Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Vyhlásilo Ústředí muslimských obcí džihád Policii ČR? Část II. zII.

11. 06. 2014 11:54:00
Za Třetí Tihle tzv. islámští duchovní a představitelé ÚMO neznají ani vlastní víru. Z hlediska islámu, pokud hodláte bojovat proti zemi, která Vám poskytla azyl a máte s ní uzavřenou úmluvu, ona přesto Vám ukřivdila, musíte ji opustit, vrátit veškeré výsady plynoucí z úmluvy, což ve Vašem případě znamená občanství, práva, sociální pomoc, bezpečí, nespočet občanských práv, atd

Pak se teprve můžete obrátit ve Vašich rodných islámských zemích na islámský soud a tam žalovat českou policii, že porušila islámskou svatost, ale než tohle uděláte, a než vůbec budete uvažovat nad žalobou proti českému státu, chovejte se stejně odvážně a vzneste ústavní žalobu proti těm arabským státům, ze kterých jste utekli, z důvodu porušování lidských práv a porušování posvátnosti lidského života. Vzneste ústavní žalobu proti těm státům, kde jsou lidé vězněni za politické názory bez řádného soudu bůh ví kde, snad v jedné z našich Guantanamo, které u nás už dávno vznikly. Vzneste ústavní žalobu proti těm státům, kde diktátoři vyhrávají volby s více než 90 % a neváhají zabít tisíce lidí během pár dní. Dokonce zabíjejí lidi i v mešitách! Nemluvě o zemích, které zakazují výstavbu kostelů a synagog na jejich území z důvodu posvátnosti půdy a kamenů, ale místo toho povolí výstavbu cizích vojenských základen, ze kterých jsou zabiti tisíce nevinných muslimů a doslova vybombardovány destítky mešit.

Proč neprotestujete pred těmi ambasádami a nemodlíte se před nimi veřejně za prolívání krve Vašich bratrů? Neporušují vlastní islámskou ústavu? Proč nevznesete žalobu u jejich ústavních soudů? Protože víte, že až o tom budete mluvit či psát, nebude Vás chránit žádný zákon jako v ústavě „nevěřících“, ale useknou Vám přímo hlavy i bez soudu, když se dopustíte kritiky diktátorů, kteří sami zneuctívají Vlastní Víru a učení jejich Proroka Muhammada (mír s ním).

Přestože Muhammad (mír s ním) říkával, posvátný není kámen, den ani půda, ale Člověk, jak vyplývá z následujícího výroku: „Pro Alláha je větší hřích zabití člověka než bourání jeho Domu v Mekce kámen po kameni.“ [1] Během Jeho poslední pouti znovu zdůrazňoval posvátnost života každého člověka a řekl muslimům: „Vaše krev, váš majetek a vaše čest jsou vám všem posvátné stejně jako je posvátný tento váš den v tomto vašem posvátném městě a v tomto vašem posvátném měsíci. Brzy se setkáte se svým Pánem a On se vás zeptá na vaše skutky. Proto se po mém odchodu neuchylujte k nevíře a nesekejte si navzájem krky. Alláhu, buď svědkem. “ [2]

Proč tohle nepraktikujete a pokrytecky mlčíte? Co myslíte, že je v očích Alláha větší hřích, postavit v jeho posvátné zemi kostely a synagogy, ve kterých se k němu Jeho lid obrací v modlitbách, nebo místo toho postavit například cizí vojenské základny nebo podporovat zabíjení muslimů navzájem?

Sám Muhammad (mír s ním) nechal neislámské Araby spát ve své mešitě. Přijal delegace židů a křesťanů a uzavřel s nimi smlouvy. Říkal o nich: „Ten, který bude nespravedlivý k lidem, se kterými máme uzavřenou úmluvu nebo ukládá na ně, co nemohou zvládat nebo bere od nich cokoliv nespravedlivě, já osobně budu svědčit proti němu v Soudný den.[3]

Dále varoval: „Kdo zabije dhímmí (nechápu proč toto slovo překládájí jako druhořadný občan, v arabštině toto slovo znamená pod osobní ochranou- zejména židé a křesťané žijící v islámských zemích), neucítí vůni ráje a její vůně je cítit ze vzdálenosti čtyřicet let.“ [4]

A nemusím ani uvádět četné verše v Koránu, které přímo nabádají muslimy, aby mluvili uctivě k židům a křesťanům, nazývaní Lidmi Knihy, které Alláh zvolil a mezi ně poslal proroky s nezměrným poznáním a povolil muslimům, aby četli jejich Knihy a citovali z nich, co je v souladu s islámem, což Muhammadovi společníci chápali a učili se nejen hebrejsky, ale i řecky, latinsky, sanskrt a dokonce je nabádal, aby se učili čínsky, i když žili v Arábii. Naproti tomu Vy nejste zvědaví na českou kulturu, i když žijete mezi nimi několik let a nazýváte je sekty založené na velmi omezených myšlenkách! Korán uznává jejich proroky, drží je v úctě a muslim odpadá automaticky od víry, pokud uráží i jednoho z nich, ba dokonce v koránským textu má muslim zakázáno srovnávat mezi proroky a říct, že jeden je lepší než druhý. Rozsah jejich mise je záležitostí jen Toho, který je poslal.

S lidmi Knihy veďte rozhovory co nejzdvořileji.“ [5], „Řekněte: Věříme v Alláha a v to, co bylo zjeveno nám a co bylo zjeveno Abrahámovi, Izmaelovi, Izákovi, Jákubovi a izraelským kmenům, co bylo dáno Mojžíšovi a Ježíšovi a co bylo dáno prorokům od Pána jejich. My nečíníme žádného rozdílu mezi nimi a do Jeho vůle jsem odevzdáni.“ [6]

Já osobně neobviňuji Západ za hanobení proroka Muhammada (mír s ním) a Jeho víru, studoval jsem jej dlouho a vím, kdo je, ale oni ho hanobí kvůli Vám, protože Vy zneuctíváte dohody s nimi a šlapete na jejich kulturu a urážíte jejich zákony a hodnoty. Modlíte v jejich ulicích, jako kdyby to byla Vaše země, tím je obtežujete, seberete jim veřejné bazény, aby nikdo neviděl Vaše ženy plavat, někteří prodávají drogy, jsou kapsáři a různé skupiny emigrantů jsou specializovány na nějakou neřest. Vězení jsou plné emigrantů. Nikdo mně tyhle věci nevyprávěl, cestoval jsem po Evropě, do Amsterdamu, Švédska, Dánska, Francie, Španělska, Itálie. To, co dělají muslimové a Arabové ve jménu Alláha a Jeho posledního Proroka se už nedá obhajovat. Vy jste je začali urážet, ne oni a nutili jste je klesnout na Vaši úroveň. Nedivte se, že se k Vám začínají chovat jako ve Vašich dikátorských zemích a nadávají Vám i vulgárně, když nevěděli, jak na Vás, začali nadávat Vaši víru, protože pochopili, kde leží Vaše slabost.

Snad Vám konečně bude docházet význam koránského verše: „Neurážejte ty, kteří uctívají jiné bohy kromě Alláha, aby v nenávisti své neuráželi Alláha z neznalosti. Takto jsme každému národu učinili vlastní skutky přitažlivými, leč posléze se všichni vrátí ke svému Pánu a On jim poví, o všem, co provedli.“ [7]

Řešíte jen délku šátků a vousů a vnucujete Váš způsob života ostatním, opravdu si myslíte, že Stvořitel poslal své proroky, protože na zemi chyběli módní návrháři nebo holiči? Pořád opakujete koránský verš „Nebudiž žádného donucování ve víře[8] A pořád jim vnucujete Váš způsob života.. Šárí ́á pro Česko? Vážně?!

Víte, že se v islámské legislativě neupřednostňují dlouhodobé pobyty v neislámské zemi? Korán více než jednou nabádá muslimy, aby emigrovali z neislámské země do islámské, pokud nebudou schopni praktikovat svou víru. „Těch, kdož sami sobě ukřivdili a kteří povoláni budou anděly, se zeptají: "V jakém stavu jste byli?" I odvětí: "Byli jsme poníženými na zemi." I řeknou jim andělé: "Což nebyla země Boží dosti rozlehlá, že jste se nemohli vystěhovat?" [9]Alláh zjevil následující verš, pro ty muslimy, kteří neemigrovali s Muhammadem (mír s ním) do Medíny, když mohli a pak sami se našli v situaci, ve které nemohli praktikovat vlastní víru.

V islámských zemích je dost prostoru, abyste, milé muslimky, nosily šátek všude, abyste chodily v šátku do bazénu i k moři a milí rodiče, Vaše děti se nebudou cítit odcizené a nenáviděné a budete více než spokojeni, a dokonce máme lepší počasí.

Když byl Muhammad (mír s ním) zoufalý z toho, že ho lidé nechtěli následovat, i když ho očekávali. Alláh ho upozornil, že se nemá trápit, ani nutit ostatní k tomu, i kdyby měl zjevenou Pravdu, jelikož je to proti plánu stvoření: „A kdyby si Tvůj Pán přál, všichni lidé na zemi by rázem uvěřili. Budeš tedy, Muhammade, nutit lidi proti jejich vůli, aby se stali věřícími?“ [10]

A dokonce mu vysvětlil, že je stvořil, aby byli odlišní, a to je cíl jejich stvoření: „Kdyby Pán tvůj chtěl, byl by věru učinil lidstvo národem jediným,avšak oni stále budou rozdílní... a kvůli tomu je stvořil...“ [11]

Milí muslimové, vy nosíte zodpovědnost za vše, co se děje proti islámu. A nechcete se ani vzdělávat, ani se změnit.

Ale stejně Prorok (mír s ním) předpovídal, že mezi prvními znameními poslední Hodiny bude, že Arabové, kteří byli pasáci ovcí, budou soutěžit ve stavění vysokých budov. Přijdou po něm nespravedliví vůdci, pak založí království, a pak diktátorské režimy a policejní státy, a ti, kteří proti nim nebudou mluvit, nepatří k němu. Říkal, že většina muslimů sejdou z cesty, budou následovat vlastní touhy, opustí, co jim poručil a udělají, co jim zakázal, vysvětlí islám podle jejich přání a budou okázale předvádět vlastní skutky, nedodrží své úmluvy, které uzavřeli, když promluví, budou lhát a říkat, co nebudou konat, poznání od nich bude odebráno, i tolerance. Slova Koránu nepřekročí výslovnost jejich rtů a nedosáhnou ani jejich rozum a varoval je, aby se nestali nevěřícími, že vzájemně si posekají hlavy. Není nadarmo, že pak řekl, že ti, kteří budou držet jeho učení, se budou cítit jako cizinci kdekoliv budou, ne protože by se nechtěli integrovat, jak mnozí nechápají, ale protože jejich odcizení bude způsobeno tím, že málo lidí budou dodržovat jeho pokyny a nebudou chápat podstaty jeho poselství. Budou tak vzdálení od původního učení, jako šíp, když netrefí svou kořist. [12] Tak Milí muslimové, tyhle všechny jsou autentické výroky, snad teď nebudete obviňovat i Vašeho Proroka z islamofobie, protože předpovídal, že se muslimové budou chovat špatně nejen doma, ale i v cizích zemích?

Možná chápu, že Češi překládají arabské slovo káfir jako bezvěrci, nevěřící, ani se jim nemůžu divit, když neznají arabštinu, ale budu Vám ho, Vám arabům, přeložit, když ani vy zřejmě arabštině nerozumíte. Káfir neznamená nevěřící, jelikož v Koránu Alláh připouštěl, že každý národ v něco věří a on mezi nimi poté rozsoudí a ne my. Slovo káfir, které je odvozeno od slovesa kafara, má dva hlavní významy : zatajit pravdu vědomě a být nevděčný k tomu nebo k těm, kteří ti dávali. Místo toho, aby člověk ukázal vděk, bude naopak rebelovat a proti nim bojovat. Prorok (mír s ním) říkal: „Kdo nepoděkuje lidem, nepoděkuje ani Alláhovi“ [13] [14]

Tady se Vás upřímně ptám, kdo se chová jako nevěřící? My, muslimové nebo Češi?

Islámské organizace mě osobně nereprezentují a já osobně viním jejich předsedy na prvním místě a poté jejich aktivní členy, kteří špatně reprezentují islám a na třetím místě ty slušné a bezproblémové muslimy, kteří se rozhodli držet bobříka mlčení.

A na závěr, ten, který bojuje zevnitř, i když dal své slovo, že nebude škodit cizímu státu, je v očích islámu zrádce. Přestaňte se chovat nevděčně, stáhněte tu nesmyslnou žalobu proti státu, který Vás přijal a chovejte se slušně. Zejména respektujte odlišnost tohoto národa, přestaňte jim vnucovat učení, kterému mnozí z Vás nerozumí a praxi, která nemá nic společného s Prorokem islámu nebo vraťte veškeré výsady, opusťte tuhle zem „nevěřících“ a domáhejte se Vašich práv ve Vašich zemích. Přišli jste jako uprchlíci a dezertéři, a pokud se nebudete chovat korektně, budete vnímáni jako nepřátelé. Věřte či ne, Evropanům už došla trpělivost a probudili jste v nich jejich nejhorší vlastnosti a upřímně nechápu, odkud berete tu jistotu, že práva, která Vám dali dobrovolně, Vám nemohou vzít i násilím a klidně Vás deportovat?[1] Tabarání, Nísáí a Tirmidí

[2] Autentický – Buchárí, Muslim

[3] Autentický – Abú Daúd

[4] Autentický - Buchárí

[5] Korán (Kapitola 29:46)

[6] Korán (Kapitola 2:136)

[7] Korán (Kapitola 6:108)

[8] Korán (Kapitola 2:256)

[9] Korán (Kapitola 4: 97)

[10] Korán (Kapitola 10:99)

[11]Korán (Kapitola 11:118- 123)

[12] Autentické výroky – Buchárí, Muslim, Asqalání, Ibn Chuzajma, Albání, Sujútí, Abú Daúd, Dahábí, Ibn Mážah

[13] Autentický výrok – Abú Daúd a Tirmidí

[14] Vzhledem k tomu, že se v českém překladu Koránu vyskytují určité nepřesnosti a chybí podrobné vysvětlení islámské legislativy, kterou nejen muslimové z řad Arabů, ale i konvertité, neznají, je samo o sobě problém. V článku jsem revidoval význam veršů a výroků, které jsem převedl do historického kontextu.

Autor: Hatem Berrezouga | středa 11.6.2014 11:54 | karma článku: 32.58 | přečteno: 2682x

Další články blogera

Hatem Berrezouga

Válka symbolů: půlměsíc, aneb když se muslim klaní k satanovi! Část. 2

„Představme si na chvíli, že by se to stalo naopak. Že by Lidl například vymazal půlměsíc na islámské sakrální stavbě. Co by následovalo?" Zněla otázka.

24.9.2017 v 19:04 | Karma článku: 16.54 | Přečteno: 718 |

Hatem Berrezouga

Válka symbolů: Lidl, kříž a půlměsíc. Část 1.

Za umazání křížů z řecký produktů Lidlu a za vyškrtnutí vepřového masa z jídelníčku podle mnohých, ať jsou obyčejní smrtelníci či duchovní, může islám!

17.9.2017 v 15:18 | Karma článku: 19.62 | Přečteno: 1212 |

Hatem Berrezouga

Vojna a Mír v Koránu - Zabíjejte je všude, kde je dostihnete. Část 1.

„Zabíjejte je všude, kde je dostihnete.“ Koránský verš, který mi donekonečna opakují pod mými blogy, abych si přiznal, že „Korán není slovo Boží“, a že „ospravedlňuje teroristické útoky a zabíjení nevěřících“

20.8.2017 v 23:33 | Karma článku: 26.43 | Přečteno: 1890 |

Hatem Berrezouga

Konvertita jako znamení poslední hodiny. Část. 1

Když jsem psal blog „ Konvertita jako užitečný idiot“ a „Odpadlictví: šaría, temná tvář islámu“ chtěl jsem, aby konečně arabsky mluvící muslimové čelili tomu, co máme napsáno černé na bílém

13.8.2017 v 16:30 | Karma článku: 26.36 | Přečteno: 1451 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Dalibor Martišek

Poštovní panoptikum města šlapanického

Párkrát jsem už podlehl dojmu, že všechno, co se může stát, si dokážu představit. Proto mám rád šlapanickou poštu. Tam se totiž občas dějí věci nepředstavitelné.

25.9.2017 v 16:00 | Karma článku: 7.47 | Přečteno: 134 | Diskuse

Lubomír Stejskal

Poslední role J. T.

Vstoupil jsem do dnešního (25/9) rána s těmi největšími obavami. A podvědomě očekával tu nejhorší zprávu. Protože to, co se přihodilo Janu Třískovi na mostě pro Čechy nejkultovnějším, velkou naději nedávalo.

25.9.2017 v 14:50 | Karma článku: 19.75 | Přečteno: 527 | Diskuse

Josef Hejna

Pan Tříšťka

Ve vzpomínce, kterou píšu, není ani náznak neúcty k osobnosti herce Jana Třísky. Jenom vzpomínka na dávné chvilky s ním. Jako mladí kluci jsme se v televizi potkávali často přátelsky.

25.9.2017 v 12:00 | Karma článku: 21.91 | Přečteno: 965 | Diskuse

Tomáš Flaška

Stát jako mafie pod vedením ANO

Tak nám pomalu vyplouvá na povrch, že Finanční správa položila několik firem neoprávněně. Celé to musí zarazit až soudy, ale morální škody jsou už neodčinitelné.

25.9.2017 v 11:47 | Karma článku: 29.19 | Přečteno: 691 | Diskuse

Iva Apanasenková

Tantrická oslava podzimní rovnodennosti

Většina si pod pojmem tantra představí sex. Při oslavě magické noci čekejte hry, rituály, svíčky, důvěru, masáže, zkoumání sebe i druhých. A také saxofon. Sami si určujete hranice, zda a kam druhé pustíte. Tuto noc se plní přání.

25.9.2017 v 11:23 | Karma článku: 7.93 | Přečteno: 250 | Diskuse
Počet článků 64 Celková karma 30.47 Průměrná čtenost 10479

Jmenuji se Hatem Berrezouga, vystudoval jsem anglickou literaturu v Tunisu a italsko-francouzskou filologii na FFUP v Olomouci. Přišel jsem do Čech v roce 1998, byl jsem aktivní v mezináboženských a mezikulturních debatách. Poté jsem se zabýval IT oblastí a již 10 let provádím turisty v historickém centru Prahy. V současné době se zabývám výukou cizích jazyků.

Kontaktní email: hatemb@seznam.czNajdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.