zákon zde nechrání, jelikož ani sami nejsou dobře informovaní, což z jejich strany můžu chápat, těžko se vyznat v tomhle islámském šílenství.

Muslimové, měli byste se veřejně vyjadřovat k odpadlictví v islámu a ke všemu, co máme o něm napsáno, jinak bych vás mohl obviňovat, že vědomě skrýváte a zamlžujete kořeny islámského násilí a terorismu na světě. A budu dál o tom psát. A jen pro ilustraci, přikládám video, co se stalo s naším tuniským Jihem jen za 4 roky, když jsme dovolili, aby takové učení podporované ortodoxními zeměmi proniklo do našich zemí.


https://islamqa.info/ar/148986

Autor: Hatem Berrezouga | pátek 4.8.2017 19:55 | karma článku: 37.75 | přečteno: 3148x

Další články blogera

Hatem Berrezouga

Válka symbolů: Lidl, kříž a půlměsíc. Část 1.

Za umazání křížů z řecký produktů Lidlu a za vyškrtnutí vepřového masa z jídelníčku podle mnohých, ať jsou obyčejní smrtelníci či duchovní, může islám!

17.9.2017 v 15:18 | Karma článku: 18.30 | Přečteno: 1022 |

Hatem Berrezouga

Vojna a Mír v Koránu - Zabíjejte je všude, kde je dostihnete. Část 1.

„Zabíjejte je všude, kde je dostihnete.“ Koránský verš, který mi donekonečna opakují pod mými blogy, abych si přiznal, že „Korán není slovo Boží“, a že „ospravedlňuje teroristické útoky a zabíjení nevěřících“

20.8.2017 v 23:33 | Karma článku: 26.42 | Přečteno: 1811 |

Hatem Berrezouga

Konvertita jako znamení poslední hodiny. Část. 1

Když jsem psal blog „ Konvertita jako užitečný idiot“ a „Odpadlictví: šaría, temná tvář islámu“ chtěl jsem, aby konečně arabsky mluvící muslimové čelili tomu, co máme napsáno černé na bílém

13.8.2017 v 16:30 | Karma článku: 26.35 | Přečteno: 1417 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Martin Nosek

Omluva

Dobrý den. Na základě výzvy okresního státního zástupce pana JUDr. Jana Řeháčka zveřejňuji následující omluvu k článku Prošlá kulturní konzerva:

19.9.2017 v 23:59 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 0 |

Richard Siemko

Islámský terorismus

Pokud nelhal překlad projevu prezidenta Trumpa v OSN, neváhal vyslovit to, co je leckde mediálně nepřípustné. Jednoznačně označil teroristy, kteří své masové vraždy páchají se zvoláním Alláhu Akbar, jako Islámský terorismus.

19.9.2017 v 18:59 | Karma článku: 24.14 | Přečteno: 597 | Diskuse

Kateřina Kostrůnková

Pustošená Amerika hlásí desítky mrtvých, Jižní Asie přes 2100 obětí. Nevyváženost médií.

Hurikány v Americe ukazují nejen sílu přírody, ale především sílu médií. Všechna pozornost je obrácena k západu. O silném monzunu a jeho obětech v jižní Asii se však téměř neinformuje.

19.9.2017 v 18:48 | Karma článku: 17.80 | Přečteno: 338 | Diskuse

Karel Trčálek

Komu je určena propaganda synka z Poruby?

Podle pamětníků býval prý synek z Poruby celkem vtipným pozorovatelem života. On sám nejlíp ví, proč se dal na propagandu, poněkud směšnou ve své předstírané nevážnosti

19.9.2017 v 18:42 | Karma článku: 15.78 | Přečteno: 720 | Diskuse

Tomáš Gayer

Jasné známky diskriminace

Klíčová slova tohoto miniblogu: kauza, nésti, známka, jasný, diskriminace, střelná zbraň, pouhý, záminka, nepřijetí, škola.

19.9.2017 v 18:15 | Karma článku: 22.84 | Přečteno: 493 | Diskuse
Počet článků 63 Celková karma 36.70 Průměrná čtenost 10625

Jmenuji se Hatem Berrezouga, vystudoval jsem anglickou literaturu v Tunisu a italsko-francouzskou filologii na FFUP v Olomouci. Přišel jsem do Čech v roce 1998, byl jsem aktivní v mezináboženských a mezikulturních debatách. Poté jsem se zabýval IT oblastí a již 10 let provádím turisty v historickém centru Prahy. V současné době se zabývám výukou cizích jazyků.

Kontaktní email: hatemb@seznam.czNajdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.