Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Dialog s „nevěřícím psem“. Část 1 - Káfir

7. 08. 2016 18:53:22
„Dialogos“ podle definice znamená rozhovor či mluva a v přeneseném významu hledání smyslu nebo pravdy skrze řeč či slovo (dia, skrze a logos, slovo). Na počátku bylo slovo.

Ale co je slovo, než libovolné spojení mezi zvukem a znakem významově založeno na konvenci každého národa. Konvence závazná pro každého jednotlivce, jinak by se nemohli vzájemně dorozumět.

Dovolte mi pane Badale,[1] vysvětlit pár slov z arabského Koránu, aby se snahy o dialog nezměnily v monolog.

Začneme s tím „nevěřícím psem“. Korán označoval člověka, který ho odmítá jako „Káfír- mn.č. Káfírůn a Kuffár“. Vzhledem k tomu, že arabština je jeden ze semitských jazyků a je systémem založeným na odvozování slov z kořene, většinou obsahuje jen tři souhlásky - trilaterální sloveso, „kfr“ má dva základní významy:

Vědomě utajovat poznání, které je pro druhé prospěšné a být nevděčný.

Korán nazýval „káfir“ toho, který získal určité poznání, pomocí něhož udržoval ostatní pod kontrolou a vědomě jimi manipuloval místo, aby jim pomohl. Takový člověk se stává i nevděčným vůči svému Stvořiteli tím, že utajoval klíčové informace a ostatní úmyslně sváděl z cesty, jelikož rozšíření takového poznání by šlo proti jeho vlastním zájmům. A proto když se Mohamed snažil přesvědčit mocné mezi Araby, aby se k němu přidali, začali proti němu bojovat hlavně ze strachu ze ztráty moci a kontroly, jelikož hlásal rovnost všem v otrokářské společnosti. Mohamedova lidská logika spočívala v přesvědčení mocných z Mekky, aby ho následovali, a tím pádem by je následoval i běžný lid, který mají pod kontrolou. Následně mu byl zjeven verš, který ho usměrňoval:

„Avšak věru ti, kteří vědomě skrývají pravdu a nevděční jsou vůči Stvořiteli (kafarů), varuješ-li je či nikoliv, stejně uvěřit a následovat nebudou.“ Korán (2-6)

Proto veškeré koránské příběhy od nepaměti vystupují proti mocným a nespravedlivým a to jsou ti „Káfirůn“, ti, kteří neustále bojují, aby pevně udrželi moc v rukou, zmanipulují jakýkoliv prostý lid, který navíc úmyslně udržují v neznalosti a posílají ho na smrt ve jménu svých zájmů. Korán nazýval prostý lid, který je následuje „ ummí m.č ummijůn“. Umm arabsky, znamená matka a ummí znamená člověk, který i když by dosáhl dospělého věku, zůstává pořád ve stavu neznalosti a nevědomí jako, kdyby ho teprve matka přivedla na svět. Nemusí být nutně negramotný, ale nechává za sebe přemýšlet druhé a nechává si interpretovat stav věcí, než aby sám pátral či vyžadoval důkazy.

„Mezi nimi jsou lidé neučení (ummí), jejichž znalosti z Knihy nejsou víc než domněnky (améní) a pouhé přání.“ Korán (2-78)

A ti podle Koránu představují bohužel většinu naší rasy.

„Stvoření nebes a země zajisté je velkolepější a složitější než stvoření lidí, avšak většina lidí o tom nemá ani ponětí.“ Korán (40:57)

Korán dokonce neopomenul popsat budoucí hádky mezi těmi, kteří manipulovali a moc uzurpovali a těmi, kteří je bezmyšlenkovitě následovali. A v onen den:

Jeden k druhému se obracejí a vzájemně se obviňují. I řeknou jedni: „Vy věru jste vaší mocí nás nutili.“ A odvětí jim: „Nikoliv, vy jste sami také neměli víru, a my nad vámi jsme žádnou skutečnou moc neměli; naopak, vy sami lidé nespravedliví jste byli.“ Korán (37: 27-30)

Člověk v arabskému Koránu prostě slovo „nevěřící“ nenajde natož, aby našel spojení „nevěřící pes“.

Jaký arabský termín byl použit pro označení tehdejších lidí, kteří následovali Ježíše? „Nasára“. Trilaterální kořen tohoto slova je „nsr“ a v arabštině má několik významů. Ibn an-Nádhůr ve svém nejuznávanějším slovníku „Lisán al-Arab“, čili jazyk (dávných) Arabů následně definoval tento kořen:

  1. Pomáhat ukřivděnému či ublíženému, pak slovo nasára znamená „pomáhající ukřivděnému“.
  2. Země, která najde svou zelenou barvu po vydatném dešti. (Alegorie deště, který vrací život vyprahlé a mrtvé půdě, je často používána k popisu blahodárných účinků poznání na lidskou duši. Lidé, kteří poznání nehledají a následují ostatní, bývají často přirovnáni k mrtvým, anebo k osobám žijícím ve vegetativním stavu, aniž by o tom měli ponětí).
  3. Skupina lidí, která zrušila Abrahamovu smlouvu a přestala se obřezávat. V předislámské literatuře se najdou četné zmínky o existenci kultu obřízky mezi arabskými kmeny a kritizovali ty, kteří ho porušili. Proti nim stála jedna skupina zvaná „ hanifové“. Haníf znamená ten, který následuje přímočarou cestu bez odchýlení. Byla to skupina žijící v Arábii, která následovala Abrahamovo učení, praktikovala obřízku, pouť do Mekky a neuctívala modly, a to se dělo dávno před příchodem islámu – dokonce archeologové našli v severním Iráku sochu obřezaného sumerského muže, což naznačuje, že tento kult byl praktikován i před Abrahamem.

A když bylo Ježíšovi jasné, že ho vědomě odmítají, řekl: „Kdo budou mými pomocníky (ansáry) na cestě Stvořitelově?“ Odpověděli (al-hawaríjún) „My jsme pomocníky na cestě Stvořitelově, my v Něj jsme uvěřili a ty podej svědectví, že do vůle Jeho odevzdáni jsme. Pane náš, uvěřili jsme v to, cos nám seslal, a následujeme posla; zapiš nás tedy mezi ty, kdož pravdu dosvědčují!" Korán (3:52)

Koránský text nenazýval ty, kteří následovali Ježíše, apoštolové, ale „hawaríjún“, vychází z kořene „húr“, jehož základní význam není ta slibovaná panna, kterou každý muslim najde v ráji, ale hmota, která je ryze bílá a čistá, což v přeneseném významu znamená důvěryhodný člověk, který se osvědčil, a jehož morální přesvědčení není poskvrněné. A tím člověk také pochopí, že když Korán mluvil o nějakých húrách, pak měl na mysli bytosti s vysokými morálními standardy, a ne žádný erotický klub.

Koránský text v prezentování ostatních poselství není kategorický a neříká, že všichni jsou stejní (ne jako tvrzení, že není rozdíl mezi islámem a islamismem). Naopak potvrzuje správnost jejich učení, které pocházely ze stejného zdroje.

„Věru ti, kdož uvěřili, a ti, kdož se pokali (Hédú), ti kdož si vzájemně pomáhali (Nasára) a Sabejci, ti, kdož uvěřili ve Stvořitele a v Den soudný a konali zbožné skutky - ti naleznou odměnu u Pána svého a nemusí mít obavy a nebudou zarmouceni.“ Korán (2:62)

Kořen „héde“ neznamená Žid, jelikož Židé představují jen jeden z izraelských kmenů, potomci Judy. Korán také nepoužíval slovo „křesťan“ jelikož tímto názvem byli označeni následovníci Ježíše až později a sami preferovali slova jako „bratři“ a hlavně nevnímali sebe jako ne-Izraelity. Korán vnímá Ježíše jako „Hebrejec z Hebrejců“, jako rabbi a mašiach a hlavně jeho učení jako kontinuitu a potvrzení předchozího poselství stejně tak, jak ho vnímali jeho raní následovníci mezi Izraelity. O tom najdeme četné zmínky, např. Matouš 5: 17-20.

17 Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. 18 Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. 19 Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým. 20 Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.“

Jestli Korán odsuzoval Trojci, není to v žádném případě útok na křesťanství a vyhlášení nepřátelství vůči němu, ale upřesnění, že tohle chápání osobnosti Ježíše nebylo chápání většiny Izraelitů v tehdejší době, a ani chápání prvních následovníků mimo izraelský původ. Koránský text je nikdy neoznačoval, a ani současné křesťany, za „nevěřící“, jelikož oni věří, a jak jsem už výše upřesnil, termín káfír označuje toho, který vědomě skryl určité poznání, aby neztratil moc nad ostatními a byl nevděčný vůči svému Stvořiteli.

Člověk musí brát následující koránské verše ve světle tohoto etymologického a historického kontextu a jsou v nich jen výhrady vymezené proti těm, kteří následovali pozdější nauky.

„A věru ti, kteří vědomě skrývali poznání a byli nevděční vůči svému Stvořiteli (kafara- káfír, mn.č. káfirůn), říkají: "Mesiáš, syn Mariin, je Bůh!" A pravil Mesiáš: "Dítka Izraele, uctívejte Stvořitele, Pána mého i Pána vašeho“ ....

A věru ti, kteří vědomě skrývali poznání a byli nevděční vůči svému Stvořiteli (kafara- káfír, mn.č. káfirůn) říkají: " Stvořitel je třetí z trojice" - zatímco není božstva kromě Něho jediného...

Mesiáš, syn Mariin, není leč posel, před nímž byli již poslové jiní. A matka jeho byla pravdomluvná - a oba se živili pokrmy (jedli jako každá normální lidská bytost).... Korán (5:72-75)

Kdo se zajímá o dějiny křesťanství, a jak byl Ježíš vnímán před Nicejským koncilem, najde o tom spoustu literatury. Různé postoje k Ježíšově podstatě a jeho Trojjedinečnosti sdíleli, i přes určité nuance ve vnímání, významní západní myslitelé jako John Adams, Isaac Newton, John Locke a mnoho dalších a dodnes rané vnímání Ježíše přetrvává v unitářské církvi. Ale to je úplně jiné téma na případný dialog.

Další označení pro křesťany v Koránu je „Ahl al-kitáb“. Jeden z významů kořene „ahl“ je příbuzní či nejbližší příbuzní, anebo kvalifikovaná osoba čí stoupenec a vlastník.

Kitáb z kořene ktb (psát), může znamenat jak knihu, tak soubor či kolekci knih.

Ernest Klein ve svém Etymological Dictionary of the Hebrew Language píše: „Bible latinsky biblia, z řečtiny biblia (= soubor rukopisů či spisů), mn.č. biblion (= papír, svitek, kniha). z Byblos (= název fénického tranzitního přístavu, odkud Řekové získávali egyptský papyrus.)“

Ahl al-kitab má stejný význam jak v řečtině, tak i v latině a může být z arabštiny přeložený, jako kvalifikovaní lidé, kteří dostali či vlastnili soubor knih. Korán je nikdy neoznačil jako nevěřící psy, a jestli kritizoval určité skupiny z nich, jsou to ty samé skupiny, které jsou kritizovány v Bibli, ty, které vždycky porušovaly úmluvy, bojovaly proti vlastním prorokům a nedodržovaly zákony či sakrální svátky. Jinak ostatní skupiny jsou pořád považovány za správné lidi a povinností každého muslima je nejen uznat božský původ jejich poselství, ale také ho potvrdit.

„Nejsou všichni stejní mezi vlastníky Písma; je mezi nimi obec přímá, jejíž členové přednášejí za noci verše Stvořitelovy a tváře své na zem položí v uctívání a věří ve Stvořitele a v Den soudný, přikazují vhodné a zakazují zavrženíhodné a soutěží v konání dobrých skutků; a to jsou praví zbožní. Korán (3:113-11)

Koránský text dokonce jasně řekl muslimům, jakým způsobem mají vést dialog, a to nejen s vlastníky Písma, viz níže několik veršů.

„Argumentujte s vlastníky Písma (mezi Izraelity a Nasáry), leda způsobem nejlepším, kromě s těmi, kteří k Vám byli nespravedliví.“ A řekněte: „Uvěřili jsme v to, co bylo sesláno nám, i v to, co bylo sesláno vám, a náš Stvořitel i váš Stvořitel jedno jsou; a my do vůle Jeho jsme odevzdáni.“ Korán (29:46)

Korán nedovoluje muslimům, aby uráželi i ty, kteří je začínají první urážet a to z toho důvodu, že podle jejich chování prezentují i své učení. Muslim, který se chová špatně těžko, aby přesvědčil ostatní, že jedná proti vlastnímu učení. Naopak jediný logický závěr je ten, že se chová v jeho souladu. Muslimové by měli sami přemýšlet, a to hlavně v dnešní době, jak se značná část z nich chová v Evropě, a to i ta mlčící část, a do jaké míry jsou zodpovědní za to, že jsou vnímáni ve špatném světle.

„A neurážejte ty, kteří uctívají jiné bohy kromě Alláha (al-El znamená Stvořitel a v arabštině slovo Alláh, je jediné slovo, které nemá ani gramatický rod ani mn.č.), aby v nenávisti neuráželi Alláha z neznalosti! A takto jsme každému národu učinili vlastní skutky přitažlivými, leč posléze se všichni vrátí k svému Pánu a On jim poví o všem, co provedli." Korán (6:108)

" Vyzývej k cestě Pána svého moudrostí i kázáním krásným a veď s nimi spor slovy nejlepšími! Pán tvůj zná nejlépe toho, kdož z cesty Jeho sešel, a zná dobře i toho, kdož je správně vedeni. " Korán (16:125)

Tohle je všechno sice hezké, ale když člověk vidí některé lidi, kteří se hlásí k islámu a zabíjejí civilisty, i duchovní, ničí veřejný majetek, pálí auta a řvou kvůli karikaturám, a nemluvě o tom, že když čtu argumentaci mezi některými muslimy a jejich odpůrci a vidím útoky a urážky z obou stran, tak si říkám, že není divu, že nás lidé takhle vnímají. Problém je v tom, že dnešní horliví muslimové, nečtou a chovají se jako chuligáni po prohraném zápase ve fotbale, i Korán poskytl návod, jak reagoval jejich Prorok, když se mu vysmívali, obviňovali ho ze šílenství, z magie, z posedlosti...jeho Stvořitel mu neřekl, ať vyvádí, jak vyvádějí jeho dnešní stoupenci, nýbrž mu zjevil jeden prostý příkaz:

„Buď shovívavý, odpust jim, přikazuj vhodné a vyhýbej se pošetilým!“ Korán (7:199)

Vzpomínám si, když jsem mluvil s jedním knězem, kterého si velice vážím, jak se dialog ubírá špatným směrem, protože každý mluví o víře těch druhých, aniž by znal základní terminologii jejich textů. Souhlasně přikývnul se slovy: „každý by se měl co nejvíc vzdělávat ve vlastní víře a teprve pak bude schopný jakéhokoliv dialogu.“ A s ním naprosto souhlasím.

P.S. Omlouvám se, že prozatím nebudu mít aktivované komentáře, jelikož jsem ještě nedokončil tuto rubriku a rád bych v dalších dílech probral další terminologie z Koránu, vztahy mezi vlastníky Písma a muslimy v době míru i války, a ve kterých se budu snažit přeložit verše v jejich historickém a etymologickém kontextu, a teprve pak můžu odpovídat na Vaše komentáře. Děkuji za pochopení, Hatem.

[1] http://www.extra.cz/jsme-pro-ne-neverici-psi-kdyz-nas-zavrazdi-jdou-do-raje-to-je-islam-uvedl-v-ceske-televizi-vyslanec-prazskeho-arcibiskupstvi

Autor: Hatem Berrezouga | neděle 7.8.2016 18:53 | karma článku: 36.39 | přečteno: 5016x

Další články blogera

Hatem Berrezouga

Válka symbolů: půlměsíc, aneb když se muslim klaní k satanovi! Část. 2

„Představme si na chvíli, že by se to stalo naopak. Že by Lidl například vymazal půlměsíc na islámské sakrální stavbě. Co by následovalo?" Zněla otázka.

24.9.2017 v 19:04 | Karma článku: 16.54 | Přečteno: 716 |

Hatem Berrezouga

Válka symbolů: Lidl, kříž a půlměsíc. Část 1.

Za umazání křížů z řecký produktů Lidlu a za vyškrtnutí vepřového masa z jídelníčku podle mnohých, ať jsou obyčejní smrtelníci či duchovní, může islám!

17.9.2017 v 15:18 | Karma článku: 19.62 | Přečteno: 1212 |

Hatem Berrezouga

Vojna a Mír v Koránu - Zabíjejte je všude, kde je dostihnete. Část 1.

„Zabíjejte je všude, kde je dostihnete.“ Koránský verš, který mi donekonečna opakují pod mými blogy, abych si přiznal, že „Korán není slovo Boží“, a že „ospravedlňuje teroristické útoky a zabíjení nevěřících“

20.8.2017 v 23:33 | Karma článku: 26.43 | Přečteno: 1890 |

Hatem Berrezouga

Konvertita jako znamení poslední hodiny. Část. 1

Když jsem psal blog „ Konvertita jako užitečný idiot“ a „Odpadlictví: šaría, temná tvář islámu“ chtěl jsem, aby konečně arabsky mluvící muslimové čelili tomu, co máme napsáno černé na bílém

13.8.2017 v 16:30 | Karma článku: 26.36 | Přečteno: 1451 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Dalibor Martišek

Poštovní panoptikum města šlapanického

Párkrát jsem už podlehl dojmu, že všechno, co se může stát, si dokážu představit. Proto mám rád šlapanickou poštu. Tam se totiž občas dějí věci nepředstavitelné.

25.9.2017 v 16:00 | Karma článku: 7.47 | Přečteno: 113 | Diskuse

Lubomír Stejskal

Poslední role J. T.

Vstoupil jsem do dnešního (25/9) rána s těmi největšími obavami. A podvědomě očekával tu nejhorší zprávu. Protože to, co se přihodilo Janu Třískovi na mostě pro Čechy nejkultovnějším, velkou naději nedávalo.

25.9.2017 v 14:50 | Karma článku: 19.75 | Přečteno: 495 | Diskuse

Josef Hejna

Pan Tříšťka

Ve vzpomínce, kterou píšu, není ani náznak neúcty k osobnosti herce Jana Třísky. Jenom vzpomínka na dávné chvilky s ním. Jako mladí kluci jsme se v televizi potkávali často přátelsky.

25.9.2017 v 12:00 | Karma článku: 21.91 | Přečteno: 925 | Diskuse

Tomáš Flaška

Stát jako mafie pod vedením ANO

Tak nám pomalu vyplouvá na povrch, že Finanční správa položila několik firem neoprávněně. Celé to musí zarazit až soudy, ale morální škody jsou už neodčinitelné.

25.9.2017 v 11:47 | Karma článku: 29.19 | Přečteno: 688 | Diskuse

Iva Apanasenková

Tantrická oslava podzimní rovnodennosti

Většina si pod pojmem tantra představí sex. Při oslavě magické noci čekejte hry, rituály, svíčky, důvěru, masáže, zkoumání sebe i druhých. A také saxofon. Sami si určujete hranice, zda a kam druhé pustíte. Tuto noc se plní přání.

25.9.2017 v 11:23 | Karma článku: 7.93 | Přečteno: 247 | Diskuse
Počet článků 64 Celková karma 30.47 Průměrná čtenost 10479

Jmenuji se Hatem Berrezouga, vystudoval jsem anglickou literaturu v Tunisu a italsko-francouzskou filologii na FFUP v Olomouci. Přišel jsem do Čech v roce 1998, byl jsem aktivní v mezináboženských a mezikulturních debatách. Poté jsem se zabýval IT oblastí a již 10 let provádím turisty v historickém centru Prahy. V současné době se zabývám výukou cizích jazyků.

Kontaktní email: hatemb@seznam.czNajdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.